Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย สงขลา-เบตง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย สงขลา-เบตง 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202109

เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้สวย
ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน
สักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้,
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

 

วันแรก กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-หลวงปู่ทวดวัดช้างให้-เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ชมเมืองเบตง-สนามบินเบตง-ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (- -/LN/DN)

05.00น. คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก เจ้าหน้าที่ดูแลเช็คอิน
07.00น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์รอรับท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รอรับที่สนามบิน รับประทานอาหารเช้า จากนั้น สักการะ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว300 ปี ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด กราบสักการะสถูปที่บรรจุอัฐิหลวงทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดปัตตานีและประชาชนทั่วไปเคารพบูชา

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711143dec9d12b62e85898daf33c6edb19f29100141.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

จากนั้นเดินทางไปสักกระศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งมีตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในการขอการรักยาโรคภัยไข้เจ็บ และการทำธุรกิจการค้าให้รุ่งเรืองจากสาวชาวจีนที่ชื่อ”ลิ้มกอเหนี่ยว” ที่นางมีความองอาจ สามารถทั้งทางธุรกิจและการรบ การต่อสู้และด้วยดวงจิตที่มุ่งมั่นที่ต้องการให้พี่ชายที่เป็นอดีตข้าราชการจีน ต้องกลายมาเป็นบุตรเขยเจ้าเมืองครือเซะให้กลับสู่อ้อมอกแม่ที่ประเทศจีน เมื่อพี่ชายไม่ยอมกลับ นางได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์ ก่อนตายได้ สาปแช่งไม่ให้พี่ชายสร้างมัสยิดแล้วเสร็จ และเหตุการณ์ก็เป็นตามกำสาปแช่ง มัสยิดถูกฟ้าผ่าหลายครั้งจนไม่สามารถสร้างได้ “ลิ้มโต๊ะเคี่ยม”พี่ชายจึงจัดสร้างสุสานและขอขมาต่อนาง จนเป็นที่ร่ำลือในความ ศักดิ์สิทธิ์ ของนาง ต่อมาชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วย เดือดร้อนสิ่งใด หรือต้องการทำธุรกิจค้าขายให้รุ่งเรือง ก็มาขอ พรจากนางได้สำเร็จ จนชาวบ้านให้การยอมรับเป็น “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” รวมถึงบุคคลในตระกูล”คณานุรักษ์”จึงได้มีการสร้างศาลให้นางและน้องสาวให้อยู่ในศาลเดียวกับ “ศาลพระเซ่าซูกง”ซึ่งเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อีกเช่นกัน

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-441.png
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลอนดอน

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.เบตง(ระยะทาง125กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง3-4 ชั่วโมง) เส้นทางโค้งที่มีความสวยงาม ตลอดสองข้างทาง แวะถ่ายรูป สะพานฮาลาบาลา ชมวิวทะเลสาปของเขื่อนบางลางแวะถ่ายรูป ป้าย OK เบตง

จากนั้น เดินทางถึงเบตง นำท่านชมสนามบินเบตง สถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ จากนั้นยนำท่านชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ หอนาฬิกา คู่บ้านคู่เมืองของเบตง บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง

https://www.pmdu.go.th/wp-content/uploads/2020/10/85229291_1359724057702274_7625792130006384640_n.jpg
Photo by pmdu.go.th 29.04.2021

จากนั้น เข้าสู่ที่พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน (ลิ้มรสไก่เบตง)
หลังรับประทานอาหาร กลับเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำร้อนเบตง (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เป็นวิศวกรรมชั้นยอดหนึ่งในแดนสยามและ เป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยอุโมงค์สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก มีรถผ่านเข้า-ออกตลอดทั้งวัน และเป็นทางเดินได้ด้วย ในบางช่วงจะเปิดไฟประดับอุโมงค์สวยมาก ช่วงเย็นๆ จะมี คนมาเที่ยวถ่ายรูปหน้าอุโมงคนี้เพื่อเป็นที่ระลึก

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711099d91ab8dbcf62a3bce7cfa8728497472085456.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

จากนั้นนำท่าน ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) เป็น สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นโครงการตาม พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันมีเสน่ห์สมชื่อ “สวนหมื่นบุปผา”

