Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน

“ทัวร์เที่ยวไทย” พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202104

เยือนเมืองประวัติศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง 3วัน 2คืน

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
นั่งรถราง ชมเมืองพิษณุโลก ชมพระราชวังจันทร์
ศาลสมเด็จพระนเรศวร, วัดผาซ่อนแก้ว, ทุ่งกังหันลม
ใส่บาตรเช้าที่วัดตระพังทอง
สักการะพระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีมหาธาตุ
ชมวิวพาโนรามา ภูแก้วพีค แลนด์มาร์คแห่งใหม่

วันแรก กรุงเทพ – อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย –วัดศรีชุม (- -/LN/DN)

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ ปั้มปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
(ผ่านมาตรฐาน SHA) อาหารเช้าตามอัธยาศัยที่ จุดพักรถมอเตอร์เวย์
06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกำแพงเพชร
10.30 น. นำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นศาสนสถานเป็นส่วนมากได้รับการ ประกาศให้เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03004418_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 21.04.2021

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.สุโขทัย นำท่านนั่งรถรางเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อดีตราชธานีแห่งแรกของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ชมโบราณสถานต่าง ๆ อาทิเช่น วัดมหาธาตุ ขอม ดำดิน พระราชวังโบราณ และพระร่วง และนำท่านเที่ยวชม วัดศรีชุม อีกหนึ่งวัดเก่าแก่สำคัญของสุโขทัย รอยอดีตอันยิ่งใหญ่ของมรดกโลกสุโขทัยปรากฏผ่านโบราณสถานงานพุทธศิลป์ที่ยังคงอยู่มากหลายโดยหนึ่งในวัดดังที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองมรดกโลกสุโขทัยก็คือ “วัดศรีชุม”

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20171212c2c2f87f7a16d485496f4d65549ab82f143557.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

18.00 น. บริการอาหารค่ำ(2) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม เลอ ชาร์ม สุโขทัย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ใส่บาตรเช้า – นั่งรถราง ชมเมืองพิษณุโลก – ผาซ่อนแก้ว (BF/LN/DN)

06.00 น. นำทุกท่านใส่บาตรเช้า ที่ วัดตระพังทอง เพื่อเสริมสิริมงคล
07.00 น. บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก
09.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.พิษณุโลก
10.00 น. นำท่าน นั่งรถราง ชมเมืองพิษณุโลก อาทิ นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช ที่ วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ซี่งมีลักษณะพิเศษเรียกว่า “ทีฒงคุลี” และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก

 

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03000009_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 21.04.2021
https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/2018082363e68a7a6d67ac5035c95f7e2d53c113161746.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 26.04.2021

ชม พระราชวังจันทร์ ซึ่งเป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ถือเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งประจำเมืองพิษณุโลก เนื่องจากเป็นที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180921adf2b1eb2d2e6277307afd8c0f5e7fd6133625.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

ชม ศาลสมเด็จพระนเรศวร สถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพิษณุโลกเมืองสองแคว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/IMAGE/CustomPOI/Picture/P03012851_pic1.jpg
Photo by tourismthailand.org 21.04.2021

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร 

13.00 น. เดินทางสู่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว) เป็นธรรมภูมิที่งดงาม มี ธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มี ถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดง หลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาว บ้านเชื่อว่าเป็น พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180101e919f5492f62593e83c3df4323667c0c135950.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

18.00น. บริการอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม อิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูแก้วพีค – พระตำหนักเขาย่า – ทุ่งกังหันลมบ้านเพชรดำ – ฐานปฎิบัติการฐานอิทธิ –ไร่กำนันจุล – กรุงเทพฯ (BF/LN/- -)

