Posted on

แพคเกจท่องเที่ยวออสเตรเลียและยุโรป

แพคเกจท่องเที่ยวออสเตรเลียและยุโรป

เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป 

คนขับรถคนไทยนำเที่ยว 

ชมเมือง และ สถานที่สำคัญต่างๆ

เลือกวันเดินทางเองได้ 

เส้นทางออสเตรเลีย 

โปรแกรมที่ 1 : MELBOURNE – BALLARAT 4 DAYS 3 NTS
เดินทางโดยสายการบิน Jet Star
JQ 030 BKKMEL 2140 0930
JQ 029 MELBKK 1315 1940


Day 1 : กรุงเทพฯ-เมลเบิรน์-Maru Koala-The Nobbie-Phillip Island-Penguin Parade
รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางไปยังมลเบิร์น รับประท้านอาหารกลางวัน เที่ยว
ชมเมืองและออกเดินทางไปยัง สวนสัตว์ Mara Koala ถ่ายรูปกับโคล่า ให้อาหารจิงโจ้ จากนั้นเดินทางสู่
Philip Island หมู่บ้านชาวประมงทางตอนใต้ของเมล์เบิร์น ชม Seal Rock และหมู่บ้านนกนางนวล ตื่นตากับ
การนั่งชมขบวนนกแพนกวิ้นแฟรี่ พันธุ์เล็กที่สุดในโลก นับร้อยกว่าตัวกลับรัง รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก
Day 2 : Ballarat + Gold Museum + Alpaca Farm + Shopping
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไปยังเมือง Ballarat เที่ยวชมเหมืองทองในรูปแบบเมืองโบราณ
จำลองขนาดใหญ่ ชมขั้นตอนการทำเหมืองทองคำซึ่งเฟื่องฟูมากในอดีต นอกจากนี้ยังสามารถลองร่อนหา
แร่ทองคำได้อีกด้วย รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นนำชุมฟาร์มอาพาก้า แหล่งเลี้ยงและผลิตสินค้าจาก
เส้นขนอาพาก้ที่มีความนุ่มในแบบฉพาะ จากนั้นนำกลับเข้าตัวเมืองเมล์เบิร์น ช้อปปิ้งและทานอาหารเย็น
ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
Day 3: Free day (No Coach Service)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
Day 4: Melbourne departure
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อิสระชมเมืองก่อนเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ
4-5 ท่าน ราคา 52,800 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 50,800 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว ราคา 9,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม( น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )
-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน


 

โปรแกรมที่ 2 : SYDNEY – HUNTER VALLEY RESORT 4 DAYS 3 NTS
เดินทางโดยสายการบิน 

Qantas 
QF 024 BKKSYD 1810 #0625
QF 023 SYDBKK 0945 1640
หรือ
Scoot 
TR 617 BKKSIN 2025 2345
TR 002  SINSYD 0135 1120
TR 013  SYDSIN 2045 0310 +1
TR 608 SINBKK 0630 0800

 

Day 1 : Sydney arrival + City Tour + Bondi beach + La Perouse + Highlight Cruise + Opera House
เดินทางถึงนครชัดนีย์ Meet and Greet ณ สนามบินก่อนออกเดินทางชมเมือง ชายหาด สถานที่นิยมในการ
พักผ่อนและชมวิวของชาวออสเตรเลีย ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นคณะมีโอกาสนั่งเรือชมความ
งามของอ่าวซิดนีย์ซึ่งมีความสวยงามติดอันดับโลกบนเรือเดินสมุทรขนาดเล็กพร้อมรับประทานชา กาแฟยาม
บ่ายจากนั้นเดินทางไปยังชายหาดยอดนิยม Bondi beach เดินเล่นริมชายหาด พักผ่อน จากนั้นทานอาหาร
เย็นก่อนเข้าที่พัก
Day 2 : Hunter Valley + Wine Tasting + Grape Stomping
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เที่ยวชมไร่ไวน์ในพื้นที่ เข้าคอร์สซิมไวน์ท้องถิ่นพร้อมดูกรรมวิธีผลิตไวน์ที่
ขึ้นซื่อของออสเตรเลีย ชมขั้นตอนการผลิตไวน์แบบต้นตารับ จากนั้นหา Wine Tasting ทดลองซิมไวน์
ท้องถิ่น และรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพาคณะเข้าทำกิจกรรม Grape Stomping ทดลองเหยียบ
องุ่นเพื่อทำไวน์ และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อาทิ ไวน์ ร้านร้านชั่อคโกแล็ต ซีส เป็นต้น ก่อนเดินทาง
กลับเข้าตัวเมืองซิดนีย์และรับประทานอาหารเย็นก่อนเข้าที่พัก
Day3 : Free day (No Coach Service)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นอิสระตามอทยาศัย
Day4 : Sydney departure
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อิสระชมเมืองก่อนเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ
Qantas 
4-5 ท่าน ราคา 54,900 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 51,900 บาท/ท่าน

Scoot 
4-5 ท่าน ราคา 52,900 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 49,800 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว ราคา 11,900 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม( น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )
-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน


โปรแกรมที่ 3 : SYDNEY – PORT STEPHENS 4 DAYS 3 NTS
เดินทางโดยสายการบิน
Qantas
QF 024 BKKSYD 1810 #0625
QF 023 SYDBKK 0945 1640
หรือ
Scoot
TR 617 BKKSIN 2025 2345
TR 002  SINSYD 0135 1120
TR 013  SYDSIN 2045 0310+1
TR 608 SINBKK 0630 0800

Day 1: Sydney arrival + City Tour + Bondi beach + La Perouse + Highlight Cruise + Opera House
เดินทางถึงนครซิดนีย์ Meet and Greet ณ สนามบินก่อนออกเดินทางชมเมือง ชายหาด สถานที่นิยมในการ
พักผ่อนและชมวิวของชาวออสเตรเลีย ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นคณะมีโอกาสนั่งเรือชมความ
งามของอ่าวซิดนีย์ซึ่งมีความสวยงามติดอันดับโลกบนเรือเดินสมุทรขนาดเล็กพร้อมรับประทานชา กาแฟยาม
บ่ายจากนั้นเดินทางไปยังชายหาดยอดนิยม Bondi beach เดินเล่นริมชายหาด พักผ่อน จากนั้นทานอาหาร
เย็นก่อนเข้าที่พัก
Day2 : Blue Mountains + Koala park + Three Sister +.Jenolan cave
รับประทานอาหารเช้ำจากนั้นออกเดินทางไปยังสวนสัตว์ Koala park ชมสัตว์พื้นเมืองของประเทศ
ออสเตรเลีย ให้อาหารจิงโจ้ กอดโคอาล่าถ่ายภาพที่ระลึก รับประทานอาหาร BBQ จากนั้นชมความงามของ
หุบเขาบลูเม้าส์เท่น ชมและถ่ายภาพ Three Sister Rock ที่ Echo Point จากนั้นเดินทางไปชมถ้ำ Jenolan
Cave (Lucas) ชความตระการตาและความสวยงามของถ้ำหินย้อย นับว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมของคน
ออสเตรเลีย เดินทางกลับซิคนีย์เพื่อรับประทานอาหารเย็นและกลับเข้าที่พัก
Day3 : Stephens: Sand dune +4 WD + Nelson Bay + Dolphin Watch
รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังหาด Anna Bay ชมวิวทะเล Tasman ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่
รายล้อมด้วยเนินทรายกว้างไกลสุดสายตาจนเหมือนอยู่กลางทะเลทราย นั่งรถ 4พD ตะลุยเข้าไปยังใจ
กลางทะเลทรายเพื่อเล่นกระดานโต้ทรายหรือ Toboggan Board เครื่องเล่นยอดนิยมของชาวออสซี่ไหล
ลงจากเนินทรายสุดมันส์ จากนั้นเดินทางไปไปรับประทานอาหารบนเรือเดินสมุทรขนาดเล็ก ก่อนออก
ล่องเรือชมโลมาท้องถิ่น จากนั้นเดินทางกลับซิคนีย์ รับประทานอาหารเย็นก่อนเข้าที่พัก
Day4: Sydney departure
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อิสระชมเมืองก่อนเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ
Qantas 
4-5 ท่าน ราคา 62,900 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 58,900 บาท/ท่าน

Scoot 
4-5 ท่าน ราคา 60,900 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 56,800 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว ราคา 11,900 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม( น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )
-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน


เส้นทางยุโรป

โปรแกรมที่ 1: เยอรมนี ออสเตรเลีย เช็ก 6 วัน 5 คืน
เดินทางโดยสายการบิน Oman Air
WY 816 BKKMCT 2040 2335
WY 115 MCTFRA 0145 0705
WY 124 MUCMCT 2215 0640 +1
WY 815 MCTBKK 0900 1800
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิรต์
รับที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต มาถึงสนามบิน FRA โดย WY816-WY115
เวลาถึงโดยประมาณ 07:05น.
พบกับคนขับ & เดินทางไปยังแฟรงค์เฟิร์ต ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปยัง Wurzburg 119 กิโลเมตร ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปยัง Bamberg 94 กม. ทัวร์ชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2: Bamberg-การ์โลวีวารี
อาหารเช้า เดินทางสู่การ์โลวีวารี 173 กม. – เที่ยวชมเมือง
เดินทางไปปราก 127 กม เที่ยวชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3: ปราก-เชสกีครุมลอฟ
อาหารเช้า ปราก ทัวร์รอบเมือง
เดินทางสู่เชสกีครุมลอฟ 170 กม. – เที่ยวชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4: เชสกีครุมลอฟ-Hallstatt-Salzburg
อาหารเช้า เดินทาวไปยัง Hallstatt 210 กม. – เที่ยวชมเมือง
เดินทางไปยัง Salzburg 85 กม
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5: Salzburg-มิวนิก
อาหารเช้า เที่ยวชมเมือง
เดินทางไปมิวนิก 150 กม. – เที่ยวชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6: มิวนิก-กรุงเทพฯ
อาหารเช้า รับส่งสนามบินไปยังสนามบิน MUC
และออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดย WY124-WY812
เวลาออกเดินทางโดยประมาณ 22:15น.อัตราค่าบริการ
4-5 ท่าน ราคา 68,900 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 59,900 บาท/ท่าน
พักเดียว ราคา 15,000 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม( น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )
-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน


โปรแกรมที่ 2: เยอรมนี – ฝรั่งเศส – วิตเซอร์แลนด์ 6 วัน 5 คืน
เดินทางโดยสายการบิน Oman Air
WY 816 BKKMCT 2040 2335
WY 115 MCTFRA 0145 0705
WY 124 MUCMCT 2215 0640 +1
WY 815 MCTBKK 0900 1800
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-สเปเยอร์-สตราสบูร์ก
มาถึงสนามบิน FRA โดย WY816-WY115
เวลาถึงโดยประมาณ 07:05น.
พบกับคนขับ เดินทางไปยังแฟรงค์เฟิร์ต – ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปยังไฮเดลเบิร์ก 91 กิโลเมตร – ทัวร์ชมเมือ
เดินทางไปยังสเปเยอร์ 32 กม. – ทัวร์ชมเมืองเดินทางไปสตราสบูร์ก 118 กม
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2: Strasbourg -Riquewihr-Colmar
อาหารเช้า Strasbourg – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางไปยัง Riquewihr 69 กม. – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางไปยัง Colmar 14 กม. – เที่ยวชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3: Colmar-Eguisheim-Freiburg-Titisee-Neustadt
อาหารเช้า เดินทางไปยัง Eguisheim 7 กิโลเมตร – ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปยัง Freiburg 57 กิโลเมตร – ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปยัง Titisee-Neustadt 35 กม. – ทัวร์ชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4: ชาฟฟ์เฮาเซิน-น้ำตก Rhine-สไตน์อัม ไรน์-Appenzell-Lindau
อาหารเช้า เดินทางไปยังชาฟฟ์เฮาเซิน 63 กม. – ทัวร์รอบเมือง น้ำตก Rhine
เดินทางไปยังสไตน์อัม ไรน์ 18 กม. – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางไปยัง Appenzell 83 กม. – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางไปยัง Lindau 59 กม. – เที่ยวชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5:Fuissen-ปราสาท Neuschwanstein-Oberammergau-มิวนิก
อาหารเช้า เดินทางไปยัง Fuissen 100 กิโลเมตร – ปราสาท Neuschwanstein
เดินทางไปยัง Oberammergau 63 กม. – ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปมิวนิก 90 กม. – เที่ยวรอบเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6: มิวนิก-กรุงเทพฯ
อาหารเช้า รับส่งไปยังสนามบิน MUC
และออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดย WY124-WY812
เวลาออกเดินทางโดยประมาณ 22:15น.

อัตราค่าบริการ
4-5 ท่าน ราคา 75,900 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 64,900 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว  ราคา 15,900 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม (น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับอัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน


โปรแกรมที่ 3: FRANCE-ITALY 6 วัน5คืน
เดินทางโดยสายการบิน Oman Air
WY 818 BKKMCT 0910 1205
WY 143 MCTMXP 1440 1945
WY 142 MXPMCT 1040 1915
WY 817 MCTBKK 2120 0620 +1

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มิลาน-โมนาโค-นีซ
รับที่สนามบินมิลาน มาถึงสนามบิน MPX
โดย WY818-WY143 เวลาถึงโดยประมาณ 19:45น.
พบกับคนขับรถชาวไทย & เดินทางไปยังโมนาโค 301 กม. –
ทัวร์รอบเมือง
หมู่บ้านโมนาโก- เดินทางไปยัง Eze 9 กม. – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางสู่นีซ 13 กม. -ทัวร์รอบเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2: เมืองคานส์-Les Baux-de-Provence-Avignon
อาหารเช้า เดินทางไปยังเมืองคานส์ 36 กิโลเมตร – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางสู่ Les Baux-de-Provence 219 kms – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางสู่ Avignon 39 kms – ทัวร์รอบเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3:Pont du Gard-Gordes-มาร์เซย์
อาหารเช้า เดินทางไป Pont du Gard 25 กม.
เดินทางไปยัง Gordes 64 กม. – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางไปยังมาร์เซย์ 125 กม
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4: มาร์เซย์-Aix-en-Provence-ม็องตง
อาหารเช้า เที่ยวชมเมืองมาร์เซย์
เดินทางสู่ Aix-en-Provence 70 กม. – เที่ยวชมเมือง
เดินทางสู่ ม็องตง 210 กม
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5: Serravalle Designer Outlet-มิลาน
อาหารเช้า เดินทางไปยัง Serravalle Designer Outlet 212 กม. อิสระช้อปปิ้ง
เดินทางไปยังมิลาน 93 กม. – เที่ยวชมเมือง
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6: มิลาน-กรุงเทพฯ
อาหารเช้า รับส่งสนามบินไปยังสนามบิน MPX
และออกเดินทางสู่ BKK ภายใน WY142-WY817
เวลาออกเดินทางโดยประมาณ 10:40น.

อัตราค่าบริการ
4-5 ท่าน ราคา 85,500 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 72,500 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว ราคา 15,900 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม (น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน


โปรแกรมที่ 4: DOLOMITE-ITALY 6 วัน 5คืน
เดินทางโดยสายการบิน Oman Air
WY 818 BKKMCT 0910 1205
WY 143 MCTMXP 1440 1945
WY 142 MXPMCT 1040 1915
WY 817 MCTBKK 2120 0620 +1

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มิลาน-Sirmione
รับที่สนามบินมิลาน
มาถึงสนามบิน MXP โดย WY818-WY143 เวลาถึงโดยประมาณ 19:45น.
พบกับคนขับรถ & เดินทางไปยัง Sirmione 175 กิโลเมตร – ทัวร์ชมเมือง
ทะเลสาบ Carezza – เดินทางไป
โบลซาโน 160 กม. – ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปยังออร์ติเซ 36 กิโลเมตร – ทัวร์ชมเมือง
ที่พัก 3 – 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2: Funes-Alpe di siusi-Cortina D’Amprezzo
อาหารเช้า
เดินทางสู่ Funes 31 กม.
รถเคเบิลไปยัง Alpe di Siusi 24 กม. – เที่ยวชมเมือง – Seceda
เดินทางผ่าน Great Dolomite Road ไปยัง Cortina D’Amprezzo
ที่พัก 3 – 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3:ทะเลสาบ Misurina – Tre Cime di Lavaredo-ทะเลสาบ Braise
อาหารเช้า
เที่ยวชมเมือง – เดินทางสู่ทะเลสาบ Misurina – Tre Cime di Lavaredo
ทะเลสาบ Braiseและไปยัง Cortina D’Amprezzo
ที่พัก 3 – 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4: Paduva-เวโรนา
อาหารเช้า
เดินทางไปยัง Paduva 190 กม. – ทัวร์ชมเมือง
เดินทางไปเวโรนา 89 กม. – ทัวร์ชมเมือง
เดินทางสู่มิลาน 168 กม.
ที่พัก 3 – 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5: ทะเลสาบโคโม-มิลาน
อาหารเช้า ทัวร์ชมเมือง
เดินทางสู่ทะเลสาบโคโม 84 กม. – เที่ยวชมสถานที่
เดินทางกลับมิลาน – เที่ยวชมเมือง
อิสระช็อปปิ้ง
ที่พัก 3 – 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6: มิลาน-กรุงเทพฯ
อาหารเช้า
สนามบินไปยังสนามบิน MXP
และออกเดินทางสู่ BKK โดย WY142-WY817
เวลาออกเดินทางโดยประมาณ 10:40น.

อัตราค่าบริการ
4-5 ท่าน ราคา 91,500 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 82,500 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว ราคา 24,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม (น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน

 


โปรแกรมที่ 5: อังกฤษ 6 วัน 5 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย
TG 910 BKKLHR 0055 0715
TG 917 LHRBKK 2125 1500

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-ลอนดอน-แมน เชสเตอร์
รับที่สนามบิน Heathrow
มาถึงสนามบิน LHR โดย TG 910 เวลาถึงโดยประมาณ 07:15น.
พบกับคนขับรถคนไทย & เดินทางไปยังสแตรตฟอร์ดอัพพอนเอวอน 163 กิโลเมตร
ถ่ายรูปเมืองเกิดเช็คสเปียร์ถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ
ที่พัก 3 ดาว Holiday Inn Express แมนเชสเตอร์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 2: สนามกีฬา Old Trafford-ท่าเรือ Waterhead
อาหารเช้า
เดินทางไปถ่ายรูปสนามกีฬา Old Trafford – อิสระช้อปปิ้ง
Windermere 129 kms – อิสระ Windermere Lake Cruise ไปยัง Ambleside
มาถึงที่ Ambleside ท่าเรือ Waterhead – Edinburgh ระยะทาง 235 กม
ที่พัก 3 ดาว Holiday Inn Express Edinburgh หรือเทียบเท่า
วันที่ 3: ปราสาทเอดินเบอระ-มิดเดิ้ลสโบรช์
อาหารเช้า
เดินทางไปที่ปราสาทเอดินเบอระ เที่ยวชมเมืองเก่า –
อิสระ
ช็อปปิ้ง ถนน Princess – มิดเดิ้ลสโบรช์ 254 กม
พักค้างคืน 3 ดาว Premier Inn Middlesbrough Central South หรือเทียบเท่า
วันที่ 4: York-Old TownBicester
เดินทางไปยัง York 79 กม. – เก็บภาพถ่าย York Minster และ Old Town Bicester272 kms
ช็อปปิ้งใน Bicester Village – London 101 กม
ที่พัก 3 ดาว Holiday Inn Express LONDON หรือเทียบเท่า
วันที่ 5: ลอนดอน
อาหารเช้า
ทัวร์ชมเมืองลอนดอนเต็มวัน แวะถ่ายภาพที่ Buckingham Palace
Westminster Abbey + Big Ben และ London Eye – แหล่งช็อปปิ้ง Oxford Street
ที่พัก 3 ดาว Holiday Inn Express London หรือเทียบเท่า
วันที่ 6: ลอนดอน-กรุงเทพฯ
อาหารเช้า อิสระที่ Leisure – ช็อปปิ้งใน Harrods
รับส่งสนามบินไปยัง LHR arport
และออกเดินทางไปยังกรุงเทพโดย TG 917
เวลาออกเดินทางโดยประมาณ 21:25

อัตราค่าบริการ
4-5 ท่าน ราคา 96,500 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 86,500 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว ราคา 20,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม (น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน

 


โปรแกรมที่ 6: เยอรมนี โปแลนด์ เช็ก 10 วัน 9 คืน
เดินทางโดยสายการบิน Oman Air
WY 818 BKKMCT 0910 1205
WY 123 MCTMUC 1410 1900
WY 124 MUCMCT 2215 0640 +1
WY 815 MCTBKK 0900 1800

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มิวนิก-Nuremburg-Dresden
รับที่สนามบินมิวนิก
มาถึงสนามบิน MUC โดย WY818-WY123 เวลาถึงโดยประมาณ 19:00น.
พบกับคนขับรถไทย เดินทางไปยัง Nuremburg 210 กม. – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางสู่ Dresden 281 kms – ซิตี้ทัวร์
ที่พัก โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2: พอซนัน
อาหารเช้า
เดินทางไปยังพอซนัน 380 กิโลเมตร ทัวร์ชมเมือง
ที่พัก 3 ดาวโรงแรมหรือคล้ายกัน
วันที่ 3:Gdansk-Malbork
อาหารเช้า
เดินทางไป Gdansk 300 กม.
เดินทางสู่ Malbork 85 กม. – ทัวร์รอบเมือง
ที่พัก โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4: วอร์ซอว์
อาหารเช้า
เดินทางไปยังวอร์ซอว์ 295 kms – ทัวร์รอบเมืองเต็มวัน
ที่พัก Overnight 3 Star Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5:Czestochowa-คราคูฟ
อาหารเช้า
เดินทางไปยัง Czestochowa 250 กม. – เที่ยวชมเมือง
เดินทางไปคราคูฟ 155 กม
ที่พักโรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6:เหมืองเกลือ Wieliczk-คราคูฟ
อาหารเช้า
เยี่ยมชมเหมืองเกลือ Wieliczka – เดินทางไปยังคราคูฟ 16 กม. – ทัวร์รอบเมือง
ที่พัก โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7:Olomouc-Brno
อาหารเช้า
เดินทางไปยัง Olomouc 285 kms – เที่ยวรอบเมือง
เดินทางไปยัง Brno 95 kms
พักค้างคืนโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 8:ปราก
อาหารเช้า
เดินทางไปยังปราก 250 กม. – ชมเมืองเก่า
ที่พัก โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 9:Regensburg-มิวนิก
อาหารเช้า
เดินทางไปยัง Regensburg 250 กม. – ทัวร์รอบเมือง
เดินทางไปมิวนิก 150 กม. ช้อปปิ้งอิสระ
ที่พัก 3 ดาวโรงแรมหรือคล้ายกัน
วันที่ 10: มิวนิก-กรุงเทพฯ
อาหารเช้า
รับส่งสนามบินไปยังสนามบิน MUC
และออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดย WY124-WY815
เวลาออกเดินทางโดยประมาณ 22:15น.

อัตราค่าบริการ
4-5 ท่าน ราคา 98,500 บาท/ท่าน
6-8 ท่าน ราคา 87,500 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว ราคา 22,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (โรงแรม 3 ดาว แบบ Zimmer) พร้อมอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
-ค่ารถตู้มินิแวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง บนรถจะมีบริการน้ำดื่ม (น้ำแร่และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียววีซ่า ( บริการยื่นวีซ่าค่าบริการเล่มละ 800 บาท )-เข้าชมสถานที่เที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและค่ำ / ค่าพนักงานสัมภาระ / ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าทิปคนขับรถ ( คนละ 5-8 ยูโร ต่อคนต่อวัน )
-ภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) จ่ายโดยตรงกับที่พักโรงแรม 3-5 ยูโรต่อคนต่อคืน