Processing...

Booking

Top
 
/dcts/userfiles/images/Product_Images/Promotion_month_banner1_updated1(1)(1).png

Tour Code : HKSPP1801
ราคาเริ่มต้น : 4,555.00 บ.

WintPROMOTION

.

ค่าใช้จ่ายนี้รวม (เฉพาะรายการทัวร์ที่เป็นหมู่คณะหรือแพคเกจทัวร์เท่านั้น) :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดหรือตามที่ได้ระบุไว้ในการการทัวร์ดังกล่าว
 • ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าประกันภัยทางอากาศและค่าเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักตามที่ได้ระบุไว้ในรายการหรือเที่ยบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่งทัศนาจรที่ระบุในรายการและอาหาร
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง กรณีเสียชีวิตไม่เกิน ท่านละ 1,000,000บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000บาท
 • ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม:

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น มินิบาร์ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์และหรือหัวหน้าทัวร์ ทั้งนี้ธรรมเนียมการให้ทิปถือเป็นสินน้ำใจของผู้ได้รับบริการตามที่ทางทัวร์ได้กำหนดไว้และหรือตามความเหมาะสม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหากเกินจากที่ทางสายการบินได้กำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หรือคนขับรถดังนี้
  รายการทัวร์ 3 วัน 2 คืน คนละ 100HKD หรือ 500 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
  รายการทัวร์ 4 วัน 3 คืน คนละ 120HKD หรือ 600 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
  รายการทัวร์ 5 วัน 4 คืน คนละ 170HKD หรือ 800 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
  รายการ Optional Tour หรือ City Tour คนละ 50HKD หรือ 250 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
 • หากรายการทัวร์หรือกลุ๊บทัวร์ไม่ลงร้านช็อบปิ้งจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ต่อทริปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์และบริการใดฯ :

 • ราคาทัวร์และรายการท่องเที่ยวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนพร้อมส่งเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดเต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14-30 วัน หรือก่อนวันที่จะต้องทำการออกบัตรโดยสาร โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้วไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระเงินโดยตรงกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขใดฯ ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่เข้าใช้บริการหรือไม่เข้าร่วมตามรายการใดฯ (ไม่มาแสดงตัว) หรือถูกปฎิเสธในการเข้าประเทศระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการใดฯ ให้ได้ตามความเหมาะสมโดยถือคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก และขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนน้อยกว่า 10 ท่าน
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์และหรือรายละเอียดในบางรายการ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่นความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การเกิดการจลาจล, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศไทยและประเทศนั้นๆ ที่ท่านเดินทาง รวมถึงกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือจากอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดฯ ทีเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • รายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า, จีนหรือประเทศอื่นๆ จะต้องเข้าชมร้านค้าหรือร้านช้อปปิ้งต่างๆ ตามรายการทัวร์หรือรายการท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านขนม, ร้านจิวเวอรี่ ฯลฯ ดังนั้นหากท่านไม่มีความประสงค์เข้าร้านดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบก่อนการจองทัวร์หรือก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยท่านจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่ม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้ว


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์หรือบริการใดฯ :

 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000-2,000 บาท *แต่ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลต่างฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการการันตีห้องพักหริอมัดจำกับสายการบินและหรือใดฯ บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงรวมกับค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000-2,000 บาท* 
 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 วันขึ้นไป บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์หรือค่าบริการ
 • เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 14 วัน บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็ม 100 % ของราคาทัวร์หรือค่าบริการนั้น

หมายเหตุ :

 • กรณีการไหว้พระที่วัด ศาลเจ้า หรือการทำพิธีการต่างๆ ตามหลักปฏิทินของศาลเจ้า หรือวัดนั้นๆ ผู้เดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนทำการจองทัวร์เพื่อทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ทางบริษัทจะเดินทัวร์ต่างฯ ตามโปรแกรมหลักที่จัดไว้แล้วเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการระบุวัน เวลา ในการไปทำพิธีต่างๆ ตามที่ต้องการท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดฯ ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมรถ-รับส่ง) 
 • สำหรับเพ็คเกจทัวร์การเดินทางเข้า-ออกในบางประเทศหรือบางเมืองท่านต้องเดินทางด้วยตัวเอง
 • โรงแรมในบางประเทศเมื่อทำการเช็คเอาท์แล้วท่านต้องนำสัมภาระและกระเป๋าติดตัวไปด้วย จึงแนะนำให้ใช้กระเป๋าที่มีล้อลากเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
 • การใช้บริการรถรับ-ส่งสนามบินหรืออื่นฯ ท่านสามารถนำกระเป๋าขึ้นรถได้ท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบและขนาดไม่เกิน 158CM (ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นฯ)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการอาหารรอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและฤดูกาล สำหรับท่านที่ทานเจหรือมังสวิรัติกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 • เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระโดยผ่านธนาคารหรือการโอนเงินกรุณาส่งสำเนาใบโอน (Bank in slip) มาที่อีเมล์ Reservation@skyflyhosting.com หรือโทรสาร  0-2274-2760
 • การจ่ายเงินมัดจำเพือขอจองทัวร์หรือบริการใดฯ โดยที่สถานะเป็น "On Request" หรือรอยืนยัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันหรือ Confirm การจองดังกล่าวนั้นให้ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการขอจองดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้ท่านเป็นจำนวนเต็มต่อไป
dhakulchan ,dcts,ตระกูลเฉิน,Nice Holidays
ตะกร้า0 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือชำระเงิน

Please Contact Call Center

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมงาน
โทร :
02 2744216
แฟกซ์ :
02 214 4260
Official LINE :
@dhakulchan
Email :
support@dhakulchan.com
Facebook :
www.facebook.com/NiceHolidaysDiscovery


Thank you for visiting our web site.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery.

Package Tour

Loading...

Recommend Product

Loading...

Special Offer

Loading...

Follow Us : ติดตามเราได้ที่

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!!

Best Seller : สินค้าขายดี

Loading...

Copyright © 1997-2024 DhakulChan Group All Rights Reserved.
Dhakul Chan Travel Service ( Thailand ) Co.,Ltd. | Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
710, 716 Prachautid Road, Samsennok, Huai Kwang, Bangkok 10320, Thailand. | 805 8TH Floor, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai Street, Jordan, Kowloon.
Tel : (662) 274 4216-8 Fax : (662) 274 2760 Tel : (852) 2392 1155 Fax : (852) 2392 9845
Powered by DhakulChan Group 1997-2024