Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย ระยอง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย ระยอง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202107

ชมสวนผลไม้ บุฟเฟต์ทุเรียน
เที่ยวทุ่งโปรงทอง
ไหว้พระวัดเขาสุกิม
พักโฮมสเตย์ ล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง
บุฟเฟต์ปู กุ้ง ไม่อั้น
ชมโบถส์สีน้ำเงิน, โบสถ์พระนางมารี

วันแรก กรุงเทพฯ-ระยอง-ชมสวนผลไม้ บุฟเฟต์ผลไม้ไม่อั้น-ทุ่งโปรงทอง-พักระยองริมทะเล (- -/LN/DN)

06.00 . คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริษัทตระกูลเฉินฯ บริการเครื่องดื่มชากาแฟ
07.00 น. เดินทางสู่สวนผลไม้สุภัทราแลนด์ เชิญท่านอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ผลไม้ จะมีทั้งสวนเงาะ, กระท้อน, องุ่น, และทุเรียนฯ นอกจากได้ชิมผลไม้สดๆ ถึงต้นแล้ว ยังได้ความรู้จากการดูงานวิชาการเชิงการเกษตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีบริการขายผลไม้ให้ท่านได้ซื้อติดมืออีกด้วย

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201710237b4d9e9a9814a6f80610822206e95d95010431.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 26.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สวนสุภัทราแลนด์

จากนั้นนำท่านชม ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตชายฝั่ง เพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลนที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น แสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ คือ ทุ่งโปรงทอง ที่เกิดจากการเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นของต้นโปรงใบสีเหลืองอร่าม ซึ่งยามที่แสงแดดส่องปะทะลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งต้นโปรงสีทองท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอบล้อมรอบทิศ สวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180220693a9fdd4c2fd0700968fba0d07ff3c0100147.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 22.04.2021

จากนั้นเช็คอินที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อน เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่ Bandara On Sea, Rayong หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ระยอง-จันทบุรี-วัดเขาสุกิม-เช็ตอินโฮมสเตย์-ล่องแพดูเหยี่ยวแดง-เล่นน้ำตามอัธยาศัย- ดินเนอร์บุฟเฟต์ปู+กุ้ง (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี นะท่านชม วัดเขาสุกิม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากเดิมคือสถานปฏิบัติธรรมในท้องถิ่นที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เขาอีกิม” มีพื้นที่ประมาณ 3,280 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย และภิกษุสามเณรจากสำนักสงฆ์เนินดินแดง ซึ่งอยู่ไม่ไกล มาจำพรรษาบนเขาอีกิม และด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย จึงมีการเริ่มก่อสร้างวัดในปีเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมกับสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม และโรงพยาบาลวัดเขาสุกิม เพื่อยังประโยชน์ต่อสาธารณะอีกด้วย วัดเขาสุกิมจึงเป็นวัดพัฒนาและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจันทบุรี

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03000964_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ รัตนบุรี โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมเปียก
เชิญท่านร่วมกิจกรรมล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมแม่น้ำเวฬุ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศเชิงธรรมชาติ ที่นี่มีนกเหยี่ยวเยอะตลอดทั้งปี อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-4498.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ พิเศษ! บุฟเฟต์ ปู กุ้ง ตัวใหญ่ๆ ไม่อั้น 

พักที่ รัตนบุรี โฮมสเตย์ หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม วัดปากน้ำแขมหนู-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล-ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร- กรุงเทพฯ       (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่วัดปากน้ำแขมหนู พระอุโบสถเซรามิก หรือโบสถ์สีน้ำเงิน โบสถ์ทนน้ำเค็มกันสนิมแห่งเดียวในโลก ลักษณะเด่นภายในพระอุโบสถ มีความสวยสดงดงาม ไม่แพ้เซรามิกสีน้ำเงินนอกโบสถ์ โดยด้านในเฉพาะประตูโบสถ์ไม้ ทั้ง 4 บาน มีการแกะสลักภาพนูนต่ำ เกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลงสีสดโดดเด่นเก็บทุกรายละเอียด ด้านนอกบานประตูและหน้าต่าง มีการลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนังด้านในพระอุโบสถ มีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดก และพระมหาชนก

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/2018102820a11a50c3f1c4fbf62a9714ae210fe5161427.jpeg
photo by chanthaburi.mots.go.th 22.04.2021

