Processing...

Booking

Top
 
/dcts/userfiles/images/Product_Icons/2019%20banner/MFMHKGbanner.jpg

Tour Code : NHF8 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 14,888.00 บ.

ฮ่องกง มาเก๊า 2คืน 3วัน

ฮ่องกง มาเก๊า
บินตรงไม่ย้อนเส้นทาง


เที่ยวครบ 2 เมือง

นมัสการ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์
สักการะเจ้าแม่ทับทิม "วัดอาม่า"
ถ่ายรูปคู่ วิหารโบสถ์เซนต์ปอลล์

พิเศษสุด!!! ทานอาหารบนภัตตาคารลอยน้ำ

เรือ Jumbo Floating Restaurant สุดอลังการเริ่ม 14,888บาท/ท่าน

จองด่วน!!!  สำรองที่นั่งพร้อมเดินทาง วันนี้-มกราคม 63

 

 

 

 

วันแรก
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-รีพัลส์เบย์-วัดหมั่นโหม่
(--/LN/--)
00.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row K โดยสายการบิน Hong Kong Airlines พบกับเจ้าหน้าที่ไนซ์ฮอลิเดย์ดิสคัฟเวอร์รี่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
04.00 น.
เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ HX780 / HX768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.10 น.
ถึงท่าอากาศยาน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากร-การตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับท่าน ณ ทางออกประตู B พร้อมสัญลักษณ์ Nice Holidays Discovery  เพื่อเดินทางเข้าสู่เกาะฮ่องกง   นําท่านข้าม สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็น สะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์) เชื่่อมต่อระหว่าง ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ต กับ ตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนตร์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของ เอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้ เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก   
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!!Jumbo Floating Restaurant  ตั้งอยู่ที่ Aberdeen Harbour ที่เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกของฮ่องกง ตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นเหมือนพระราชวังจีนในยุคโบราณ แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ หรูหรา สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษเคยเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง รวมถึงคนดังระดับโลกอีกหลายคนที่มาเที่ยวฮ่องกงล้วนเคยมาเยือนที่นี้ รวมถึงหนังดังหลายเรื่องก็ใช้ฉากภัตตาคารเป็นที่ถ่ายทำอีกด้วย เช่น The Protector (1985) หรือ Internal Affairs II เป็นต้น จากที่ภัตตาคารได้เก็บสถิติไว้ มีคนมาเยือนที่แห่งนี่กว่า 30 ล้านคนแล้ว ร่วมถ่ายภาพประทับใจ   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นําท่านนมัสการและ ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม”  ซึ่งเป็นปางประทานพร ที่ศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีต งดงาม ซึ่งองค์ท่านตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี้ย” ที่มีชื่อเสียง ว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับ แต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่ด้านขวาองค์ท่านแล้วกํามาใส่ กระเป๋าของเราอีกครั้ง หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้อง ซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกง เชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินดําก้อนโตให้ทําการอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึ่่งจะนําพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทําให้รักมั่นคงและยาวนาน    นำท่านเดินทางสู้วัด วัดหมั่นโหม่”(Man Mo Temple) วัดเล็กๆที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางตึกสูงตระหง่าน วัดหมั่นโหม่เป็น 1 ใน 24 วัดดังอันเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2390 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพบู๊กับบุ๋น คือ เทพวรรณกรรม(หมั่น-บุ๋น) และเทพแห่งสงคราม(โหม่-บู๊)ภายในวัดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพประธาน มีรูปปั้นของเทพทั้งสองตั้งอยู่เคียงคู่กัน พร้อมกับสัญลักษณ์รูปหล่อทองเหลืองมือจับพู่กันของเทพวรรณกรรมในฝ่ายบุ๋น และง้าวทองเหลืองของเทพสงครามในฝ่ายบู๊ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อไปลูบที่ง้าวและมือจับพู่กันก็สมหวังในพรที่ขอไป ส่วนใหญ่จะพากันไปขอพรด้านการศึกษา และด้านการค้าธุรกิจ การต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค และการทำงาน ชมโรงงานจิวเวลรี่ฮ่องกงทีมีชื่อเสียงของวงการท่องเที่ยวฮ่องกงด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยชิ้นนี้เพื่อเสริมบารมี สิริมงคลให้กับชีวิต ทั้งนี้ยังมีอัญมณี หยก ไข่มุกอีกมากมายหรือ เชิญตรวจสุขภาพโดยแพทย์จีน โดยรักษาด้วยสมุนไพรจีน
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
20.00 น.
จากนั้นเชิญทุกท่านอิสระจับจองพื้นที่บริเวณหอนาฬิกาจิมซาจุ่ย เพื่อชมการแสดงแสง สี เสียง "Symphony of Light" ความมหัศจรรย์ใน เวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด ตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และ เสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่ อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้แปลงโฉมให้เป็นฉากโชว์การแสดง อย่างงดงาม การแสดงประกอบด้วย 5 Themes สวย ๆ ได้แก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership, และสุดท้าย The Final ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดกับ 20 นาทีแห่งความสุขพร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก (โปรแกรม Symphony Of Lights ไม่รวมรถรับ-ส่งในการเดินทาง)
พักที่
Best Western Hotel, Travelodge Kowloon Hotel, Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
ฮ่องกง - มาเก๊า
(--/--/--)
เช้า
อิสระกับกิจกรรม หรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนนาธาน ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายเพื่อเป็นของ ฝากของที่ ระลึกช้อปปิ้งสินค้าห้างปลอดภาษีดิวตี้ฟรีและโอเชี่ยนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้า ชั้นนำชื่อดัง ที่มีร้านค้าให้ท่านเดินช้อปปิ้ง กว่า 700ร้าน อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSORและของฝากคุณหนูที่ TOY’ R US หรือเดินช้อปปิ้งสินค้าบนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่อง ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย คณะพร้อมกัน ณ ห้องโถงโรงแรมที่พักตามจุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ "มาเก๊า" โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร "มาเก๊า" หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้ง   นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ จากนั้นเชิญทุกท่าน อิสระ เพลินเพลินกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเครือโกไท ท่านสามารถทำกิจกรรมที่ต้องการ เดินเล่นบริเวณรอบๆโรงแรมที่พัก ถ่ายรูปคู่กับหอ Eiffel โรงแรมTHE PARISIAN เลือกชมโชว์ต่างๆ ( กรุณา สอบถามเจ้าหน้าที่ตระกูลเฉินฯ หากต้องการสำรองบัตรชมโชว์ต่างๆ ของโรงแรม อาทิ Mongkey King, Thriller Live, และอีกมากมาย)  หรือเลือกเดินเล่นโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL เป็นโรงแรมระดับ 6 ดาว ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับความอลังการของสถานที่โดยรอบ  พบกับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอค บริเวณโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหรา ให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน และที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่ นั่งภายในมี เนื้อที่กว้างขวาง อิสระเข้าชมคาสิโน เชิญเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารเช้า, กลางวัน และ เย็น ตามอัธยาศัย)
พักที่
Holiday Inn Macau Cotai Central Hotel หรือเทียบเท่าในเครือ Cotai Central
วันที่สาม
มาเก๊า-วัดอาม่า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอลล์-เซนาโด้สแควร์-สนามบินมาเก๊า-กรุงเทพฯ
(DM/LN/--)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่  วัดอาม่า  หรือที่รู้จักกันในนามของ ศาลเจ้าแม่ทับทิม  ตั้งอยู่บริเวณหาดบาร์รา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะแก่อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล โดยมีตำนานเล่าว่ามีหญิงสาวชื่อ ‘หลิงม่า’ เป็นชาวฟูเจี้ยน ต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรเอ้าเหมิน จึงขอโดยสารมากับเรือประมง ลำเล็กๆ ลำหนึ่ง แต่ระหว่างที่เรือล่องอยู่ก็กลับมีพายุเกิดขึ้นทำให้เรือลำอื่นๆ อับปางลง  แต่ด้วยปาฏิหาริย์ก็ทำให้เรือของหลิงม่าเดินทางมาถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย  แต่เมื่อก้าวเท้าขึ้นบนฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป  ชาวประมงทั้งหลายจึงเชื่อกันว่าเธอเป็นธิดาแห่งท้องทะเล และนับแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนาน  นามว่า ‘อ่าวของอาม่า’  อ่านเป็นภาษาจีนว่า ‘อามา เกา’ และเพี้ยนมาเป็นมาเก๊าในปัจจุบัน  วัดอาม่า คือวัดที่เก่าแก่ที่สุด และ เก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดในมาเก๊า   วัดอาม่า คือศูนย์รวมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่ง การรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิ์ทิธิ์องค์ต่างๆ   ทำให้วัดอาม่าซึ่งก่อสร้างมาก่อนที่ประเทศมาเก๊าจะถือกำเนิด เป็นตัวแทนอันน่ายกย่อง  ในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความ เชื่อในเทพเจ้า   โดยภายในวัดอาม่านั้นในมีก้อนหินขนาดใหญ่   ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ   เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นจุดที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าก้าวขึ้นสู่ผืนดินมาเก๊า   หน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว   เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังใน สิ่งที่ปรารถนา นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภอีกมากมาย ชาวประมงก่อนออกเดินเรือจะต้อง มาทำการสักการะ เพื่อขอพรให้เดินทางโดยปลอดภัย และหาปลากลับมาได้มากๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "วัดเจ้าแม่กวนอิม"   ถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า  ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 โดยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม   ซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่หน้าวัดเข้ามาจะพบกับภาพองค์พระสังกัจจายน์ก่อนเป็นสิ่งแรก   มีความพิเศษอยู่ตรงที่ไม่ว่าจะยืนมองจากมุมใดก็ตาม จะสามารถเห็นสายตาขององค์ท่านมองมาในจุดที่เรายืนอยู่ตลอดเวลา แวะสักการะภาพองค์ท่านก่อนเป็นอย่างแรก จากนั้นจึงสักการะรูปปั้นของเหล่าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ ที่ตั้งอยู่ติดๆ กัน ซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆ จากทั้ง 4 ทิศ เหนือ ใต้ ออก ตก ก่อนเดินเข้าไปสู่โถงใหญ่หรือหอพระโพธิสัตว์กวนอิมด้านใน สักการะขอพรปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและ สุขสมหวังในทุกเรื่อง   
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่  "โบสถ์เซนต์ปอล์"  สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์  และ  เป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกลต่อมาในปค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทําให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น  และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์   ตลอดจน โครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุน และเวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ พาท่านเดินสู่ ย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พ้อยท์มาเก๊า เรียกว่า "เซนาโด้สแควร์"  โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ยี่ห้อ อาทิ เช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 
16.30
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานมาเก๊า
19.00น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ NX882 โดยสายการบิน Air Macao
21.00น.
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*************************************************