06.00 น. นำท่านชมวิว ณ ภูแก้วพีค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จุดชมวิวเขาค้อแบบพาโนรามา
08.00 น. หลังบริการอาหารเช้า (6) นำท่านขึ้นสู่ เขาค้อ นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักเขาย่า ที่แวดล้อมไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์มีสีสันสวยงามแปลกตา
จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม “ทุ่งกังหันลมบ้านเพชรดำ” แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไปเมื่อเดินทางมาเยือนเขาค้อนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาค้อก็จะต้องมองเห็นเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จำนวน 24 ต้นนี้อยู่ไกลๆ ไม่ว่าจะอยู่บริเวณเขาค้อ ทุ่งสมอ หรือแคมป์สนก็จะเห็นกังหันลมนี้ได้โดยง่ายจากนั้นนำท่านสมาชิกเยี่ยมเยือนทหารหาญ ที่ ฐานปฎิบัติการฐานอิทธิ พร้อมรับฟังการบรรยายจากทหารผู้ผ่านสมรภูมิรบมาอย่างโชกโชน

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/2018100472e1d44efec187c9081a7602d412a3ab154800.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 22.04.2021

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับ
15.00 น. นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึก ที่ ไร่กำนันจุล ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับ
22.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย เยือนถิ่นนาคา อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 3 วัน 2 คืน

“ทัวร์เที่ยวไทย” อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202103

เยือนถิ่นนาคา

ถ้ำนาคา, วัดป่าคำชะโนด, วัดอาฮงศิลาวาส
หินสามวาฬ ภูสิงห์, ศาลเจ้าปู่อือลือ
ช้อปปิ้งตลาดท่าเสด็จ, ช้อปปิ้ง OTOP

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินอุดรธานี-วัดป่าคำชะโนด-วัดอาฮงศิลาวาส-บึงกาฬ (–/LN/DN)

05.30 น. คณะเช็คอินเค้าเตอร์สายการบิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
07.30 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินชั้นนำ
08.30 น. ถึงสนามบินอุดรธานี รถตู้ปรับอากาศรับคณะเดินทางสู่คำชะโนด
10.00 น. นำคณะเดินทางสู่ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้างดุง จ.อุดรธาณี
12.00 น. นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารวาสนาปาร์ค
13.00 น. นำคณะเดินทางสู่ วัดป่าคำชะโนด ให้คณะไหว้ขอพรโชคลาภกับหลวงปู่ศรีสุทโธ แห่งวังนาคินทร์คำชะโนด วัดป่าคำชะโนดมีลักษณะเหมือนเกาะลอยน้ำ และมีต้นชะโนดขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นพืชตระกูลเดียวกัปาล์ม วัดป่าคำชะโนด เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาค เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับดึงดูดให้ผู้คนกราบไหว้ตลอดเวลา

http://www.khamchanod.in.th/images/p2_05.jpg
Photo by khamchanod.in.th 21.04.2021

14.00 น. นำคณะเดินสู่ ตัวเมือง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 117 กม.
16.30 น. คณะเดินทางถึง วัดอาฮงศิลาวาส นำคณะไหว้สักการะ “พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” มีลักษณะแบบพระพุทธชินราช วัดตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด หรือชาวบ้าน เรียกว่า “สะดือแม่น้ำโขง” และภายในพื้นที่ของวัดยังมี ลักษณะเด่นสวนหินโขดหิน ต่างๆ ของทางวัดที่จัดเป็นเส้นทางให้เดินชมอย่างสวยงาม และยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาอีกด้วย

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/2018032973076877f37a9d044b61daa1101d87dd155812.JPG
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 27.04.2021

17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารครัวเสวย
18.00 น นำคณะเข้าที่พักที่ โรงแรมเดอะวัน หรือ ระดับเดียวกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง บึงกาฬ-อุทยานแห่งชาติภูสิงห์-ศาลเจ้าปู่อือลือ-อุทยานแห่งชาติภูลังกา-ถ้ำนาคา-หนองคาย  (BF/LN/DN)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูสิงห์
08.30 น. คณะเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติภูสิงห์ (เปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่น) พื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อน หินรูปทรงต่างๆ หน้าผาและถ้ำ เกิดความสวยงามสะกดสายตานักท่องเที่ยว รวมถึง หินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ ติดหน้าผาสูงแยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุ ประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวในโลก

http://i-san.tourismthailand.org/wp-content/uploads/2019/09/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C-1.jpg
Photo by tourismthailand.org 21.04.2021

10.00 น. นำคณะเดินสู่ ศาลเจ้าปู่อือลือ อ.บึงโขงหลง
11.30 น. เดินทางถึง ศาลเจ้าปู่วิริยะ วงศ์ชัยนาคราชราชา (ปู่อือลือ) ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มา เยือนจะ ขอพรในเรื่องโชคลาภ หน้าที่การงาน จะสัมฤทธิ์ผลดังปรารถนา นำคณะสักการะ เจ้าปู่ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางขึ้นชมถ้ำนาคา

12.00 น. นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบึงงามรีสอร์ท

13.00 น. นำคณะเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดิน ผ่านบันไดพญานาคจำนวน 1,300 ขั้น จากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับ ตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่บริเวณนี้พบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงูตัวใหญ่ ขดเลื้อยไปพร้อมทั้งผิวด้านนอกที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดงูหรือเกร็ดพญานาคเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเดิน ทางขึ้นลงอย่างน้อย 3-4 ชม.

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/22109-10154.png
photo by tourismthailand.org 27.04.2021

16.00 น. นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดหนองคาย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารโขงวิว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
20.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท ให้คณะพักผ่อนและท่องราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่สาม หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-พระธาตุกลางน้ำ-ตลาดอินโดจีน-สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ (BF/LN/–)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น. คณะเช็คเอ้าท์ จัดเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางสู่วัดโพธิ์ชัย
09.00 น. นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย ประดิษฐานอยู่ที่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงประจำจังหวัดหนองคาย ในช่วง เทศกาลสงกรานต์มีพิธีแห่หลวงพ่อพระใสเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำขอพรเพื่อความ เป็นสิริมงคล

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711087d6b774e165ef3a4e384e2d8ffee47cc165706.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 27.04.2021

10.00 น. นำคณะ สักการะบูชาพระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) สร้างเพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ พระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า เดิมเจดีย์อยู่บนฝั่งริมแม่น้ำโขงในเขตวัดพระธาตุหนองคาย เมื่อแม่น้ำโขงกัดเซาะ ตลิ่งพังเข้าไปจนถึงองค์พระธาตุ ทำให้องค์พระธาตุได้พังลงจมในแม่น้ำโขงตราบวันนี้ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง พระธาตุองค์จำลองขึ้นใกล้พระธาตุองค์เดิมเพื่อเป็นที่สักการะสืบไป

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20171123571e0eca949ab465614e9052fb73f38d135934.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

11.00 น. นำคณะช้อปปิ้งที่ ตลาดอินโดจีน (ท่าเสด็จ) เป็นสินค้าที่นำเข้าจากแถบอินโดจีน และของฝากสินค้า OTOP จากเมืองหนองคาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแดงแหนมเนือง ของเมืองหนองคายและซื้อของ ฝาก แหนมเนือง หมูยอ กุนเชียง กล้วยทอด
13.00 น. นำคณะชม พิพิธภัณฑ์บ้านสามมิติ ความงามและศิลปะ ในการวาดภาพเสมือนจริง
14.30 น. นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านนาข่า จ.อุดรธานี
15.30 น. ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ระลึก OTOP ผ้าถุง ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าหมี่ขิด และงานผ้าต่างๆ มากมาย

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20171124c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b095538.jpeg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

17.00 น. เดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
17.30 น. ถึงสนามบินอุดรธานี เช็คอินตั๋วเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ
20.50 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*หมายเหตุ โปรแกรมและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิได้แจ้งให้มราบล่วงหน้า

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

“ทัวร์เที่ยวไทย” เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

Tour Code : TAT202102

ไร่ชาฉุยฟง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องเสือเต้น
วัดห้วยปลากั้ง ไนท์บาร์ซ่า วัดร่องขุ่น
บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจานหมู่บ้านแม่กำปอง
วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดอุโมงค์ บ้านข้างวัด

เหิรฟ้าโดยสายการบินชั้นนำ เส้นทางบินขาเข้าเชียงราย – ขาออกบินเชียงใหม่

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินแม่ฟ้าหลวง-ไร่ชาฉุยฟง-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-ไนท์บาร์ซ่า (- -/LN/- -)

05.30น. คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินเค้าเตอร์สายการบิน
07.35น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงราย โดยสายการบินชั้นนำ
08.35 น. ท่านเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศวีไอพี

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Mae_Fah_Luang_Chiang_Rai_International_Airport_Chiang_Rai.jpg/800px-Mae_Fah_Luang_Chiang_Rai_International_Airport_Chiang_Rai.jpg
Photo by wikipedia.org 21.04.2021

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา ปลูกต้นชาลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ‘คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย ที่คว้ารางวัลระดับโลก The Architizer A+Awords ที่ออกแบบให้ เห็นวิวไร่ชาได้รอบทิศ และมีบริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ เมนูชา เช่น หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายภาพไร่ชาสวยๆ ชิมชา ซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากได้ด้วย

http://www.chouifongtea.com/assets/images/gallery/plantation/plantation%20(13).jpg
Photo by chouifongtea.com 21.04.2021

11.00 น. ชมนำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทาง ด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้าน ปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสี ดำ โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วย ไม้ แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขา กวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03008352_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 27.04.2021

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) อาหารท้องถิ่นเมืองเหนือ เมนูน้ำเงี้ยวหรือข้าวซอย

13.30 น. ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จาก ฝีมือการรังสรรค์ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคย เป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/type/thumbnail/size/1000/file/20171207c68afcb4daa189445ed2769fa42de35b130128.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

15.00 น. ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาค เหนือ วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้ เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทักซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-675.png
photo by tourismthailand.org 27.04.2021

18.00 น. นำท่านเที่ยวชม เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ชม ชิม ช้อป อาหารและสินค้ามากมาย หรือเดิน ถนน คนเดินเชียงราย (กรณีเดินทางตรงวันเสาร์-อาทิตย์) อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับ อาหารและบรรยากาศของศิลปวัฒนธรรมล้านนา

http://www.chiangrainightbazaar.com/wp-content/uploads/2019/05/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2-1024x683.jpg
Photo by chiangrainightbazaar.com 21.04.2021

20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย หรือเทียบเท่า ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตาม อัธยาศัย

วันที่สอง วัดร่องขุ่น – บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน –หมู่บ้านแม่กำปอง – วัดพระธาตุดอยคำ  ( B/L/D)

07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check Out คืนกุญแจ เก็บสัมภาระขึ้นรถ

09.00 น. ชม วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่ มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดิน ทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง-4 ชั่วโมง)

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03002390_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 21.04.2021

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ร้านอาหารน้ำพุร้อนแม่ขะจาน หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้ผ่อนคลาย อิริยาบถแช่เท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้า

14.00 น. พาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก อยู่บนเนินเขาท่ามกลาง ธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร และน้ำตกอยู่ในตัวหมู่บ้าน จึงสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้ง ปี การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้สามารถมาได้ทั้งแบบวันเดียว หรือมาพักที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน สักคืนก็ได้บรรยากาศดีไม่น้อย

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20171219cd51221efdecf41d8063705eb32e8e3e155530.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

16.30 น. พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อ เสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03012673_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 21.04.2021

https://static.thairath.co.th/media/dFQROr7oWzulq5FZUIUCN6x5HiofGBNhN4IB1ntoHqzUd635CszmU9bRx4Dr7mGnLPJ.jpg

18.00 น. บริการอาหารเย็น (4) ร้านอิ่มปลาเผาหรือเทียบเท่า

19.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดอุโมงค์-บ้านข้างวัด-ซื้อของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ( B/L/-)

07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check Out คืนกุญแจ เก็บสัมภาระขึ้นรถ

09.00 น. พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดทางขึ้นพระธาตุนั้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนทอดยาวขึ้นไปด้านบนพระธาตุ และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสนปิดด้วยทองจังโก ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการจัดงาน ประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี และนอกจากจะเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแมอีกด้วย

https://halal-admin.ktlabs.io/api/images/1598452989554.jpg
Photo by tourismthailand.org 21.04.2021

10.30 น. นำท่านชม วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม ตั้งอยู่ที่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 สร้างมาประมาณ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201712224cd1d62e1278149b8776a0f56fa15d66154217.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 21.04.2021

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่

13.00น. ชม บ้านข้างวัด โครงการ “บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัด อุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้ จากแนวความคิดที่ ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนใน สมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกันดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน จากสิ่งเหล่า นี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด’ นำท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งในบรรยากาศบ้านๆ ซึ่ง บ้านแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของ เช่น ของเแฮนเมด ของตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร ร้าน กาแฟ งานไม้ เป็นต้น (ปิดวันจันทร์)

https://scontent.fbkk8-4.fna.fbcdn.net/v/t1.18169-9/10438565_791492834227096_2176856829916611660_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=19026a&_nc_eui2=AeH1989NkkCH_3Cj2R8HuSDsQr1fBWUlJX1CvV8FZSUlfe0zliGtC0B_3UID1PbmV2aeSfPgdTHs6MBhFlfpcI7v&_nc_ohc=kZuS7BzES5gAX9y_mHh&_nc_ht=scontent.fbkk8-4.fna&oh=544fe61b678789aca9ad20f047c0a45f&oe=60A424E6
Photo by บ้านข้างวัด Bannkangwat 21.04.2021

15.00 น. พาท่านเลือกซื้อของฝากกันที่ วนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจ้าเก่าเขามีทุกสิ่ง ตั้งแต่ของกินทั้งหนักเบา อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของที่ระลึกผ้าพื้นเมือง ทั้งจากผู้ผลิตเจ้าดังทั่วเชียงใหม่และเขาทำเอง

16.00น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินเค้าเตอร์สายการบิน

18.00น. เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินชั้นนำ

19.00น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ขอบพระคุณทุกท่าน…

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย ภูเก็ต-กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน

“ทัวร์เที่ยวไทย” ภูเก็ต-กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202101

ชมเมืองเก่าภูเก็ตสุดคลาสสิค
ไหว้พระใหญ่พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี
ชมวิวกังหันลม, แหลมพรหมเทพ, เกาะพีพีดอน 

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ย่านเมืองเก่าภูเก็ต-วัดฉลอง-พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี-จุดชมวิวกังหันลม-แหลมพรหมเทพ-เข้าที่พัก (- -/LN/DN)

05.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
07.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 3029 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน***

https://2baht.com/wp-content/uploads/2016/02/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-02.jpg
Photo by: atta.or.th

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต มัคคุเทศก์จะถือป้ายรอรับคณะด้านนอก นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนยูโรเปี่ยน (ชิโนโปรตุกีส) ที่มีอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปตุกีส ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน ด้วยสภาพบ้านเรือนที่มีรูปทรงและสีสันแปลกตานี้ ทำให้ท่านได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุคเก่านำท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ที่เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อันเชิญมามาจากประเทศศรีลังกา

https://www.wat-chalong-phuket.com/th/images/gallery/11.jpg
Photo by : wat-chalong-phuket.com

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมิชลินไกด์ (มื้อที่ 1 )

บ่าย นำท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี หรือ พระใหญ่ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง

http://www.mingmongkolphuket.com/Assets/images/contents/home/home-1.png?v2
Photo by : mingmongkolphuket.com

นำท่านชม จุดชมวิวกังหันลม เป็นจุดชมวิวที่สวยติดอันดับต้นๆในทางใต้ของภูเก็ต อยู่ไม่ไกลจากแหลมพรหมเทพ ระหว่างหาดยะนุ้ยแ ละหาดในหาน ที่นี่มีวิวที่สวยอากาศดีและเป็นแลนมาร์คที่อีก1จุด จุดชมวิวเล็กๆ มีกังหันสีขาวสูง ได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตและเป็นจุดชมวิวที่เห็นพระอาทิตย์ตกไวที่สุดและได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดของประเทศไทย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201801034aa44dcf141c4c420c0e5c9c12a684bf095147.jpg
Photo by: thailandtourismdirectory.com

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 2 )
ที่พัก โรงแรมที่พัก The Nature Phuket หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง ท่าเทียบเรือ – เกาะพีพีดอน – ล่องเรือชม พีพีเลย์,อ่าวโล๊ะซามะผลอ่าวปิเล๊ะ,ถ้ำไวกิ้ง – กิจกรรมดำน้ำตื้น – เข้าที่พัก (BF/LN/DN)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 3 )
07.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ
08.00 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ นำท่านเดินทางขึ้นเรือ บริการชากาแฟ พร้อมรับฟังคำอธิบายจากไกด์
10.00 น. เดินทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของเกาะพีพี ทั้งที่พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ทุกอย่างอยู่ที่เกาะนี้ทั้งหมด รวมทั้งยังมีทิวทัศน์ที่ งดงาม เกาะพีพีดอน ประกอบด้วยอ่าว 2 อ่าวที่เป็นเวิ้งอ่าวคู่ คือ อ่าวต้นไทรกับ กับอ่าวโละดามลัมซึ่งเป็นเวิ้งวงเข้าหากันคั่นด้วยที่ราบเล็กๆ ร่วมรื่นด้วย ทิวมะพร้าว จากจุดชมวิวบนยอดเขาจะเห็น ความงดงามนี้ที่สร้างชื่อให้คนรู้จักเกาะพีพีมายาวนาน **ส่งท่านที่ไม่ได้ทำโปรแกรมดำผิวน้ำชมปะการัง ณ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน**

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03002255_1.jpeg
Photo by : tourismthailand.org

10.30 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพของพีพีเลย์ บริเวณด้านนอก ได้แก่ ผ่านชมอ่าวโล๊ะสะมะ อ่าวปีเล๊ะ และถ้ำไวกิ้ง
11.00 น. นำท่านลงเรือเล็กเพื่อ ดำผิวน้ำชมปะการัง (Snokelling) ประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณหน้าหาดลิงเกาะพีพีดอน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับยัง ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4 )
บ่าย หลังทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเกาะและพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต
16.00 น. เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 5)
ที่พัก โรงแรมที่พัก The Nature Phuket หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม Ma Doo Bua Cafe’ l มา ดู บัว ภูเก็ต – วัดพระผุด – ร้านของฝากคุณแม่จู้ – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าอากาศดอนเมือง (BF/LN/- -)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 6)
นำท่านแวะถ่ายรูปสวยๆที่ Ma Doo Bua Cafe’ l มา ดู บัว ภูเก็ต คาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ที่มีจุดเด่นเป็นสวนบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียหรือบัวกระด้ง ซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่และสีสันงดงาม เมื่อนำมารวมเข้ากับการตกแต่งของางร้าน และบรรยากาศรอบ ๆ จึงเป็นคาเฟ่แนวใหม่ที่เหมาะมาก ๆ กับการเก็บภาพสวย ๆ

https://scontent.fbkk13-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/158607211_1050501405457631_2621777354325520693_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGRYn4WbxLIJtVkhvSnMF4P1CXddV7GSK3UJd11XsZIrYBTQCkhs5Uc7AisWSIqHwG7YmWKG6Uk1GGwLnsUkc_F&_nc_ohc=U78ZIRWuWLAAX9x1YnE&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.fna&oh=e40d9be4fc940894c9209237874a902b&oe=60A3E461
Photo by : Ma Doo Bua Cafe’

นำท่านชมความมหัศจรรย์ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต วัดพระทอง ตั้งอยู่ในตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทางห่างจากสะพานสารสิน ประมาณ 25 กม. ประวัติของหลวงพ่อพระผุดและวัดพระทองได้มีการบันทึกและจัดพิมพ์โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดังนี้ ความเป็นมาของประวัติพระผุดและวัดพระทองนั้น เดิมทีสถานที่ที่ตั้งวัด อยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่เป็นวัดมาก่อนเป็นทุ่งกว้าง มีนา มีลำคลอง มีหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองถลางในสมัยนั้น ชาวบ้านเรียกทุ่งนานี้ว่าทุ่งนาใน

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20171228766bad30516752176647fecefb481fc0103152.JPG
Photo by: thailandtourismdirectory.go.th

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)

บ่าย นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากคุณแม่จู้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย ครัวแม่จู้มีสินค้ามากมายได้แก่ น้ำพริกภูเก็ต อาหารขบเคี้ยว ขนมพื้นเมือง ผลไม้อบแห้ง และสินค้าแนะนำคือ น้ำพริกกุ้งเสียบ นอกจากนี้ ร้านคุณแม่จู้ ยังได้รับการการันตีคุณภาพ ด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
18.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD3022 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
19.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

Posted on

เอกสารแสดงตัวก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

เตรียมเอกสารใช้ยืนยันตัวก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

มีคำถามจากสมาชิกที่สั่งออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกับ ตระกูลเฉินฯ (ระยะนี้สนับสนุนท่องเที่ยวภายในประเทศกันนะจ๊ะ) เพื่อจัดเตรียมเอกสารเดินทางท่องเที่ยวเดินทางภายในประเทศกับสายการบินต่างๆที่ให้บริการอยู่ เรามีรายละเอียดเอกสารที่ใช้แสดงตน ข้อมูลอ้างอิงแนวทางการปฎิบัติงานเรื่องการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกันค่ะ

เอกสารใช้ยืนยันตัวตน ผู้โดยสารสัญชาติไทย ที่มี​อายุน้อยกว่า 7 ปี ≤7

 • สูติบัตร
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ใบสุทธิพระสงฆ์
 • ​ หนังสือเดินทาง (Passport)​
Photo by AOT

เอกสารใช้ยืนยันตัวตน ผู้โดยสารสัญชาติไทย ที่มี​อายุเท่ากับ 7 ปี หรือมากกว่า  ≥7

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ใบสุทธิพระสงฆ์
 • หนังสือเดินทาง (Passport)

  **โดยเอกสารที่ใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น​ นะจ๊ะ

Photo by AOT

สำหรับท่านที่มีสมาชิกที่ไม่มีสัญชาติไทย เรามีข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวเดินทางเช่นกัน

เอกสารที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารซึ่งออกแทนหนังสือเดินทางโดยสถานทูตของผู้ถือสัญชาตินั้นๆ
 • เอกสารของผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยที่ใช้บัตรระบุตัวตนที่ออกโดยองค์การสหประชาชาติ
 • บัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือเอกสารซึ่งออกแทนตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว
 • เอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐของไทยในการระบุตัวตนเช่นใบอนุญาตขับรถสำหรับคนต่างชาติที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกใบอนุญาตการทำงาน(Work permit) ที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน

**โดยเอกสารที่ใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น​

Photo By AOT

สั่งจองตั๋วตระกูลเฉินฯ ตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง

ตระกูลเฉินได้รับอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA license 3530464 ให้บริการกว่า 80สายการบิน“ตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง”ภายในประเทศ-ต่างประเทศ

บริการตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษทุกชนิด FIT/GROUP ทีมงานดูแลก่อนและหลังการขาย👩‍🔧 ง่าย สะดวก

คลิ๊กค้นหา และจองเที่ยวบิน

ติดต่อทีมงาน 02-0266525, 02-2744216 (Auto)
📲 0818453303
📲 0846763332
📲 0846763334

คลิ๊กติดต่อทีมงานเช็คเที่ยวบิน