Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202105

สูดอากาศบริสุทธิ์หมู่บ้านคีรีวง
ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์
สักการะพ่อท่านคล้ายวัดธาตุน้อย
ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ วังปลา
ไหว้พระบรมธาตุไชยา ชมเขานาในหลวง

พักราชาคีรี นครศรีธรรมราช 1 คืน / พักในเมืองสุราฏร์ 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-วัดธาตุน้อย-วัดมหาธาตุ-วัดเจดีย์ ไอ้ไข่-ราชาคีรี รีสอร์ต แอนด์ สปา (–/LN/DN)

05.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก เช็คอิน โหลดสัมภาระ
07.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
08.25 น. ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ใน เขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่ง รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาอย่างยิ่ง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03001738_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นนำท่านสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทาง โบราณคดีและศาสนา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้ง หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุ เจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03007617_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอสิชล เพื่อนำท่านสักการะขอพร วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่า รกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการ บูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้าน ใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยัง เป็นวัดร้าง เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็น ภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณ นั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏ ร่างนั้นว่า “เด็กวัด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตย์อยู่ ณ วัดเจดีย์แห่งนี้ และเรียก วิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆ เมื่อเชื่อกัน ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึง เป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูป บนบานขอให้ช่วยกันหาซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา

https://scontent.fbkk13-1.fna.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12466145_928149300631964_243548639692607465_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=19026a&_nc_eui2=AeFGZKnZyM1ynUedc9XqjJwU2YyAkTQlWnnZjICRNCVaeToNwBW4QPuqS8qI3Tdl7-E9tOjfYWoswHoqZtw4n0eQ&_nc_ohc=9xk1bCnB3TsAX9KsPVG&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.fna&oh=fc5f5fc3e65ed71553ce89a53e024343&oe=60A4F0C8
Photo by วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง นครศรีธรรมราช-หมู่บ้านคีรีวง-สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-กลางวันที่เชี่ยวหลานลากูน่า-ล่องเรือชมเขื่อน-กลับไปพักในเมืองสุราษฏร์ธานี (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เช็คเอ้าท์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็ก ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03003010_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขื่อน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ลากูน่า เชี่ยวหลาน รีสอร์ท

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา โดยเรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ของเขื่อนรัชชประภา โดยนำท่านทัวร์ ไปยังสถานที่สำคัญ

photo by JB happy

กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้ง เรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจาก ไกด์ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ำเคยเป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

Photo by JB happy

วังปลา ณ แพนางไพร เข้าชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง และปลา ยักษ์จำนวนมาก แหวกว่ายรอบแพ พร้อมให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา

Photo by JB happy

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องภัตตาคาร

พักที่ ดิ โอ วาเลย์ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พระบรมธาตุไชยา-อุทยานเขานาในหลวง-ซื้อของฝาก-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B212.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสงบร่มเย็นล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุมเขาอันแสนงดงาม เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงวันหยุดยาว ที่นี่จะเต็มไปด้วยจำนวนผู้คนที่ต่างเดินทางมาขึ้นเขา กราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อทั้งตนเองและครอบครัว

https://www.suratthanitourism.com/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_06.jpg
Photo by suratthanitourism.com 22.04.2021

นำท่านเดินทางสู่ร้านของฝากท้องถิ่น เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ธานี เช็คอินโหลดสัมภาระ
19.40 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่