นำท่านชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบ “โกธิค” ตัวอาคารยาว 60 เมตร กว้าง 20 เมตร มีหอแหลมสูงเด่น หอสูงด้านขวามีนาฬิกาเรือนใหญ่ติดตั้งอยู่ เส้นรอบหน้าปัดวัดได้ 4.70 เมตร จากหอสูงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองจันทบุรีได้ไกลประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในมีการตกแต่งด้วยศิลปะเก่าแก่ มีความสวยงามมาก โดยมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่าง ๆ กระจกเหล่านี้มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ภายในโบสถ์มีองค์แม่พระประดับตกแต่งด้วยพลอยกว่า 2,000,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต บรรดาคริสต์ศาสนิกชนและชาวจันทบุรีได้จัดสร้างองค์แม่พระประดับพลอยนี้ขึ้น นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในภาคตะวันออก

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-582.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณ 300 ปี ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาริมน้ำจันทบูร ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนริมน้ำในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีร้านค้าเก่าแก่ บ้านเรือนเก่าที่ยังมีความงดงาม น่าชม ปัจจุบันมีที่พักและร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

https://api.tourismthailand.org/upload/live/article_desktop_cover_image/4-1648.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภาพและความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

 

Posted on

จันทบุรี

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ติดกับประเทศกัมพูชา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร เดินทางสะดวกใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ และมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต และยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23–31 องศาเซลเซียสในแต่ละปี โดยที่อุณหภูมิในแต่ละฤดูของจังหวัดจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักเนื่องจากอยู่ใกล้กับทะเล เมื่อคิดถึงจังหวัดจันทบุรีมีหลายสถานที่ที่ให้นึกถึง ไม่ว่าจะเป็นทะเล สวนผลไม้ วิวสวยๆ แต่วันนี้เราพาสายบุญมาทำความรู้จักสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่มีอยู่มากมายใน “จันทบุรี”

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

ศาลหลักเมืองจันทบุรี เพื่อเป็นศิริมงคลที่แรกที่ต้องแวะสักการะศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยอยู่ด้านหน้าค่ายตากสิน ศาลหลักเมืองแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง มีเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรี เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหารก่อนยกทัพไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

20200605 From thailandtourismdirectory.com
ศาลหลักเมือง Photo by thailandtourismdirectory.com

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

20200605 From Wikipedia.com
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช Photo by Wikipedia.com
20200605 From tourismthailand.com
พระเจ้าตากสินมหาราช Photo by tourismthailand.com

เขาคิชฌกูฏ เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวสายบุญ ซึ่งจะมีงานนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน แต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อแสวงบุญด้วยความศรัทธาทั้งกลางวัน และกลางคืน

20200605 โพนท  Facebook.com/เขาคิชฌกูฏ2563
เขาคิชฌกูฏ Photo by Facebook.com/เขาคิชฌกูฏ2563

โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู ตั้งอยู่บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนู ริมชายฝั่งปากอ่าว เมื่อลงจากสะพาน แล้วเลี้ยวซ้ายก็จะถึง วัดปากน้ำแขมหนู สำหรับความเป็นมาของพระโบสถ์หลังนี้ เนื่องจากพระโบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้น เพราะวัดอยู่ติดกับทะเลทำให้โครงสร้างผุกร่อนลุกลามไปจนถึงหลังคา จึงได้รื้อโบสถ์หลังเก่า และก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น พร้อมหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โบสถ์หลังใหม่เกิดความชำรุดเสื่อมโทรมเร็ว จึงมีแนวความคิดที่จะใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูนพระอุโบสถเพื่อป้องกันน้ำเค็ม และใช้ลวดลายสีน้ำเงินตัดกับสีขาว ตามแบบสีของเครื่องลายครามในสมัยโบราณที่นิยมใช้เพียง 2 สีนี้เท่านั้น เมื่อลองมาใช้ก็พบว่ามีความสวยงาม โดดเด่น

20200605 From facebook.com/วัดปากน้ำเขมหนู
โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู facebook.com/วัดปากน้ำเขมหนู

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี ตั้งอยู่บริเวณริมคลองจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่จันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวน หากใครมาเยือนจันทบุรีแล้วไม่มา ถือว่าพลาด บรรยากาศคลาสสิก น่ามาถ่ายรูปมากๆ

20200605 From Wikipedia.com
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล Photo by Wikipedia.com
20200605 From https://thailandtourismdirectory.go.th/
ชุมชนเก่าแก่ริมน้ำจันทบูร Photo by thailandtourismdirectory.go.th

วัดตะปอนน้อย มีพระอุโบสถเก่า สวยงาม อายุหลายร้อยปี ด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเขียนขึ้นหลังในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่ยีงเขียนได้ไม่สมบูรณ์ องค์พระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศีลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นลักษณะพระอุโบสถ มีความกว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร รูปทรงเก๋งจีน มีเสานางรองรอบระเบียง 17 ต้น มีอายุกว่า 400 ปี

