Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202108

ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์
สักการะพ่อท่านคล้ายวัดธาตุน้อย
ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ วังปลา
ไหว้พระบรมธาตุไชยา ชมเขานาในหลวง

พักราชาคีรี นครศรีธรรมราช 1 คืน / พักเขื่อนเชี่ยวหลาน 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-วัดธาตุน้อย-วัดมหาธาตุ-วัดเจดีย์ ไอ้ไข่-ราชาคีรี รีสอร์ต แอนด์ สปา (–/LN/DN)

05.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก เช็คอิน โหลดสัมภาระ
07.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
08.25 น. ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ใน เขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่ง รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาอย่างยิ่ง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03001738_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นนำท่านสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทาง โบราณคดีและศาสนา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้ง หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุ เจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03007617_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอสิชล เพื่อนำท่านสักการะขอพร วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่า รกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการ บูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้าน ใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยัง เป็นวัดร้าง เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็น ภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณ นั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏ ร่างนั้นว่า “เด็กวัด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตย์อยู่ ณ วัดเจดีย์แห่งนี้ และเรียก วิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆ เมื่อเชื่อกัน ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึง เป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูป บนบานขอให้ช่วยกันหาซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา

https://scontent.fbkk13-1.fna.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12466145_928149300631964_243548639692607465_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=19026a&_nc_eui2=AeFGZKnZyM1ynUedc9XqjJwU2YyAkTQlWnnZjICRNCVaeToNwBW4QPuqS8qI3Tdl7-E9tOjfYWoswHoqZtw4n0eQ&_nc_ohc=9xk1bCnB3TsAX9KsPVG&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.fna&oh=fc5f5fc3e65ed71553ce89a53e024343&oe=60A4F0C8
Photo by วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-กลางวันที่เชี่ยวหลานลากูน่า-ล่องเรือชมเขื่อน-กลับไปพักในเมืองสุราษฏร์ธานี (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เช็คเอ้าท์

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขื่อน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ลากูน่า เชี่ยวหลาน รีสอร์ท

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา โดยเรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ของเขื่อนรัชชประภา โดยนำท่านทัวร์ ไปยังสถานที่สำคัญ

photo by JB happy

กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้ง เรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจาก ไกด์ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ำเคยเป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

Photo by JB happy

วังปลา ณ แพนางไพร เข้าชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง และปลา ยักษ์จำนวนมาก แหวกว่ายรอบแพ พร้อมให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา

Photo by JB happy

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

พักที่ The Laguna Chiewlarn หรือ เทียบเท่า

Photo by JB Happy
The Laguna Chiewlarn

วันที่สาม พระบรมธาตุไชยา-อุทยานเขานาในหลวง-ซื้อของฝาก-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B212.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสงบร่มเย็นล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุมเขาอันแสนงดงาม เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงวันหยุดยาว ที่นี่จะเต็มไปด้วยจำนวนผู้คนที่ต่างเดินทางมาขึ้นเขา กราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อทั้งตนเองและครอบครัว

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_06.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

นำท่านเดินทางสู่ร้านของฝากท้องถิ่น เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ธานี เช็คอินโหลดสัมภาระ
19.40 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

 

Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202105

สูดอากาศบริสุทธิ์หมู่บ้านคีรีวง
ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์
สักการะพ่อท่านคล้ายวัดธาตุน้อย
ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ วังปลา
ไหว้พระบรมธาตุไชยา ชมเขานาในหลวง

พักราชาคีรี นครศรีธรรมราช 1 คืน / พักในเมืองสุราฏร์ 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-วัดธาตุน้อย-วัดมหาธาตุ-วัดเจดีย์ ไอ้ไข่-ราชาคีรี รีสอร์ต แอนด์ สปา (–/LN/DN)

05.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก เช็คอิน โหลดสัมภาระ
07.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
08.25 น. ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ใน เขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่ง รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาอย่างยิ่ง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03001738_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นนำท่านสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทาง โบราณคดีและศาสนา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้ง หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุ เจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03007617_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอสิชล เพื่อนำท่านสักการะขอพร วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่า รกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการ บูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้าน ใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยัง เป็นวัดร้าง เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็น ภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณ นั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏ ร่างนั้นว่า “เด็กวัด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตย์อยู่ ณ วัดเจดีย์แห่งนี้ และเรียก วิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆ เมื่อเชื่อกัน ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึง เป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูป บนบานขอให้ช่วยกันหาซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา

https://scontent.fbkk13-1.fna.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12466145_928149300631964_243548639692607465_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=19026a&_nc_eui2=AeFGZKnZyM1ynUedc9XqjJwU2YyAkTQlWnnZjICRNCVaeToNwBW4QPuqS8qI3Tdl7-E9tOjfYWoswHoqZtw4n0eQ&_nc_ohc=9xk1bCnB3TsAX9KsPVG&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.fna&oh=fc5f5fc3e65ed71553ce89a53e024343&oe=60A4F0C8
Photo by วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง นครศรีธรรมราช-หมู่บ้านคีรีวง-สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-กลางวันที่เชี่ยวหลานลากูน่า-ล่องเรือชมเขื่อน-กลับไปพักในเมืองสุราษฏร์ธานี (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เช็คเอ้าท์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็ก ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03003010_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขื่อน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ลากูน่า เชี่ยวหลาน รีสอร์ท

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา โดยเรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ของเขื่อนรัชชประภา โดยนำท่านทัวร์ ไปยังสถานที่สำคัญ

photo by JB happy

กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้ง เรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจาก ไกด์ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ำเคยเป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

Photo by JB happy

วังปลา ณ แพนางไพร เข้าชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง และปลา ยักษ์จำนวนมาก แหวกว่ายรอบแพ พร้อมให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา

Photo by JB happy

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องภัตตาคาร

พักที่ ดิ โอ วาเลย์ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พระบรมธาตุไชยา-อุทยานเขานาในหลวง-ซื้อของฝาก-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B212.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสงบร่มเย็นล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุมเขาอันแสนงดงาม เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงวันหยุดยาว ที่นี่จะเต็มไปด้วยจำนวนผู้คนที่ต่างเดินทางมาขึ้นเขา กราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อทั้งตนเองและครอบครัว

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_06.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

นำท่านเดินทางสู่ร้านของฝากท้องถิ่น เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ธานี เช็คอินโหลดสัมภาระ
19.40 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

 

Posted on

สุราษฏร์ธานี

สุราษฏร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า สุราษฎร์ฯ ใช้อักษรย่อ สฎ เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่าแก่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และระนอง

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ เกาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถึง 98 เกาะ นับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองมาจากจังหวัดพังงาที่มี 155 เกาะ และจังหวัดภูเก็ตที่มี 154 เกาะ เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวอย่างมาก

การเดินทางไปสุราษฎร์ธานี มีหลายวิธีให้เลือก

รถยนต์ส่วนตัว เส้นทางที่ใช้คือทางหลวงหมายเลข 35 แล้วต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 41 เข้าทางหลวงหมายเลข 4 และใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ก็จะถึงสุราษฎร์ธานี
รถโดยสาร ส่วนใครไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะรถโดยสารเขาก็มีหลากหลายเจ้าให้เลือก ไม่ว่าจะเที่ยวสุราษฎร์ธานีในตัวเมือง เที่ยวเกาะสมุย หรือเที่ยวเกาะพะงัน สามารถขึ้นได้ที่สายใต้ ถนนพระบรมราชชนนี
รถไฟ มีทั้งแบบรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ขึ้นได้ที่สถานีหัวลำโพง
เครื่องบิน วิธีที่ง่ายที่สุดในการเดินทางมาเที่ยวสุราษฎร์ธานี ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที เท่านั้น

20200609 From Google Map
ที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Photo by Google Map

แนะนำ 7 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เกาะสมุย เป็นสถานที่อันดับแรกที่ทำให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียง เกาะสมุยนั้นไม่เพียงแต้เป็นเกาะขึ้นชื่อในเมืองไทยเท่านั้น แต่เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยทรายขาวมีชื่อหลายแห่ง อาทิ หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิ่งงาม หาดละไม เดิมมีชื่อเสียง ในฐานะเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว มีร้านค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาดทราย ทะเล สายลม และแสงแดด ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลสวยใส

202020826 Photo by https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Koh_Samui_Lipa_Noi2.jpg/800px-Koh_Samui_Lipa_Noi2.jpg
เกาะสมุย Photo by wikipedia.org

หากต้องการช้อปปิ้งเกาะสมุยยังมี ถนนคนเดินเฉวง เป็นตลาดนัดถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงบนเกาะสมุย เป็นถนนคนเดินที่มีความครึกครื้นมากที่สุดบนเกาะสมุย สองข้างทางมีสินค้ามากมายเอาใจนักช็อป มีทั้งสินค้าแฮนด์เมด เสื้อผ้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และที่สำคัญยังเป็นศูนย์รวมอาหาร ตั้งแต่ราคาย่อมเยาไปจนถึงราคาระดับภัตตาคาร เปิดทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 23.00 น.

2. เกาะเต่า-เกาะนางยวน แหล่งดำน้ำติดอันดับโลก และ ยังติดอันดับ 20 ชายหาด ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โลกใต้ทะเลที่ทุกคนอยากจะมาสัมผัส ไฮไลต์ของที่เที่ยวสุราษฎร์ธานีแห่งนี้คือ “ฉลามวาฬ” ที่มักจะมาว่ายน้ำอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกัน ที่นี่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ ปลาหลากสีสันว่ายน้ำให้เราชมเพียบเลย เกาะเต่ามีรูปร่างโค้งเว้าเหมือนกับเมล็ดถั่ว เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพงัน ห่างประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงมีเกาะนางยวนซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ทางทิศตะวันตะวันตกเฉียงเหนือ มีสันทรายเชื่อมต่อกับเกาะเต่าในลักษณะเหมือนทะเลแหวก เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการัง

20200609 From Wikipedia.com
เกาะเต่า Photo by Wikipedia.com

3. เกาะพงัน เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะบริเวณหาดริ้น ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เป็นประจำทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ทว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศก็ยังนิยมเดินทางไปเยือนเกาะพะงันกันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเกาะพะงัน (PhaNgan island) เป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงันและเกาะเต่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชายหาด มีที่ราบเพียง 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด มีสันทราย และแนวหินปะการังรอบเกาะเกาะพะงันยังคงความสมบูรณ์และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ

20200609 From https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03012966_1.jpeg
เกาะพงัน Photo by tourismthailand.org

4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 42 เกาะ เรียงรายแนวทิศเหนือ-ใต้ งดงามด้วยหินปูนยอดแหลมอยู่กลางท้องทะเลสีมรกต มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น เกาะแม่เกาะนับเป็นเกาะสำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะที่นี่ความมหัศจรรย์ของ “ทะเลใน” ให้ชม ทะเลในมีสภาพเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางเทือกเขาสูงชันล้อมรอบเป็นวงกลม และมีอุโมงค์ใต้น้ำเชื่อมต่อกับท้องทะเลเปิดภายนอกด้วย นอกจากนั้นยังมี เกาะวัวกันตัง เกาะหินดับ เกาะท้ายเพลา ฯลฯ ที่มีปะการังและหมู่ปลาทะเลหลากสีแหวกว่ายอยู่ใต้ท้องน้ำ นับเป็นหมู่เกาะที่มีเสนห์น่าประทับใจในบรรยากาศของท้องทะเลอย่างแท้จริง

20200609 From https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03013035_2.jpeg
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง Photo by .tourismthailand.org
20200609 From https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/type/thumbnail/size/1000/file/2017120675bcd544af7d923c38ad3b33209d285c150716.jpg
ทะเลใน Photo by thailandtourismdirectory.go.th

5. เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ของภาคใต้  เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ สวยสดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน ให้เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนรัชชประภา พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพอันงดงาม ประกอบด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามากมาย จนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ซึ่งพื้นที่น้ำเกือบทั้งหมด อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก

20200609 From https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/type/thumbnail/size/1000/file/201712011679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc133134.jpg
เขื่อนรัชชประภา Photo by thailandtourismdirectory.go.th
20200609 From Freepik.com
กุ้ยหลินเมืองไทย Photo by Freepik.com

6. ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ สนามศรีสุราษฎร์ ใกล้แม่น้ำตาปี ต.ตลาด อ.เมือง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539 เพื่อเป็นพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ออกแบบโดยคณะช่างจากกรมศิลปากร รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นแบบศรีวิชัย เมื่อมาเมืองสุราษฏร์ก็ต้องแวะสักการะเพื่อเป็นศิริมงคล

7. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

20200609 สุราษฎร์ธานี From https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/type/thumbnail/size/1000/file/20171023aa69d0868f90cf58cc7f20f1780ee101010838.jpg
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร Photo by thailandtourismdirectory.go.th

เที่ยวแล้วอย่าลืมแวะซื้อของฝากของดี ไข่เค็มไชยา มีลักษณะที่ไม่เหมือนไข่เค็มในท้องถิ่นอื่น เพราะเป็นไข่เค็มที่มีไข่แดง มัน อร่อย รสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากไข่เป็ดที่นำมาทำไข่เค็มนั้น ได้จากเป็ดที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ผลิตจากฝีมือแรงงาน โดยการคัดสรรไข่เป็ดมาล้างทำความสะอาดอย่างดี เหมาะแก่การซื้อหาเป็นของฝากหรือนำกลับไปรับประทานเองที่บ้าน

20200609 From https://46548a50-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/khxngdimeuxngchiya/khi-khem-chiya/1601479_714543195243746_2045838849_n.jpg?attachauth=ANoY7crTYg_0qYda-WSUGokTmxXGEmQ_sOGd0vPDv0R58raD2EBxYWdUWMr9YZOj6vUcmue7_mzLeFkNA-mYZqGMyYHB4Kn2UBn2jHtSzHtMgEYUidlnHtTPyBbv22Q6LDSnYH7rr_qC87AZMW94J0bR_d6qD2An7YxHOs6etw51LovyX1N6rl1tk6VBdWPYLoSRZb5I84TdVBgwHmo-SnuB54GVS_hj5Yc-uyHXOVN-k1fh5yD-_OO1cTT5g08EhUIAbNVNncAWCpOGhK4mKbhBRRAiE0jXng%3D%3D&attredirects=0
ไข่เค็มไชยา Photo by googlegroups.com

โปรแกรมทัวร์ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-กระบี่ 5 วัน 3 คืน

จองตั๋วทุกเส้นทางทั่วโลกเช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์คลิกที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน