Processing...

Booking

Top
 
/dcts/userfiles/images/Product_Icons/2019%20banner/MFMHKGbanner.jpg

Tour Code : NHT12_20888 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 20,888.00 บ.

ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

ไปครั้งเดียว เที่ยวครบ 2 เมืองหลัก

มาเก๊าสัมผัสบรรยากาศ ลาสเวกัสของเอเชีย พร้อมเข้าพักสุดหรูเครือโกไท 
มาเก๊าสักการะเจ้าแม่ทับทิม "วัดอาม่า"ถ่ายรูปคู่วิหาร"โบสถ์เซนต์ปอลล์"ช้อปปิ้ง"เซนาโด้แสควร์" 

ฮ่องกง เสริมบารมี หมุนกังหันนำโชค "วัดแชกงหมิว" 
ขอพรองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ "วัดหวังต้าเซียน" ผูกด้ายแดงขอความรัก 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย "ชายหาดรีพัลส์เบย์"
พิเศษสุด!!! รับประทานอาหาร ภัตตาคารจัมโบ้!! มาเก๊า พักโรงแรมสุดหรู ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวแห่งมาเก๊า

==> จองด่วน!! <==
 

 เริ่มเพียง 20,888.- ท่าน 


ไฟลท์บินสวย เที่ยวครบไม่เหนื่อย!!!

ขาออก บินเช้า กรุงเทพ - ฮ่องกง

ขาเข้า  บินค่ำ  มาเก๊า - กรุงเทพ

 

 

ติดต่อทีมงาน

วันแรก
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง ชมแสง สี เสียง The Sytmphony Of Lights
(--/--/DN)
00.30/05.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row K โดยสายการบิน Hong Kong Airlines พบกับเจ้าหน้าที่ไนซ์ฮอลิเดย์ดิสคัฟเวอร์รี่ (Nice Holidays Discovery) คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
03..35/08.25 น.
เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ HX780/ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.05/ 12.10น.
ถึงท่าอากาศยาน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากร-การตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับท่าน ณ ทางออกประตู B พร้อมสัญลักษณ์ Nice Holidays Discovery นําท่านข้าม สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็น สะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์) เชื่่อมต่อระหว่าง ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ต กับ ตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนตร์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของ เอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้ เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก   
กลางวัน
เลือกซื้อ Option ทัวร์เพิ่ม:
* กระเช้านองปิง โดยเคเบิลคาร์ ไป-กลับ เพิ่มจากราคาทัวร์ 2,000 บาท/ท่าน *
สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan   
พระใหญ่นองปิง โดยเคเบิลคาร์ ระหว่างทางชื่นชมธรรมชาติเขียวชอุ่ม ถึง "วัดโป่วหลิน" วัดโป่วหลิน ในอดีตเป็นวัดเล็กๆ สำหรับปลีกวิเวกฝึกธรรมะ ปัจจุบันได้บุรณะต่อเติม ได้อย่างยิ่งใหญ่ นำมนัสการพระใหญ่เทียนฐาน "พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก" องค์พระ สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง34 เมตร องค์พระตั้งอยู่บนยอดเขาสูง หันพระพักตร์ไปยัง เนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ พระหัตถ์ด้านขวาขององค์พระ ยกขึ้นเพื่อเป็นการปัดเป่าความทุกข์ ในขณะที่พระหัตถ์ ซ้ายวางที่ตักเพื่อรับคำขอพรของมนุษย์ ได้เวลานำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง Ngong Ping Villege ผสมผสาน ระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบ ร้านค้า ร้านอาหาร และ ชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย อิสระเที่ยวชม ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชงนำท่านช้อปปิ้งที่ City Gate Outlet ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง OUTLET สินค้าแบรนเน มระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมาย หลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
มื้อค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  โปรแกรมแนะนำ ชมการแสดงแสง สี เสียง "The Symphony of Lights" ความมหัศจรรย์เริ่มต้นใน เวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด ตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และ เสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่ อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้แปลงโฉมให้เป็นฉากโชว์การแสดง อย่างงดงาม การแสดงประกอบด้วย 5 Themes สวย ๆ ได้แก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership, และสุดท้าย The Final ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดกับ 20 นาทีแห่งความสุขพร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก (โปรแกรม The Symphony Of Lights ไม่รวมรถรับ-ส่งในการเดินทาง)
พักที่
Rosedale Kowloon Hotel , The Kowloon Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-หาดรีพัลส์เบย์
(DM/LN/--)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซำ (มื้อที่2)  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน สร้างข้ึนในปีค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋า  จนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา  เป็นวัดลัทธิเต๋าที่โด่งดัง และ สําคัญที่สุดของฮ่องกง  มีผู้ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทํานายโดยเขย่ากระบอกไม้ไผ่ จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้นจะมีคําทํานาย ไขข้อข้องใจในสิ่งที่ตั้งคําถาม บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้า ต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และ อนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ซึ่่งทาง ด้านขวามีอาวุธรบของ ทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกล้องด้านละตัว ประชาชนที่่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือ ที่่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของ ใบพัดทั้งสี่มีดังนี้
ใบที่ 1.  เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2.  สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
    ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ฮ่องกงทีมีชื่อเสียงของวงการท่องเที่ยวฮ่องกงด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยชิ้นนี้เพื่อเสริมบารมี สิริมงคลให้กับชีวิต ทั้งนี้ยังมีอัญมณี หยก ไข่มุกอีกมากมายหรือ เชิญตรวจสุขภาพโดยแพทย์จีน โดยรักษาด้วยสมุนไพรจีน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Jumbo Floating Restaurant)(มื้อที่3)ตั้งอยู่ที่ Aberdeen Harbour ที่เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกของฮ่องกง ตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นเหมือนพระราชวังจีนในยุคโบราณ แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ หรูหรา สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษเคยเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง รวมถึงคนดังระดับโลกอีกหลายคนที่มาเที่ยวฮ่องกงล้วนเคยมาเยือนที่นี้ รวมถึงหนังดังหลายเรื่องก็ใช้ฉากภัตตาคารเป็นที่ถ่ายทำอีกด้วย เช่น The Protector (1985) หรือ Internal Affairs II เป็นต้น จากที่ภัตตาคารได้เก็บสถิติไว้ มีคนมาเยือนที่แห่งนี่กว่า 30 ล้านคนแล้ว ร่วมถ่ายภาพประทับใจ   นำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นําท่านนมัสการและ ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จาก “องค์เจ์าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทานพร ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีต งดงาม ซึ่งองค์ทานตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแหงโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับ แต่เงิน ทอง กลับบาน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เหมือนกับเป็น เคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่ด้านขวาองค์ท่านแลวกํามาใส่ กระเป๋าของเราอีกครั้ง หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรให้มาขอพร“องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้อง ซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกง เชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานน้ี้ได้จะสามารถตอ่อายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือ เล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินดําก้อนโตให้ทําการอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึ่่งจะนําพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทําให้รักมั่นคงและยาวนาน  

