Processing...

Booking

Top
 
/dcts/userfiles/images/Product_Images/Headder.jpg

Tour Code : China VISA
ราคาเริ่มต้น : 2,000.00 บ.

วีซ่า ประเทศจีน 2019

 

บริการวีซ่าเดินทางประเทศจีน

มืออาชีพ รู้จริง รวดเร็ว


Visa จีน บริการครบ One Stop Service 

รายละเอียด : วีซ่าชนิดท่องเที่ยว เพื่อเดินทางเข้าประเทศจีน

 

 • Single Entry  สิทธิเข้า1ครั้งภายใน 3เดือน
   
 • Double Entry  สิทธิเข้า 2ครั้งภายใน 6เดือน

CITIZENSHIP

  NUMBER OF ENTRIES

 REGULAR 

(4 Working Days)

 EXPRESS

(2 Working Days)

Thailand Passport Holder

 

สำหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทางไทย


 

SINGLE ENTRY


 

 

2,000 บ.-

 

 

3,400 บ.-

 

 

DOUBLE ENTRIES

 

 

3,200 บ.-

 

 

4,500 บ.-

 

OTHERS CONUTRY

 

FEE NOT INCLUDE
USA  CANADA 
ARGENTINA  BRAZIL,
please check with our staff

 

หนังสือเดินทาง นานาชาติ

(ยกเว้น อเมริกา แคนนาดา อาร์เจนตินาร์ บราซิล ตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่)


SINGLE ENTRY
 

2,200 บ.-

3,800 บ.-


DOUBLE ENTRIES
 

3,500 บ.-

4,800 บ.-


 


เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว
 

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ยอดเงินคงเหลือ 50,000 บาทขึ้นไป/ท่าน (บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • กรอกข้อมูลในใบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป **
 • กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป *

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าประเภทเพื่อติดต่อทำธุรกิจทางการค้า M Visa

วีซ่าธุรกิจ มี 2 ชนิด

วีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน
วีซ่าเข้าประเทศจีน 2 ครั้ง  ภายใน 6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติม:

 • จดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าทางเมืองจีน
 • จดหมายรับรองการทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกันในการเชิญไปเรื่องงาน ธุรกิจในประเทศจีน

   

สำคัญ รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

   

กฏการใช้รูปถ่าย สำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

-ห้ามยิ้ม
-ต้องเห็นหู
-พื้นหลังขาวเท่านั้น
-ห้ามใส่เสื้อสีขาว (เทา หรือ สีอ่อน)
-รูปขนาด 48 มม. x 33 มม.
-ถ่ายหน้าตรง
-ห้ามใส่แว่นตาสีดำ
-คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า 
-ห้ามใส่หมวก
-ห้ามสวมเครื่องประดับ

 

การได้วีซ่ากี่วีันนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินจของสถานฑูตจีน โดยปกติวีซ่าท่องเที่ยว สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน -ทั้งนี้บางท่านอาจจะได้รับการพิจาณาจำนวนวันขึ้นอยู่กับสถานฑูตเป็นผู้กำหนด

ชนิดของวีซ่า

 

L-Visa     เพื่อการท่องเที่ยวในจีน

M-Visa    เพื่อการทำธุรกิจการค้า

F-Visa     เพื่อการเดินทางแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชม ดูงานทัศนศึกษา

Q1-Visa   ติดตามคู่สมรส บุตร บุคคลในครอบครัว มากกว่า 180 วัน

Q2-Visa   ติดตามคู่สมรส บุตร บุคคลในครอบครัวไม่เกิน 180 วัน

Z-Visa     ว๊ซ่าทำงานในประเทศจีน

X1-Visa   สำหรับศึกษาต่อมากกว่า 180 วัน

X2-Visa   สำหรับศึกษาต่อไม่เกิน 180 วัน


 

โปรดทราบสำหรับท่านทีมีวีซ่าที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน ต้องการยื่นเรื่องขอทำวีซ่าเพิ่ม อาทิ:

~ ในเล่มหนังสือเดินทาง มีวีซ่าจีน ยังไม่ได้ใช้ และยังไม่หมดอายุ *ต้องการขอยื่นเพิ่มอีกไว้ล่วงหน้า* สามารถทำได้แต่ วีซ่าเดิมที่มีอยู่ในเล่มต้องถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 ~ มีวีซ่าแบบ Multiple ใช้ไปแล้ว 1 ครั้ง เหลือการใช้งาน 1 ครั้ง ประสงค์ขอยื่นวีซ่าเพิ่มอีก 1 ฉบับ สามารถทำได้แต่ วีซ่าเดิมที่มีอยู่ในเล่มต้องถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 

ทำวีซ่าแล้วไม่ได้ใช้ หมดอายุ ไปทำใหม่อีกครั้ง ยังไม่ได้ใช้งานก็หมดอายุอีก จะมีผลใดๆ จะเสียประวัติใหม ไม่เสียประวัติ สามารถยื่นทำได้อีก


 

ตั๋วเครื่องบินออนไลน์ราคาท้าพิสูจน์


คลิ๊ก

หาเส้นทางบินไม่เจอโทรหาเรา 022744216

 


บริการ พ๊อกเก็ทไวไฟ ใช้ที่ จีน

เพียงวันละ 200 บ.- แชร์ได้อีกไปหลายคนคุ้มสุด

บริการ ส่งถึงบ้าน หรือเลือกรับสนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่

 

dhakulchan ,dcts,ตระกูลเฉิน,Nice Holidays
ตะกร้า0 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือชำระเงิน

2,000.00 ฿

Quantity
-+

เลือกชนิดวิซ่า

เลือกบริการวิซ่า

ใส่ตะกร้า

Visa

Loading...

Recommend Product

Loading...

Special Offer

Loading...

Follow Us : ติดตามเราได้ที่

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!!

Best Seller : สินค้าขายดี

Loading...

Copyright © 1997-2024 DhakulChan Group All Rights Reserved.
Dhakul Chan Travel Service ( Thailand ) Co.,Ltd. | Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
710, 716 Prachautid Road, Samsennok, Huai Kwang, Bangkok 10320, Thailand. | 805 8TH Floor, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai Street, Jordan, Kowloon.
Tel : (662) 274 4216-8 Fax : (662) 274 2760 Tel : (852) 2392 1155 Fax : (852) 2392 9845
Powered by DhakulChan Group 1997-2024