20200605 From Wikipedia.com
โบราณสถานวัดตะปอนน้อย Photo by Wikipedia.com
20200605 From Wikipedia.com
จิตรกรรมฝาผนังด้านในโบถส์โบราณ Photo by Wikipedia.com

วัดเขาชวัง ตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี อีกหนึ่งวัดในจังหวัดจันทบุรี ที่วัดแห่งนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือ โบสถ์ไม้แกะสลักทั้งภายนอกและภายใน ที่งดงามอย่างมาก โดยตัวโบสถ์จะแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติ วรรณคดีพระเวสสันดรชาดก และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณ ถือเป็นวัดที่งดงามท่ามกลางธรรมชาติ

20200605 From องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน http://pongnamron.go.th/
วัดเขาชวัง Photo by pongnamron.go.th
20200605 From https://thailandtourismdirectory.go.th/
ด้านในโบถส์ไม้ วัดเขาชวัง Photo by thailandtourismdirectory.go.th

วัดเขาสุกิม ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพลอยศรี อำเภอท่าใหม่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บนเขาสูงมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพร ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ดูงดงามและเหมือนจริง มีพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิม แหล่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ กระเบื้องจีนขนาดเล็กและใหญ่ ฆ้อง หม้อ ไห มีด ดาบ เครื่องประดับสำริด ฯลฯ

20200605 From Facebook.com/ททท.สำนักงานระยอง
วัดเขาสุกิม Facebook.com/ททท.สำนักงานระยอง

วัดมังกรบุปผาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ วัดจีนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งของหางมังกรจากวัดมังกรกมลาวาสในกรุงเทพฯ และวัดจีนประชาสโมสรในฉะเชิงเทรา มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่าวัดเล่งฮั่วยี่ จัดอยู่ในพระพุทธศาสนาแบบมหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2520 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างวัดคู่บ้านคู่เมืองแก่ชาวไทยเชื้อสายจีน

20200605 From https://thailandtourismdirectory.go.th/
วัดมังกรบุปผาราม Photo by thailandtourismdirectory.go.th

สถูปพระนางเรือล่ม อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบ ด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี โดยเฉพาะปลาพลวงหิน จึงเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ประดิษฐานสถูปพระนางเรือล่ม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2424) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสภูปพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯ ด้วย เนื่องจากพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาส น้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงโสมนัส ชื่นชม ความงามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วยิ่งนัก

20200605 From https://thailandtourismdirectory.go.th/
สถูปพระนางเรือล่ม Photo by thailandtourismdirectory.go.th
20200605 From https://thailandtourismdirectory.go.th/
น้ำตกพริ้ว Photo by thailandtourismdirectory.go.th

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับจุดชมวิวเนินนางพญา ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมงบ้านหัวแหลม  อำเภอนายายอาม ความโดดเด่นที่น่าสนใจของ คือ เจดีย์สีขาวเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนโขดหิน กลางน้ำทะเล ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจดีย์บ้านหัวแหลม” เป็นเจดีย์ที่มีอายุกว่า 200 ปี เชื่อกันว่าสร้างไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง โดยมีสะพานไม้พาดผ่านโขดหินน้อยใหญ่ยื่นยาวออกไปในทะเลระยะทางได้ประมาณ 50 เมตร เพื่อเป็นทางเดินไปสักการะ เจดีย์บ้านหัวแหลม

ก่อนเดินทางกลับ แวะชมและถ่ายรูปจุดชมวิวเนินพญา เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี เนื่องจากว่าเป็นถนนเลียบชายหาดของจังหวัดจันทบุรีผ่านหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ ทั้งสองฝั่งถนน ติดทะเล และภูเขา ตัวถนนโค้งไปตามภูเขา และทะเล เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ในภาคตะวันออก ความยามของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต มีระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร เหมาะกับการขับรถเล่น ชมวิวแล้ว ยังเหมาะที่จะมาปั่นจักรยานชมวิว มีเลนของจักรยานโดยเฉพาะที่บริเวณไหล่ทาง

20200605 From https://pixabay.com/
เนินนางพญา Photo by pixabay.com

และหากมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวจันทบุรีอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาด คือ เทศกาลเที่ยวสวนผลไม้จันทบุรี อีกหนึ่งของดีขึ้นชื่อ โดยจะคึกคักในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมและชิมผลไม้ที่มีมากมายทั้ง ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด สละ ที่มีให้ชิมสดๆกันถึงสวน

จองตั๋วทุกเส้นทางทั่วโลกเช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์คลิกที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน