Processing...

Booking

Top
 
/dcts/userfiles/images/Product_Images/Headder.jpg

Tour Code : HKG1N2D_9988 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น : 9,898.00 บ.

ฮ่องกง สุดสัปดาห์ 2วัน 1คืน 9,988.-

ฮ่องกง ไหว้พระดังครบ 1 คืน 2วัน 

ช้อปปิ้งสนุก มีเวลาเต็มที่ บินเช้ากลับดึก

ท่องเที่ยวสุดสัปดาห์
บินเสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน

 

เริ่ม  9,988  บ./ท่าน

 • นมัสการเทพดังขึ้นชื่อเรื่อง นำโชค เทพแชกง วัดกังหัน
 • เจ้าแม่กวนอิม ที่ฮ่องฮำ ขอพรโชคลาภการเงิน
 • วัดดังหวังต้าเซียน ศาสนสถานหลักประจำเกาะฮ่องกง ขอพรเรื่องสุขภาพ การค้า 
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เทพต่างๆ ที่หาดน้ำตื้น รีพัลส์เบย์ โด่งดังเรื่องครอบครัว ขอบุตร
 • เที่ยวบินสวย บินเช้ากลับดึก ช้อปปิ้ง ซิตี้เกทเอ้าท์เลท ถนนนาธาร


สำรองที่นั่งพร้อมเดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563

 

ทุกกรุ๊ฟ ทุกวันเดินทาง เพื่อสมาชิกได้ท่องเที่ยวให้ครบ เติมเต็มประสบการณ์

   

         

 

 