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญทุกท่านอิสระในการพักผ่อนหรือเลือกช้อปปิ้งตามสถานที่ชื่อดังต่างๆดังนี้ Hysan Place ย่านคอสเวย์เบย์ ตั้งอยู่เยื้องกับห้างโซโก้ (Sogo) เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 ตัวห้างอัดแน่นด้วย ร้านค้า และร้านอาหารระดับท็อปบนพื้นที่ช้อปปิ้งกว่า 17 ชั้น ริมถนน Hennessy ส่วนมากจะเป็นแบรนด์วัยรุ่นระดับกลางอย่าง Gap, MAX & Co., DKNY, Calvin Klein ฯลฯ ภายในยังมีร้าน T Gallerie by DFS ร้านปลอดภาษี รวมแบรนด์สินค้าระดับ luxury หลากหลายยี่ห้อทั้งอย่าง Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Dior, Prada ฯลฯ ส่วนด้านบน ๆ ถัดไปจนถึงชั้น 7 จะเป็นร้านค้าแบรนด์ท้องถิ่น เน้นสีสันสดใสโดนใจวัยรุ่น และฟู้ดคอร์ท ร้านอาหารจะอยู่ที่ชั้น 11 ขี้นไป , ถนนควีนส์โรด ย่านเซ็นทรัล (Central)  ย่านเซ็นทรัล ที่ฮ่องกง เป็นถนนสายเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขั้นนำตลอดเส้นทาง และเป็นถนนหลักสำหรับการมาเที่ยวโซนเซ็นทรัล เพราะมีทั้งร้านอาหารชื่อดังอย่างร้าน Yung Kee ห่านย่าง, ติ่มซำในตำนาน Luk Yu Tea House เป็นที่ตั้งของบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ในส่วนของช้อปปิ้งที่นี่มีช็อปแบร์นเนมเปิดอยู่ตลอดเส้นทาง อาทิ H&M, Marks & Spencer ขอแนะนำช็อปใหญ่ 3 แบรนด์ได้แก่ Longchamp, Coach, Topshop , IFC Mall ตึก IFC มีอยู่ 2 ตึกคือ One IFC และ Two IFC ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีโซนห้าง สรรพสินค้า นั่นคือ IFC Mall จุดศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารชื่อดังระดับมิชลิน สะดวกง่ายดายในการเดินทาง เพราะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรัล ตัวตึกติดกับ Exchange Square จุดเชื่อมต่อรถเมล์ ชั้นล่างของอาคารยังเป็นสถานีรถไฟ Airport Express (รถไฟด่วนที่มาจากสนามบิน) สถานี Hong Kong ภายในห้างเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก กว่า 200 แบรนด์ อาทิ Prada, Gucci, Valentino, BVLGARI, Mui Mui, Bottega Veneta, Bally, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo ฯลฯ , ฮาเบอร์ซิตี้ และถนนแคนตัน  Canton Road หรือหลายคนเรียกว่า “ถนนแบรนด์เนม” แห่งฮ่องกง เพราะจะได้เห็นแบรนด์เนมไฮเอ็นด์ระดับโลกเปิดช็อปกันอยู่ตลอดทั้งถนน เช่น LOUIS VUITTON, ARMANI, PRADA, GUCCI, VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งร้านต่างๆ ที่เห็นนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ของห้าง Harbour City นั่นเอง ห้างสรรพสินค้า Harbour City แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre และ Gateway Arcade รวมร้านค้าทุกแบรนด์ทั่วโลกมากกว่า 700 ร้าน ใครอยากจะเดินให้ครบคงต้องใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว

พักที่
Rosedale Kowloon Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม
ฮ่องกง - มาเก๊า - ซิตี้ทัวร์ วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - จัตุรัสเซนาโด้
(BF/LN/--)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซำ (มื้อที่4)  จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่  มาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มาเก๊า เป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ 27.3 ตร.กม. หลังจากโปรตุเกสได้ทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนแก่จีน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 1999 มาเก๊า ก็ได้รับการขนานนามใหม่ว่า "เขตปกครองพิเศษมาเก๊า” โดยที่อดีตชาวประมงและชาวนาจากมณฑลกวางตุ้งมาตั้งรกรากในมาเก๊าก่อนใช้ชื่อว่า "โอหมุน" หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า"ประตูแห่งการค้าขาย" เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ ณ ปากแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุกทางตอนใต้ของมณฑลกวางเจาดังนั้นผู้ประกอบการในท้องถิ่นจึงยินดีต้อนรับพ่อค้าและนักสำรวจชาวโปรตุเกส ทุกวันนี้มาเก๊าเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเช่นเดียวกับฮ่องกง เขตปกครองพิเศษเล็กๆ อย่างมาเก๊ากำลังเติบโต มีการสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้นบนพื้นที่ที่ได้จากการถมทะเล และจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสังคมของมาเก๊าที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆ  โดยที่มีชุมชนจากตะวันออกและตะวันตกเติมเต็มซึ่งกันและกัน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) นำท่านเดินทางสู่  วัดอาม่า  หรือที่รู้จักกันในนามของ ศาลเจ้าแม่ทับทิม  ตั้งอยู่บริเวณเหาดบาร์รา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะแก่อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล โดยมีตำนานเล่าว่ามีหญิงสาวชื่อ ‘หลิงม่า’ เป็นชาวฟูเจี้ยน ต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรเอ้าเหมิน จึงขอโดยสารมากับเรือประมง ลำเล็กๆ ลำหนึ่ง แต่ระหว่างที่เรือล่องอยู่ก็กลับมีพายุเกิดขึ้นทำให้เรือลำอื่นๆ อับปางลง  แต่ด้วยปาฏิหาริย์ก็ทำให้เรือของหลิงม่าเดินทางมาถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย  แต่เมื่อก้าวเท้าขึ้นบนฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป  ชาวประมงทั้งหลายจึงเชื่อกันว่าเธอเป็นธิดาแห่งท้องทะเล และนับแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนาน  นามว่า ‘อ่าวของอาม่า’  อ่านเป็นภาษาจีนว่า ‘อามา เกา’ และเพี้ยนมาเป็นมาเก๊าในปัจจุบัน  วัดอาม่า คือวัดที่เก่าแก่ที่สุด และ เก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดในมาเก๊า   วัดอาม่า คือศูนย์รวมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่ง การรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิ์ทิธิ์องค์ต่างๆ   ทำให้วัดอาม่าซึ่งก่อสร้างมาก่อนที่ประเทศมาเก๊าจะถือกำเนิด เป็นตัวแทนอันน่ายกย่อง  ในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความ เชื่อในเทพเจ้า   โดยภายในวัดอาม่านั้นในมีก้อนหินขนาดใหญ่   ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ   เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นจุดที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าก้าวขึ้นสู่ผืนดินมาเก๊า   หน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว   เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังใน สิ่งที่ปรารถนา นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภอีกมากมาย ชาวประมงก่อนออกเดินเรือจะต้อง มาทำการสักการะ เพื่อขอพรให้เดินทางโดยปลอดภัย และหาปลากลับมาได้มากๆ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  "วัดเจ้าแม่กวนอิม"   ถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า  ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 โดยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม   ซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่หน้าวัดเข้ามาจะพบกับภาพองค์พระสังกัจจายน์ก่อนเป็นสิ่งแรก   มีความพิเศษอยู่ตรงที่ไม่ว่าจะยืนมองจากมุมใดก็ตาม จะสามารถเห็นสายตาขององค์ท่านมองมาในจุดที่เรายืนอยู่ตลอดเวลา แวะสักการะภาพองค์ท่านก่อนเป็นอย่างแรก จากนั้นจึงสักการะรูปปั้นของเหล่าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ ที่ตั้งอยู่ติดๆ กัน ซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆ จากทั้ง 4 ทิศ เหนือ ใต้ ออก ตก ก่อนเดินเข้าไปสู่โถงใหญ่หรือหอพระโพธิสัตว์กวนอิมด้านใน สักการะขอพรปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและ สุขสมหวังในทุกเรื่อง ระหว่างทาง ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (goddess of mercy) เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยโดยทางการโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อ เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้ จีนแผ่นดินใหญ่ 
จากนั้นนําท่านสู่  "โบสถ์เซนต์ปอลล์"  สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์  และ  เป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล   ต่อมาในปี ค.ศ.1835    ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทําให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น  และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์   ตลอดจน โครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่    พาท่านเดินสู่ ย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พ้อยท์มาเก๊า เรียกว่า "เซนาโด้สแควร์"  โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส     อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ยี่ห้อ อาทิ เช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ  พร้อมชิม "ทาร์ตไข่" 
ของฝากชื่อดังของ มาเก๊า หรือจะซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรัก
เย็น
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่
โรงแรม Holiday Inn Macau Cotai Central หรือ Sheraton Grand Macao Cotai Central
วันที่สี่
มาเก๊า The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ
(BF/--/--)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6) เชิญคณะอิสระ เพลินเพลินกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเครือโกไท ท่านสามารถทำกิจกรรมที่ต้องการ เดินเล่นบริเวณรอบๆโรงแรมที่พัก ถ่ายรูปคู่กับหอ Eiffel โรงแรมTHE PARISIAN เลือกชมโชว์ต่างๆ ( กรุณา สอบถามเจ้าหน้าที่ตระกูลเฉินฯ หากต้องการสำรองบัตรชมโชว์ต่างๆ ของโรงแรม อาทิ Mongkey King, Thriller Live, และอีกมากมาย) เลือกเดินเล่นโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL เป็นโรงแรมระดับ 6 ดาว ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับความอลังการของสถานที่โดยรอบพบกับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอค บริเวณโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหรา ให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน และที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่ นั่งภายในมี เนื้อที่กว้างขวาง อิสระเข้าชมคาสิโน เชิญเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น ตามอัธยาศัย)
16.30น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานมาเก๊า
19.00น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  NX882
21.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*************************************************

 

 


วันที่เดินทาง 2562-63
 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

 ผู้ใหญ่
(พัก 2ท่าน/ห้อง) 

 

 2562 สิงหาคม 3-6

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

20,888

 

 2562 สิงหาคม 9-12

BKK HKG 0825 1130
MFM BKK 
1900 2100

20,888

 

 2562 สิงหาคม 16-19

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 2200 0145

21,888

 

 2562 สิงหาคม 23-26

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

20,888

 

 2562 สิงหาคม 30-2

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

20,888

 

 2562 กันยายน 6-9

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

22,888

 

 2562 กันยายน 13-16

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

23,888

 

 2562 กันยายน 20-23

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

22,888

 

 2562 กันยายน 27-30

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 2035 2235

22,888

 

 2562 ตุลาคม 4-7

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

22,888

 

 2562 ตุลาคม 11-14

BKK HKG 0200 0540
MFM BKK 1900 2100

24,888

 

 2562 ตุลาคม 18-21

BKK HKG 0200 0540
MFM BKK 1900 2100

23,888

 

 2562 ตุลาคม 25-28

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

23,888

 

 2562 พฤศจิกายน 1-4

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

22,888

 

 2562 พฤศจิกายน 8-11

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

23,888

 

 2562 พฤศจิกายน 15-18 *GP*

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

23,888

 

 2562 พฤศจิกายน 22-25

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

23,888

 

 2562 พฤศจิกายน 29-2

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

23,888

 

 2562 ธันวาคม 6-9

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100

22,888
 

 2562 ธันวาคม 13-16

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
21,888
 

 2562 ธันวาคม 20-23

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
20,888
 

 2562 ธันวาคม 27-30

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
22,888
 

 2562 ธันวาคม 30-2

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
32,888
 

 2562 ธันวาคม 31-3

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
30,888
 

 2563 มกราคม 1-4

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
28,888
 

 2563 มกราคม 3-6

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
21,888
 

 2563 มกราคม 7-10

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
20,888
 

 2563 มกราคม 16-19

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
20,888
 

 2563 มกราคม 23-26  เฮงๆ

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
30,888
 

 2563 มกราคม 25-28 เฮงๆ

BKK HKG 0440 0850
MFM BKK 1900 2100
30,888
 

วันที่เดินทางพิเศษ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 

 


พักเพิ่ม โรงแรม ปี 2019
 


ชำระเพิ่ม ท่านละ
 

 


The Parisian Macao
 


สอบถาม
 

 


The Venetian Macao, Cotai Central


สอบถาม
 

 


Broadway Hotel
 


สอบถาม
 

 


Galaxy MacauTM
 


สอบถาม
 

 

 

   

 

 

 

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ท่านต้องระบุวันเดินทางของท่านพร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้งหมดตามหนังสือเดินทาง
เพื่อทำการจองสายการบินและโรงแรม เพื่อยืนยันราคา โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบินและโรงแรม ณ วันนั้นฯบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ 02-2744216-18

พิเศษ!! เพิ่มประสบการณ์พักหลากหลายสไตส์ เลือกโรงแรมในเครือตามที่ต้องการ


ค่าใช้จ่ายนี้รวม (เฉพาะรายการทัวร์ที่เป็นหมู่คณะหรือแพคเกจทัวร์เท่านั้น) :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดหรือตามที่ได้ระบุไว้ในการการทัวร์ดังกล่าว

 • ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าประกันภัยทางอากาศและค่าเชื้อเพลิง

 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กิโลกรัม

 • ค่าที่พักตามที่ได้ระบุไว้ในรายการหรือเที่ยบเท่า

 • ค่ารถรับ-ส่งทัศนาจรที่ระบุในรายการและอาหาร

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง กรณีเสียชีวิตไม่เกิน ท่านละ 1,000,000บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000บาท

 • ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม:

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น มินิบาร์ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 • -  หนังสือเดินทางอายุ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หรือคนขับรถ - ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ 1,500 บ
  - หากรายการทัวร์หรือกรุ๊ปทัวร์ไม่ลงร้านช้อบปิ้งจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหากเกินจากที่ทางสายการบินได้กำหนดไว้

เงื่อนไขการจองทัวร์และบริการใดฯ :

 • ราคาทัวร์และรายการท่องเที่ยวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 • หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนพร้อมส่งเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดเต็มจำนวนหลังทำการมัดจำ ภายใน 15 วัน หรือก่อนวันที่จะต้องทำการออกบัตรโดยสาร โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้วไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระเงินโดยตรงกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขใดฯ ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่เข้าใช้บริการหรือไม่เข้าร่วมตามรายการใดฯ (ไม่มาแสดงตัว) หรือถูกปฎิเสธในการเข้าประเทศระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการใดฯ ให้ได้ตามความเหมาะสมโดยถือคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก และขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนน้อยกว่า 10 ท่าน

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์และหรือรายละเอียดในบางรายการ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่นความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การเกิดการจลาจล, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศไทยและประเทศนั้นๆ ที่ท่านเดินทาง รวมถึงกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือจากอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดฯ ทีเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • รายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า, จีนหรือประเทศอื่นๆ จะต้องเข้าชมร้านค้าหรือร้านช้อปปิ้งต่างๆ ตามรายการทัวร์หรือรายการท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านขนม, ร้านจิวเวอรี่ ฯลฯ ดังนั้นหากท่านไม่มีความประสงค์เข้าร้านดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบก่อนการจองทัวร์หรือก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยท่านจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่ม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ :

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนหยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ :

 • กรณีการไหว้พระที่วัด ศาลเจ้า หรือการทำพิธีการต่างๆ ตามหลักปฏิทินของศาลเจ้า หรือวัดนั้นๆ ผู้เดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนทำการจองทัวร์เพื่อทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ทางบริษัทจะเดินทัวร์ต่างฯ ตามโปรแกรมหลักที่จัดไว้แล้วเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการระบุวัน เวลา ในการไปทำพิธีต่างๆ ตามที่ต้องการท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดฯ ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมรถ-รับส่ง) 
 • สำหรับเพ็คเกจทัวร์การเดินทางเข้า-ออกในบางประเทศหรือบางเมืองท่านต้องเดินทางด้วยตัวเอง

 • โรงแรมในบางประเทศเมื่อทำการเช็คเอาท์แล้วท่านต้องนำสัมภาระและกระเป๋าติดตัวไปด้วย จึงแนะนำให้ใช้กระเป๋าที่มีล้อลากเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

 • การใช้บริการรถรับ-ส่งสนามบินหรืออื่นฯ ท่านสามารถนำกระเป๋าขึ้นรถได้ท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ำหนักระเป๋ารวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมและขนาดไม่เกิน 158CM (ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นฯ)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการอาหารรอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและฤดูกาล สำหรับท่านที่ทานเจหรือมังสวิรัติกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 • เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระโดยผ่านธนาคารหรือการโอนเงินกรุณาส่งสำเนาใบโอน (Bank in slip) มาที่อีเมล์ support@dhakulchan.com หรือ Official Line : @dhakulchan หรือโทรสาร  0-2274-2760

 • การจ่ายเงินมัดจำเพือขอจองทัวร์หรือบริการใดฯ โดยที่สถานะเป็น "On Request" หรือรอยืนยัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันหรือ Confirm การจองดังกล่าวนั้นให้ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการขอจองดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้ท่านเป็นจำนวนเต็มต่อไป

dhakulchan ,dcts,ตระกูลเฉิน,Nice Holidays
ตะกร้า0 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือชำระเงิน

Please Contact Call Center

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมงาน
โทร :
02 2744216
แฟกซ์ :
02 214 4260
Official LINE :
@dhakulchan
Email :
support@dhakulchan.com
Facebook :
www.facebook.com/NiceHolidaysDiscovery


Thank you for visiting our web site.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery.

Package Tour

Loading...

Recommend Product

Loading...

Special Offer

Loading...

Follow Us : ติดตามเราได้ที่

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!!

Best Seller : สินค้าขายดี

Loading...

Copyright © 1997-2019 DhakulChan Group All Rights Reserved.
Dhakul Chan Travel Service ( Thailand ) Co.,Ltd. | Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
710, 716 Prachautid Road, Samsennok, Huai Kwang, Bangkok 10320, Thailand. | 805 8TH Floor, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai Street, Jordan, Kowloon.
Tel : (662) 274 4216-8 Fax : (662) 274 2760 Tel : (852) 2392 1155 Fax : (852) 2392 9845
Powered by DhakulChan Group 1997-2019