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง

เที่ยวบิน

ฮ่องกง พัก The Kowloon Hotel
มาเก๊า พัก Sheraton Grand Macao

 

   
10-12 กรกฎาคม 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
17-19 กรกฎาคม 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
21-23 กรกฎาคม 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
31-2 สิงหาคม 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
4-6  สิงหาคม 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
11-13 สิงหาคม 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
20-22 สิงหาคม 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
1-3 กันยายน 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
14,888      
11-13 กันยายน 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
18-20 กันยายน 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
25-27 กันยายน 62 BKK HKG 04:40-09:00 
MFM BKK 19:00-21:10
14,888      
2-4 ตุลาคม 62 BKK HKG 04:15-08:20 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
10-12 ตุลาคม 62 BKK HKG 04:15-08:20 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
16-18 ตุลาคม 62 BKK HKG 04:15-08:20 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
23-25 ตุลาคม 62 BKK HKG 04:15-08:20 
MFM BKK 19:00-21:10
17,888      
27-29 ตุลาคม 62 BKK HKG 04:15-08:20 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
3-5 พฤศจิกายน 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
10-12 พฤศจิกายน 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
13-15 พฤศจิกายน 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
17-19 พฤศจิกายน 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
24-26 พฤศจิกายน  62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
1-3 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
8-10 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
9-11 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
12-14 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
18-20 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
15,888      
22-24 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
14,888      
26-28 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
16,888      
29-31 ธันวาคม 62 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
17,888      
30 - 1 มกราคม 63 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
25,888      
31 - 2 มกราคม 63 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
25,888      
1-3 มกราคม 63 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
24,888      
3-5 มกราคม 63 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
17,888      
9-11 มกราคม 63 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
14,888      
16-18 มกราคม 63 BKK HKG 04:00-08:10 
MFM BKK 19:00-21:10
14,888      
       
           

 

 
 

The Venetian Macao 
Cotai Central 

 The Parisian Macao

The Galaxy

ชำระเพิ่ม: 
 โปรดติดต่อทีมงาน

 

ชำระเพิ่ม
โปรดติดต่อทีมงาน 

 

ชำระเพิ่ม
โปรดติดต่อทีมงาน

 

พิเศษ!! เพิ่มประสบการณ์พักหลากหลายสไตส์ เลือกโรงแรมในเครือตามที่ต้องการ

 

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ท่านต้องระบุวันเดินทางของท่านพร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้งหมดตามหนังสือเดินทาง
เพื่อทำการจองสายการบินและโรงแรม เพื่อยืนยันราคา โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบินและโรงแรม ณ วันนั้นฯบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ 02-2744216-18

 


ค่าใช้จ่ายนี้รวม (เฉพาะรายการทัวร์ที่เป็นหมู่คณะหรือแพคเกจทัวร์เท่านั้น) :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดหรือตามที่ได้ระบุไว้ในการการทัวร์ดังกล่าว

 • ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าประกันภัยทางอากาศและค่าเชื้อเพลิง

 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กิโลกรัม

 • ค่าที่พักตามที่ได้ระบุไว้ในรายการหรือเที่ยบเท่า

 • ค่ารถรับ-ส่งทัศนาจรที่ระบุในรายการและอาหาร

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง กรณีเสียชีวิตไม่เกิน ท่านละ 1,000,000บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000บาท

 • ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม:

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น มินิบาร์ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 • -  หนังสือเดินทางอายุ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า
  -  รูปถ่ายสี  ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เป็นรุป ปัจจุบัน  พื้นหลังสีขาว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่มีกรอบ  จำนวน 1 รูป