วันแรก
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม - อ่าวรีพัลส์เบย์
(--/LN/--)
00.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row K โดยสายการบิน Hong Kong Airlines พบกับเจ้าหน้าที่ไนซ์ฮอลิเดย์ดิสคัฟเวอร์รี่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
03:35 น.
เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ HX762/ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.05 น.
ถึงท่าอากาศยาน Chek Lap Kok หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับท่าน ณ ทางออกประตู B พร้อมสัญลักษณ์ Nice Holidays Discovery จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของสะพาน Tsing Ma ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวฮ่องกง เดินทางสู่ "วัดหวังต้าเซียน" ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ' จึงทำให้ที่นี่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้มาเยี่ยม วัดได้รับอิทธิพลจากสามศาสนา (ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ)เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่รื่นรมย์และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของฮ่องกงสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในอดีตกาล หลวงพ่อหว่องไทซิน (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮวงชูปิง) ซึ่งเกิดในศตวรรษที่ 4 และกลายเป็นเทพที่เขาเหิงซาน (เขาสนแดง) ในปี 1915 นักพรตลัทธิเต๋าเหลียงเหรินอันได้นำภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพหว่องไทซิน เดินทางจากกวางตุงทางตอนใต้ของประเทศจีนมายังฮ่องกง ปัจจุบันวัดหว่องไทซินเก็บรักษาภาพวาดอันลำค่านี้ไว้ สำหรับให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สวดมนต์เพื่อขอโชคลาภ ท่านที่ศึกษาเรื่องฮวงจุ้ย จะสังเกตเห็นโครงสร้างต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของธาตุแห่งการพยากรณ์ทั้งห้า ได้แก่ ศาลาสำริด (โลหะ), หอเก็บคัมภีร์ (ไม้) น้ำพุ Yuk Yik (น้ำ), ศาลเจ้า Yue Heung (ไฟ) ซึ่งเป็นที่บูุชาพระพุทธรูปที่ถือตะเกียงแห่งแสงสว่าง และกำแพงดิน (ดิน) ส่วนจุดสนใจอื่นๆภายในบริเวณวัดแห่งนี้ ก็ได้แก่ ศาลา 3 เทพ, ศาลาขงจื้อ และสวนพรอันประเสริฐที่โอ่อ่าและสีสันสดใส โดยตกแต่งอย่างหรูหราด้วยศิลปะลวดลายจีน ร่วมสัมผัสสถานที่สำคัญร่วม30 จุด ในวัดซิกซิกหยวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "CheKung Temple วัดแชกงหมิว (กังหันนำโชค)" เพื่อเป็นศิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ที่ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกง ให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งของฮ่องกง วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อ เป็นเกียรติแก่ เป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (1127-1279) ตามตำนานพื้นเมืองกล่าวว่าท่านได้นำราชวงศ์จักรพรรดิองค์สุดท้ายหลบหนีมาทางจีนตอนใต้บริเวณเขตไซกง ท่านเป็นผู้ซึ่งมีบารมีและอำนาจมาก จนสามารถสยบภัยร้ายจากพวกกบฏและโรคระบาด ที่เกิดอย่างหนักและได้เริ่มซาลงในวันที่วัดการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นที่นับถือของคนฮ่องกง ตัววัดเดิมนั้นสร้างขึ้นราว 300 ปีมาแล้ว โครงสร้างปัจจุบันก่อสร้างขึ้นในปี1993 เพื่อรองรับผู้มาสักการะที่เพิ่มขึ้น นำนมัสการองค์เทพขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ ในโถงแท่นบูชาหลัก โดยข้างๆมีกลองและระฆังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ถัดไปเป็นวงล้อใบพัดแห่งโชค คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าบุคคลสำคัญข้าราชการ ดาราฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ การงาน หน้าที่ ธุรกิจ ราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ซึ่งเชื่อว่าหากหมุนสามรอบแล้วจะนำพาความโชคดี เปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้นทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่มีดังนี้ ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย/ ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน/ ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา/ ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
เช้า
รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสักการะ เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้ สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี เขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้นนอกจาก สักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน เทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นําซองแดงมาวนเหนือ กระถางธูปหน้าองคเจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซอง จะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมี โอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไป สักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้ง ปี เพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควร เตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้า เทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุล เงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสําเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทําบุญ ที่นี่ในโอกาสหน้า  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นําท่านนมัสการและ ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทานพร ที่ศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีต งดงาม ซึ่งองค์ท่านตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี้ย” ที่มีชื่อเสียง ว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับ แต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่ด้านขวาองค์ท่านแล้วกํามาใส่ กระเป๋าของเราอีกครั้ง หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้อง ซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกง เชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินดําก้อนโตให้ทําการอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึ่่งจะนําพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทําให้รักมั่นคงและยาวนานจากนั้นชมโรงงานจิวเวลรี่ฮ่องกงทีมีชื่อเสียงของวงการท่องเที่ยวฮ่องกง ด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยชิ้นนี้เพื่อเสริมบารมี สิริมงคลให้กับชีวิต ทั้งนี้ยังมีอัญมณี หยก ไข่มุกอีกมากมาย อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนนาธาน มีร้านค้ามากมายให้ท่าน ได้เลือกซื้อมากมายราคาถูก เช่น GIORDANO, BOSSINI, COACH, LONGCHAMP, HEMES เป็นต้น เพื่อ เป็นของฝากของที่ระลึก ของขวัญ หรือเลือกเดินช้อปปิ้งสินค้าห้างปลอดภาษีดิวตี้ฟรี และโอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้าชั้นนำชื่อดัง ที่มีร้านค้าให้ท่านเดินช้อปปิ้งกว่า 700ร้าน อาทิ ARMANI, LOUIS VUITTON, PRADA, ESPRIT, EMPORIO, DKNY, MARK&SPENSOR และของฝากคุณหนูที่ TOY’ R US หรือเดินช้อปปิ้ง สินค้าบนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย
20.00 น.
จากนั้นเชิญทุกท่านอิสระจับจองพื้นที่บริเวณหอนาฬิกาจิมซาจุ่ย เพื่อชมการแสดงแสง สี เสียง "Symphony of Light" ความมหัศจรรย์ใน เวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด ตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และ เสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่ อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้แปลงโฉมให้เป็นฉากโชว์การแสดง อย่างงดงาม การแสดงประกอบด้วย 5 Themes สวย ๆ ได้แก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership, และสุดท้าย The Final ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดกับ 20 นาทีแห่งความสุขพร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก (โปรแกรม Symphony Of Lights ไม่รวมรถรับ-ส่งในการเดินทาง)
พักที่
Silka Tsuen Wan, Rosedale Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
กระเช้านองปิง360 - ช้อปปิ้งCity Gate - กรุงเทพฯ
(BF/--/--)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เกาะลันเตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่นองปิง โดยเคเบิลคาร์ ระหว่างทางชื่นชมธรรมชาติเขียวชอุ่ม ถึง "วัดโป่วหลิน" ในอดีตเป็นวัดเล็กๆ สำหรับปลีกวิเวกฝึกธรรมะ ปัจจุบันได้บุรณะต่อเติม ได้อย่างยิ่งใหญ่ นำมนัสการพระใหญ่เทียนฐาน "พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก" องค์พระ สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง34 เมตร องค์พระตั้งอยู่บนยอดเขาสูง หั นพระพักตร์ไปยัง เนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ พระหัตถ์ด้านขวาขององค์พระ ยกขึ้นเพื่อเป็นการปัดเป่าความทุกข์ ในขณะที่พระหัตถ์ ซ้ายวางที่ตักเพื่อรับคำขอพรของมนุษย์ ได้เวลานำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง Ngong Ping Villege ผสมผสาน ระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบ ร้านค้า ร้านอาหาร และ ชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
กลางวัน
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชงนำท่านช้อปปิ้งที่ City Gate Outlet ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง OUTLET สินค้าแบรนเน มระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมาย หลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ พร้อมนำท่านกลับสู่ที่พัก
.......
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok  
02.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX769
04.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************************

 

อัตรค่าบริการ

ราคาพิเศษกรุณาสำรองล่วงหน้า

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเที่ยวบิน

ราคา

 2562 สิงหาคม 3-4  3 AUG HX762 BKKHKG 0440 0850
 4 AUG HX761 HKGBKK 2145 2355
11,555 
 2562  สิงหาคม 10-11 10 AUG HX762 BKKHKG 0440 0850
11 AUG HX779 HKGBKK 2040 2250
13,888 
 2562  สิงหาคม 17-18 17 AUG HX762 BKKHKG 0320 0655
18 AUG HX767 HKGBKK 0200 0410
10,888 
 2562  สิงหาคม 24-25 24 AUG HX762 BKKHKG 0320 0655
26 AUG HX767 HKGBKK 0200 0410
10,888 
 2562  สิงหาคม 31-1 31AUG HX762 BKKHKG 0320 0655
 2 SEP  HX767 HKGBKK 0200 0410
9,988
 2562  กันยายน 7-8  7 SEP HX762 BKKHKG 0440 0900
 9 SEP HX767 HKGBKK 0200 0410
9,988
 2562 กันยายน 14-15 14 SEP HX762 BKKHKG 0440 0850
16 SEP HX767 HKGBKK 0200 0400
10,888 
 2562  กันยายน 21-22 21 SEP HX762 BKKHKG 0440 0850
23 SEP HX767 HKGBKK 0200 0410
10,888 
 2562 กันยายน 28-29 28 SEP HX762 BKKHKG 0440 0850
29 SEP HX779 HKGBKK 2040 2250
13,888 
 2562 ตุลาคม 5-6  5 OCT HX762 BKKHKG 0440 0850
 6 OCT HX761 HKGBKK 2145 2355
14,888 
 2562 ตุลาคม 12-13 12 OCT HX762 BKKHKG 0440 0850
13 OCT HX761 HKGBKK 2145 2355
15,555 
 2562 ตุลาคม 19-20 19 OCT HX780  BKKHKG 0200 0540
20 OCT 
HX761 HKGBKK 2145 2355
13,555 
 2562 ตุลาคม 26-27  26 OCT HX780  BKKHKG 0200 0540
27 OCT HX761 HKGBKK 2350 0220
12,555 
 2562 พฤศจิกายน 2-3  2 NOV HX762 BKKHKG 0440 0810
 3 NOV HX761 HKGBKK 2350 0220
12,555 
 2562 พฤศจิกายน 9-10  9 NOV HX780 BKKHKG 0400 0810
 10 NOV HX761 HKGBKK 2350 0220
11,888 
 2562 พฤศจิกายน 16-17 16 NOV HX762 BKKHKG 0400 0810
17 NOV HX761 HKGBKK 
2350 0220
12,555 
 2562 พฤศจิกายน 23-24 23 NOVHX762 BKKHKG 0400 0810
24NOV HX761 HKGBKK 2350 0220
11,888 

 2562 พฤศจิกายน 30-1

30 NOV HX762 BKKHKG 0400 0810
01 DEC HX761 HKGBKK 
2350 0220
11,888 
  2562 ธันวาคม 7-8  7 DEC HX762 BKKHKG 0400 0810
 8 DEC HX761 HKGBKK 
2350 0220
12,888 
 2562 ธันวาคม 14-15 14 DEC HX762 BKKHKG 0400 0810
15 DEC HX761 HKGBKK 
2350 0220
12,555   
 2562 ธันวาคม 21-22 21 DEC HX762 BKKHKG 0400 0810
22 DEC HX761 HKGBKK 
2350 0220
13,888 
 2562 ธันวาคม 28-29 28 DEC HX762 BKKHKG 0400 0810
29 DEC HX761 HKGBKK 
2350 0220
14,888 
 2562 ธันวาคม 29-30 29 DEC HX762 BKKHKG 0400 0810
30 DEC HX761 HKGBKK 
2350 0220
15,888 
 2562 ธันวาคม 30-31 29 DEC HX762 BKKHKG 0400 0810
30 DEC HX761 HKGBKK 
2350 0220
15,888 
     

 

Period อื่นๆ สามารถเดินทางได้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่  02-2744216-8

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นสำหรับการสำรองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30วัน แลพเป็นราคาเริ่มต้น ท่านต้องระบุวันเดินทางของท่านพร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้งหมดตามหนังสือเดินทางเพื่อทำการจองสายการบินและโรงแรม เพื่อยืนยันราคา โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบินและโรงแรม ณ วันนั้นฯบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ 02-2744216-18

 

ติดต่อทีมงาน

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม (เฉพาะรายการทัวร์ที่เป็นหมู่คณะหรือแพคเกจทัวร์เท่านั้น) :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดหรือตามที่ได้ระบุไว้ในการการทัวร์ดังกล่าว

 • ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าประกันภัยทางอากาศและค่าเชื้อเพลิง

 • ค่าที่พักตามที่ได้ระบุไว้ในรายการหรือเที่ยบเท่า

 • ค่ารถรับ-ส่งทัศนาจรที่ระบุในรายการและอาหาร

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง กรณีเสียชีวิตไม่เกิน ท่านละ 1,000,000บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000บาท

 • ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม:

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น มินิบาร์ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หรือคนขับรถ ดังนี้  
  - รายการทัวร์ 2 วัน 1 คืน คนละ 1,000 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
  -  หากรายการทัวร์หรือกรุ๊ปทัวร์ไม่ลงร้านช้อบปิ้งจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
  -  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหากเกินจากที่ทางสายการบินได้กำหนดไว้

เงื่อนไขการจองทัวร์และบริการใดฯ :

 • ราคาทัวร์และรายการท่องเที่ยวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 • หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนพร้อมส่งเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดเต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14-30 วัน หรือก่อนวันที่จะต้องทำการออกบัตรโดยสาร โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้วไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระเงินโดยตรงกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขใดฯ ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่เข้าใช้บริการหรือไม่เข้าร่วมตามรายการใดฯ (ไม่มาแสดงตัว) หรือถูกปฎิเสธในการเข้าประเทศระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการใดฯ ให้ได้ตามความเหมาะสมโดยถือคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก และขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนน้อยกว่า 10 ท่าน