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711172002fcbc4a14ea3beee28ba25d8bd72b130929.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

จากนั้นชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ ประวัติศาสตร์ในการรบของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา มี ความยาว ประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางออก 9 ทาง ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง ใช้เวลาในการขุดประมาณ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการ ฐานหลบภัยทาง อากาศ และสะสมเสบียง และท่านยังสามารถชมต้นไม้พันปี ซึ่ง เป็นต้นไทรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของสถาน ที่นี้ด้วย

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-446.png
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

จากนั้นนำท่าน ชมบ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมายบริเวณน้ำอุ่นสามารถแช่เท้าเพื่อบำบัดโรค อาทิ โรคปวดข้อ โรคผิวหนัง กระตุ้นเลือดลม และลด ความเครียด เป็นต้นบริเวณน้ำร้อนอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนั้นสามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที โดยมีการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำ ร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน หย่อนใจ

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20171117986ad0402d0880f279c174435fa7b329153524.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารคุณชาย
เดินทางกลับที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

วันที่สาม สกายวอล์คอัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ (BF/LN/- -)

04.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านสู่สกายวอล์ค (Skywalk ) จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บน ระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน้า ทะเลใช้งบประมาณการก่อสร้าง 91ล้านบาท โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กรูปพรรณ มีความสูง 45 เมตร สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง 360 องศา ซึ่งตามปรกติจะมีทะเลหมอกที่ปกคลุมตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีจุดเด่นในการชมแสงแรกของพระอาทิตย์หรือหาก ช่วงกลางวันสามารถชมวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลาบาลาได้ด้วย ให้ท่านได้สัมผัสกับภาพทะเลหมอกขาวโพลนที่สวยงามแผ่คลุมในหุบขุนเขา มีทิวเขาสลับซับซ้อน อากาศ หนาวเย็น สร้างรอยยิ้มแห่งความสดชื่นสุขใจให้แก่ทุกท่าน

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-444.png
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ อัยเยอรเวง (กาแฟ-บะจ่าง-ซาลาเปา-ปาท่องโก๋-ข้าวเหนียวปิ้ง) เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยาม ถ่ายรูปที่ป้ายใต้สุดสยาม ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย

08.30 น. นำท่านชม สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น้ำปัตตานีที่ชาวบ้านบริเวณนี้ยังใช้สัญจรไปมา ตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น้า ปัตตานีท่ามกลาง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
09.30 น. ออกเดินทางไป จ.สงขลา
12.30 น. ถึงหาดสมิหลา เป็นชายหาดที่มีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล ทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า “ทรายแก้ว” ร่มรื่นด้วยป่าสน และจากหาดสมิหลายังสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03006799_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น. ชมเมืองเก่าสงขลาถนนนครนอกถนนนครใน ถนนนางงามขึ้นเขาตังกวน(ลิฟต์)ชายหาดสมิหลา
15.30 น. เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ เดินทางถึง นำชมเมืองและซื้อของฝาก ตลาดสันติสุข ตลาดกิมหยง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03000041_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านต่อฮวด

18.30 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
19.30 น. เช็คอินเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินที่ท่านเลือก เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202108

ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์
สักการะพ่อท่านคล้ายวัดธาตุน้อย
ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ วังปลา
ไหว้พระบรมธาตุไชยา ชมเขานาในหลวง

พักราชาคีรี นครศรีธรรมราช 1 คืน / พักเขื่อนเชี่ยวหลาน 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-วัดธาตุน้อย-วัดมหาธาตุ-วัดเจดีย์ ไอ้ไข่-ราชาคีรี รีสอร์ต แอนด์ สปา (–/LN/DN)

05.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก เช็คอิน โหลดสัมภาระ
07.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
08.25 น. ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ใน เขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่ง รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาอย่างยิ่ง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03001738_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นนำท่านสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทาง โบราณคดีและศาสนา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้ง หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุ เจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03007617_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอสิชล เพื่อนำท่านสักการะขอพร วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่า รกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการ บูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้าน ใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยัง เป็นวัดร้าง เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็น ภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณ นั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏ ร่างนั้นว่า “เด็กวัด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตย์อยู่ ณ วัดเจดีย์แห่งนี้ และเรียก วิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆ เมื่อเชื่อกัน ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึง เป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูป บนบานขอให้ช่วยกันหาซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา

https://scontent.fbkk13-1.fna.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12466145_928149300631964_243548639692607465_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=19026a&_nc_eui2=AeFGZKnZyM1ynUedc9XqjJwU2YyAkTQlWnnZjICRNCVaeToNwBW4QPuqS8qI3Tdl7-E9tOjfYWoswHoqZtw4n0eQ&_nc_ohc=9xk1bCnB3TsAX9KsPVG&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.fna&oh=fc5f5fc3e65ed71553ce89a53e024343&oe=60A4F0C8
Photo by วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-กลางวันที่เชี่ยวหลานลากูน่า-ล่องเรือชมเขื่อน-กลับไปพักในเมืองสุราษฏร์ธานี (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เช็คเอ้าท์

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขื่อน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ลากูน่า เชี่ยวหลาน รีสอร์ท

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา โดยเรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ของเขื่อนรัชชประภา โดยนำท่านทัวร์ ไปยังสถานที่สำคัญ

photo by JB happy

กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้ง เรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจาก ไกด์ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ำเคยเป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

Photo by JB happy

วังปลา ณ แพนางไพร เข้าชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง และปลา ยักษ์จำนวนมาก แหวกว่ายรอบแพ พร้อมให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา

Photo by JB happy

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

พักที่ The Laguna Chiewlarn หรือ เทียบเท่า

Photo by JB Happy
The Laguna Chiewlarn

วันที่สาม พระบรมธาตุไชยา-อุทยานเขานาในหลวง-ซื้อของฝาก-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B212.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสงบร่มเย็นล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุมเขาอันแสนงดงาม เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงวันหยุดยาว ที่นี่จะเต็มไปด้วยจำนวนผู้คนที่ต่างเดินทางมาขึ้นเขา กราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อทั้งตนเองและครอบครัว

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_06.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

นำท่านเดินทางสู่ร้านของฝากท้องถิ่น เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ธานี เช็คอินโหลดสัมภาระ
19.40 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

 

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย ระยอง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย ระยอง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202107

ชมสวนผลไม้ บุฟเฟต์ทุเรียน
เที่ยวทุ่งโปรงทอง
ไหว้พระวัดเขาสุกิม
พักโฮมสเตย์ ล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง
บุฟเฟต์ปู กุ้ง ไม่อั้น
ชมโบถส์สีน้ำเงิน, โบสถ์พระนางมารี

วันแรก กรุงเทพฯ-ระยอง-ชมสวนผลไม้ บุฟเฟต์ผลไม้ไม่อั้น-ทุ่งโปรงทอง-พักระยองริมทะเล (- -/LN/DN)

06.00 . คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริษัทตระกูลเฉินฯ บริการเครื่องดื่มชากาแฟ
07.00 น. เดินทางสู่สวนผลไม้สุภัทราแลนด์ เชิญท่านอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ผลไม้ จะมีทั้งสวนเงาะ, กระท้อน, องุ่น, และทุเรียนฯ นอกจากได้ชิมผลไม้สดๆ ถึงต้นแล้ว ยังได้ความรู้จากการดูงานวิชาการเชิงการเกษตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีบริการขายผลไม้ให้ท่านได้ซื้อติดมืออีกด้วย

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201710237b4d9e9a9814a6f80610822206e95d95010431.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 26.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สวนสุภัทราแลนด์

จากนั้นนำท่านชม ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตชายฝั่ง เพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลนที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น แสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ คือ ทุ่งโปรงทอง ที่เกิดจากการเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นของต้นโปรงใบสีเหลืองอร่าม ซึ่งยามที่แสงแดดส่องปะทะลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งต้นโปรงสีทองท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอบล้อมรอบทิศ สวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180220693a9fdd4c2fd0700968fba0d07ff3c0100147.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 22.04.2021

จากนั้นเช็คอินที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อน เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่ Bandara On Sea, Rayong หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ระยอง-จันทบุรี-วัดเขาสุกิม-เช็ตอินโฮมสเตย์-ล่องแพดูเหยี่ยวแดง-เล่นน้ำตามอัธยาศัย- ดินเนอร์บุฟเฟต์ปู+กุ้ง (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี นะท่านชม วัดเขาสุกิม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากเดิมคือสถานปฏิบัติธรรมในท้องถิ่นที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เขาอีกิม” มีพื้นที่ประมาณ 3,280 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย และภิกษุสามเณรจากสำนักสงฆ์เนินดินแดง ซึ่งอยู่ไม่ไกล มาจำพรรษาบนเขาอีกิม และด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย จึงมีการเริ่มก่อสร้างวัดในปีเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมกับสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม และโรงพยาบาลวัดเขาสุกิม เพื่อยังประโยชน์ต่อสาธารณะอีกด้วย วัดเขาสุกิมจึงเป็นวัดพัฒนาและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจันทบุรี

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03000964_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ รัตนบุรี โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมเปียก
เชิญท่านร่วมกิจกรรมล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมแม่น้ำเวฬุ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศเชิงธรรมชาติ ที่นี่มีนกเหยี่ยวเยอะตลอดทั้งปี อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-4498.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ พิเศษ! บุฟเฟต์ ปู กุ้ง ตัวใหญ่ๆ ไม่อั้น 

พักที่ รัตนบุรี โฮมสเตย์ หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม วัดปากน้ำแขมหนู-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล-ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร- กรุงเทพฯ       (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่วัดปากน้ำแขมหนู พระอุโบสถเซรามิก หรือโบสถ์สีน้ำเงิน โบสถ์ทนน้ำเค็มกันสนิมแห่งเดียวในโลก ลักษณะเด่นภายในพระอุโบสถ มีความสวยสดงดงาม ไม่แพ้เซรามิกสีน้ำเงินนอกโบสถ์ โดยด้านในเฉพาะประตูโบสถ์ไม้ ทั้ง 4 บาน มีการแกะสลักภาพนูนต่ำ เกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลงสีสดโดดเด่นเก็บทุกรายละเอียด ด้านนอกบานประตูและหน้าต่าง มีการลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนังด้านในพระอุโบสถ มีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดก และพระมหาชนก

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/2018102820a11a50c3f1c4fbf62a9714ae210fe5161427.jpeg
photo by chanthaburi.mots.go.th 22.04.2021

นำท่านชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบ “โกธิค” ตัวอาคารยาว 60 เมตร กว้าง 20 เมตร มีหอแหลมสูงเด่น หอสูงด้านขวามีนาฬิกาเรือนใหญ่ติดตั้งอยู่ เส้นรอบหน้าปัดวัดได้ 4.70 เมตร จากหอสูงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองจันทบุรีได้ไกลประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในมีการตกแต่งด้วยศิลปะเก่าแก่ มีความสวยงามมาก โดยมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่าง ๆ กระจกเหล่านี้มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ภายในโบสถ์มีองค์แม่พระประดับตกแต่งด้วยพลอยกว่า 2,000,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต บรรดาคริสต์ศาสนิกชนและชาวจันทบุรีได้จัดสร้างองค์แม่พระประดับพลอยนี้ขึ้น นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในภาคตะวันออก

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-582.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณ 300 ปี ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาริมน้ำจันทบูร ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนริมน้ำในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีร้านค้าเก่าแก่ บ้านเรือนเก่าที่ยังมีความงดงาม น่าชม ปัจจุบันมีที่พักและร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

https://api.tourismthailand.org/upload/live/article_desktop_cover_image/4-1648.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภาพและความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

 

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202106

ล่องเรือไฟฟ้าชมกรุงเทพฯ คลองผดุงกรุงเกษม
เที่ยวแนวใหม่ขี่สกู๊ดเตอร์เที่ยวตลาดน้อย
ดินเนอร์บุฟเฟต์ล่องเรือเจ้าพระยา
สนุกสนานเต็มวันซาฟารีเวิร์ล
ไหว้หลวงพ่อโสธร ขอพระวัดพระพิฆเนศวัดสมาน
อิ่มอร่อยเมนูกุ้งแม่น้ำเผา

 

วันแรก : ล่องเรือไฟฟ้าชมกรุงเทพฯ-ขี่สกู๊ดเตอร์เที่ยวตลาดน้อย-ดินเนอร์ล่องเรือเจ้าพระยา(–/LN/DN)

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริษัทตระกูลเฉินฯ บริการเครื่องดื่มชา-กาแฟ
10.00 น. นำคณะเดินทางลงเรือไฟฟ้า ล่องเรือตามเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ระยะทาง 5 กม. จอดท่าเรือ 11 ท่า ให้เราได้ชมความสวยงามและวิถีชีวิตของชาวบ้านระหว่างทางริมคลอง จนถึงท่าเทวราช สิ้นสุดการเดินทางโดยเรือ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ท่องเที่ยวแนวใหม่ โดยรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยมัคคุเทศก์แนะนำการขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและสนุกสนานกับการท่องเที่ยว ซักซ้อมจนมั่นใจในการขี่แล้วจึงออกเดินทาง

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/176195841_272711057912447_5787523375254312176_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeHibhWA_R1_k5xlYxT0aJmkUD1b1xElaxdQPVvXESVrF8nhfb2T4U8C3nSfL-aEWcO8FKo8gfUA7Ov2D9dFHjn2&_nc_ohc=0fUUB6G0RgMAX9sPKGn&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=4f217bacef70601a403a20fb64a558df&oe=60A5A0FC
photo by tid2020 22.04.2021

เริ่มเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์ แวะถ่ายรูปจุดสวยงาม อาทิเช่น

-วัดเทวราชกุญชร
-พิพิธภัณฑ์สักทอง
-ห้องสมุดวชิรญาณ
-หอสมุดวชิราวุธานุสรณ์
-หอสมุดแห่งชาติ
-วัดราชาธิวาส
-พิพิธภัณฑ์มหาราชนุสรณ์ ร.4
-พระตำหนักพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-พระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวง
-พระเจดีย์วัดราชาธิวาส
-ลานธรรม ลานบุญ
-ศาลาการเปรียญ
-ศาลาสมเด็จพระอัยยิกา
-พระอุโบสถวัดราชาธิวาส
-จิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก
-วิวแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม8
-วัดคอนเซญชัญ
-บ้านริมเจ้าพระยา
-ศาลารับเสด็จ
-โบสถ์เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
-บ้านญวนสามเสน
-ศาลเจ้าแม่ทับทิม
-Craftsman บ้านอาจารย์ฝรั่ง

สิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือเทเวศร์ ให้ท่านได้เลือกทานอาหารที่มีให้เลือกมากมายที่ตลาดเทเวศร์ด้วยความสะดวก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเอเชียทีค ลงเรือบริการอาหารเย็น

http://www.grandpearlcruise.com/content/gallery/1-File1.jpg
photo by grandpearlcruise.com 26.04.2021

17.30 น. ล่องเรือสำราญ พร้อมบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
19.00 น. เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ โรงแรม Holiday Inn Sukumvit

วันที่สอง : ซาฟารีเวิร์ล-ดินเนอร์ (ฺBF/–/DN)

ช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซาฟารีเวิร์ล พบกับกิจกรรมมากมายไม่รู้เบื่อ ทั้งส่องสัตว์ ดูโชว์ เช็คอินค่าเฟ่ ถ่ายรูปเก๋ๆ เพลิดเพลินได้ทั้งวัน “ซาฟารีเวิลด์” แบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสัตว์เปิด โซนซาฟารีปาร์ค และ โซนมารีนปาร์ค ในยุคนิวนอร์มอล มาพร้อมการปรับปรุงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม จะมีสิ่งใดน่าสนใจบ้าง ตามมากับ 8 ไฮไลท์เด็ดที่ไม่ควรพลาด อิสระอาหารกลางวันภายในสวน

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03013237_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 26.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม Holiday Inn Sukumvit

วันที่สาม : วัดหลวงพ่อโสธร-ไหว้พระวัดสมาน-กลางวันเมนูกุ้งแม่น้ำเผา (ฺBF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคระเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองแปดริ้ว
ไหว้พระ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่นี่คือวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันภายในพระอุโบสถจะอบร่ำไปด้วยควันจากธูปเทียน อันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งศรัทธาของผู้คนจากทุกสารทิศที่เดินทางมาสักการะและขอพรจากหลวงพ่อพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่น โดยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร สร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านช้าง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03005061_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 26.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนุกุ้งแม่น้ำเผ

ขอพระวัดพระพิฆเนศ ณ วัดสมานรัตนาราม พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขนี้เอง ที่ทำให้วัดสมานรัตนารามแห่งนี้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีผู้ใดมาขอพรก็มักจะสำเร็จสมดังใจหวัง จนทำให้เป็นที่นับถือของคนทั่วไปอย่างรวดเร็ว พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์นี้ มีเนื้อองค์เป็นสีชมพูและอาจเรียกได้ว่า เป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชิญท่านแวะซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองที่ตลาดวัดสมาน แนะนำมะพร้ามน้ำหอมลูกเล็ก หอม อร่อย

http://www.chachoengsao.go.th/ccoprovince/images/tour/%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E4.jpg
photo by chachoengsao.go.th 22.04.2021

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202105

สูดอากาศบริสุทธิ์หมู่บ้านคีรีวง
ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์
สักการะพ่อท่านคล้ายวัดธาตุน้อย
ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ วังปลา
ไหว้พระบรมธาตุไชยา ชมเขานาในหลวง

พักราชาคีรี นครศรีธรรมราช 1 คืน / พักในเมืองสุราฏร์ 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-วัดธาตุน้อย-วัดมหาธาตุ-วัดเจดีย์ ไอ้ไข่-ราชาคีรี รีสอร์ต แอนด์ สปา (–/LN/DN)

05.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก เช็คอิน โหลดสัมภาระ
07.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
08.25 น. ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ใน เขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่ง รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาอย่างยิ่ง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03001738_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นนำท่านสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทาง โบราณคดีและศาสนา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้ง หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุ เจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03007617_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอสิชล เพื่อนำท่านสักการะขอพร วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่า รกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการ บูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้าน ใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยัง เป็นวัดร้าง เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็น ภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณ นั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏ ร่างนั้นว่า “เด็กวัด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตย์อยู่ ณ วัดเจดีย์แห่งนี้ และเรียก วิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆ เมื่อเชื่อกัน ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึง เป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูป บนบานขอให้ช่วยกันหาซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา

https://scontent.fbkk13-1.fna.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12466145_928149300631964_243548639692607465_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=19026a&_nc_eui2=AeFGZKnZyM1ynUedc9XqjJwU2YyAkTQlWnnZjICRNCVaeToNwBW4QPuqS8qI3Tdl7-E9tOjfYWoswHoqZtw4n0eQ&_nc_ohc=9xk1bCnB3TsAX9KsPVG&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.fna&oh=fc5f5fc3e65ed71553ce89a53e024343&oe=60A4F0C8
Photo by วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง นครศรีธรรมราช-หมู่บ้านคีรีวง-สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-กลางวันที่เชี่ยวหลานลากูน่า-ล่องเรือชมเขื่อน-กลับไปพักในเมืองสุราษฏร์ธานี (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เช็คเอ้าท์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็ก ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03003010_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขื่อน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ลากูน่า เชี่ยวหลาน รีสอร์ท

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา โดยเรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ของเขื่อนรัชชประภา โดยนำท่านทัวร์ ไปยังสถานที่สำคัญ

photo by JB happy

กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้ง เรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจาก ไกด์ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ำเคยเป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

Photo by JB happy

วังปลา ณ แพนางไพร เข้าชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง และปลา ยักษ์จำนวนมาก แหวกว่ายรอบแพ พร้อมให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา

Photo by JB happy

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องภัตตาคาร

พักที่ ดิ โอ วาเลย์ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พระบรมธาตุไชยา-อุทยานเขานาในหลวง-ซื้อของฝาก-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B212.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสงบร่มเย็นล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุมเขาอันแสนงดงาม เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงวันหยุดยาว ที่นี่จะเต็มไปด้วยจำนวนผู้คนที่ต่างเดินทางมาขึ้นเขา กราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อทั้งตนเองและครอบครัว

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_06.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

นำท่านเดินทางสู่ร้านของฝากท้องถิ่น เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ธานี เช็คอินโหลดสัมภาระ
19.40 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่