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หรือคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์
  - รายการ Optional Tour หรือ City Tour คนละ 50HKD หรือ 250 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก   
  - หากรายการทัวร์หรือกรุ๊ปทัวร์ไม่ลงร้านช้อบปิ้งจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหากเกินจากที่ทางสายการบินได้กำหนดไว้

เงื่อนไขการจองทัวร์และบริการใดฯ :

 • ราคาทัวร์และรายการท่องเที่ยวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 • หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนพร้อมส่งเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดเต็มจำนวนหลังทำการมัดจำ ภายใน 15 วัน หรือก่อนวันที่จะต้องทำการออกบัตรโดยสาร โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้วไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระเงินโดยตรงกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขใดฯ ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่เข้าใช้บริการหรือไม่เข้าร่วมตามรายการใดฯ (ไม่มาแสดงตัว) หรือถูกปฎิเสธในการเข้าประเทศระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการใดฯ ให้ได้ตามความเหมาะสมโดยถือคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก และขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนน้อยกว่า 10 ท่าน

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์และหรือรายละเอียดในบางรายการ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่นความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การเกิดการจลาจล, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศไทยและประเทศนั้นๆ ที่ท่านเดินทาง รวมถึงกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือจากอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดฯ ทีเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • รายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า, จีนหรือประเทศอื่นๆ จะต้องเข้าชมร้านค้าหรือร้านช้อปปิ้งต่างๆ ตามรายการทัวร์หรือรายการท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านขนม, ร้านจิวเวอรี่ ฯลฯ ดังนั้นหากท่านไม่มีความประสงค์เข้าร้านดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบก่อนการจองทัวร์หรือก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยท่านจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่ม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ :

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนหยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ :

 • กรณีการไหว้พระที่วัด ศาลเจ้า หรือการทำพิธีการต่างๆ ตามหลักปฏิทินของศาลเจ้า หรือวัดนั้นๆ ผู้เดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนทำการจองทัวร์เพื่อทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ทางบริษัทจะเดินทัวร์ต่างฯ ตามโปรแกรมหลักที่จัดไว้แล้วเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการระบุวัน เวลา ในการไปทำพิธีต่างๆ ตามที่ต้องการท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดฯ ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมรถ-รับส่ง) 
 • สำหรับเพ็คเกจทัวร์การเดินทางเข้า-ออกในบางประเทศหรือบางเมืองท่านต้องเดินทางด้วยตัวเอง

 • โรงแรมในบางประเทศเมื่อทำการเช็คเอาท์แล้วท่านต้องนำสัมภาระและกระเป๋าติดตัวไปด้วย จึงแนะนำให้ใช้กระเป๋าที่มีล้อลากเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

 • การใช้บริการรถรับ-ส่งสนามบินหรืออื่นฯ ท่านสามารถนำกระเป๋าขึ้นรถได้ท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ำหนักระเป๋ารวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมและขนาดไม่เกิน 158CM (ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นฯ)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการอาหารรอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและฤดูกาล สำหรับท่านที่ทานเจหรือมังสวิรัติกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 • เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระโดยผ่านธนาคารหรือการโอนเงินกรุณาส่งสำเนาใบโอน (Bank in slip) มาที่อีเมล์ support@dhakulchan.com หรือ Official Line : @dhakulchan หรือโทรสาร  0-2274-2760

 • การจ่ายเงินมัดจำเพือขอจองทัวร์หรือบริการใดฯ โดยที่สถานะเป็น "On Request" หรือรอยืนยัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันหรือ Confirm การจองดังกล่าวนั้นให้ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการขอจองดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้ท่านเป็นจำนวนเต็มต่อไป

dhakulchan ,dcts,ตระกูลเฉิน,Nice Holidays
ตะกร้า0 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือชำระเงิน

Please Contact Call Center

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมงาน
โทร :
02 2744216
แฟกซ์ :
02 214 4260
Official LINE :
@dhakulchan
Email :
support@dhakulchan.com
Facebook :
www.facebook.com/NiceHolidaysDiscovery


Thank you for visiting our web site.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery.

Package Tour

Loading...

Recommend Product

Loading...

Special Offer

Loading...

Follow Us : ติดตามเราได้ที่

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!!

Best Seller : สินค้าขายดี

Loading...

Copyright © 1997-2019 DhakulChan Group All Rights Reserved.
Dhakul Chan Travel Service ( Thailand ) Co.,Ltd. | Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
710, 716 Prachautid Road, Samsennok, Huai Kwang, Bangkok 10320, Thailand. | 805 8TH Floor, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai Street, Jordan, Kowloon.
Tel : (662) 274 4216-8 Fax : (662) 274 2760 Tel : (852) 2392 1155 Fax : (852) 2392 9845
Powered by DhakulChan Group 1997-2019