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์และหรือรายละเอียดในบางรายการ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่นความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การเกิดการจลาจล, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศไทยและประเทศนั้นๆ ที่ท่านเดินทาง รวมถึงกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือจากอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดฯ ทีเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • รายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า, จีนหรือประเทศอื่นๆ จะต้องเข้าชมร้านค้าหรือร้านช้อปปิ้งต่างๆ ตามรายการทัวร์หรือรายการท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านขนม, ร้านจิวเวอรี่ ฯลฯ ดังนั้นหากท่านไม่มีความประสงค์เข้าร้านดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบก่อนการจองทัวร์หรือก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยท่านจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่ม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้ว


 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์หรือบริการใดฯ :

 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000-2,000 บาท *แต่ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลต่างฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการการันตีห้องพักหริอมัดจำกับสายการบินและหรือใดฯ บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงรวมกับค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000-2,000 บาท* 

 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 วันขึ้นไป บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์หรือค่าบริการ

 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 14 วัน บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็ม 100 % ของราคาทัวร์หรือค่าบริการนั้น

หมายเหตุ :

 • กรณีการไหว้พระที่วัด ศาลเจ้า หรือการทำพิธีการต่างๆ ตามหลักปฏิทินของศาลเจ้า หรือวัดนั้นๆ ผู้เดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนทำการจองทัวร์เพื่อทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ทางบริษัทจะเดินทัวร์ต่างฯ ตามโปรแกรมหลักที่จัดไว้แล้วเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการระบุวัน เวลา ในการไปทำพิธีต่างๆ ตามที่ต้องการท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดฯ ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมรถ-รับส่ง)

 • สำหรับเพ็คเกจทัวร์การเดินทางเข้า-ออกในบางประเทศหรือบางเมืองท่านต้องเดินทางด้วยตัวเอง

 • โรงแรมในบางประเทศเมื่อทำการเช็คเอาท์แล้วท่านต้องนำสัมภาระและกระเป๋าติดตัวไปด้วย จึงแนะนำให้ใช้กระเป๋าที่มีล้อลากเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

 • การใช้บริการรถรับ-ส่งสนามบินหรืออื่นฯ ท่านสามารถนำกระเป๋าขึ้นรถได้ท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบและขนาดไม่เกิน 158CM (ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นฯ)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการอาหารรอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและฤดูกาล สำหรับท่านที่ทานเจหรือมังสวิรัติกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 • เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระโดยผ่านธนาคารหรือการโอนเงินกรุณาส่งสำเนาใบโอน (Bank in slip) มาที่อีเมล์ booking@dhakulchan.com หรือโทรสาร
  0-2274-2760  Official Line-id : @dhakulchan

 • การจ่ายเงินมัดจำเพือขอจองทัวร์หรือบริการใดฯ โดยที่สถานะเป็น "On Request" หรือรอยืนยัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันหรือ Confirm การจองดังกล่าวนั้นให้ได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการขอจองดังกล่าวโดยบริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ท่านเป็นจำนวนเต็มต่อไป

dhakulchan ,dcts,ตระกูลเฉิน,Nice Holidays
ตะกร้า0 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือชำระเงิน

Please Contact Call Center

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมงาน
โทร :
02 2744216
แฟกซ์ :
02 214 4260
Official LINE :
@dhakulchan
Email :
support@dhakulchan.com
Facebook :
www.facebook.com/NiceHolidaysDiscovery


Thank you for visiting our web site.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery.

Package Tour

Loading...

Recommend Product

Loading...

Special Offer

Loading...

Follow Us : ติดตามเราได้ที่

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!!

Best Seller : สินค้าขายดี

Loading...

Copyright © 1997-2024 DhakulChan Group All Rights Reserved.
Dhakul Chan Travel Service ( Thailand ) Co.,Ltd. | Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
710, 716 Prachautid Road, Samsennok, Huai Kwang, Bangkok 10320, Thailand. | 805 8TH Floor, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai Street, Jordan, Kowloon.
Tel : (662) 274 4216-8 Fax : (662) 274 2760 Tel : (852) 2392 1155 Fax : (852) 2392 9845
Powered by DhakulChan Group 1997-2024