Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย สงขลา-เบตง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย สงขลา-เบตง 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202109

เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้สวย
ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน
สักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้,
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

 

วันแรก กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-หลวงปู่ทวดวัดช้างให้-เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ชมเมืองเบตง-สนามบินเบตง-ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (- -/LN/DN)

05.00น. คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก เจ้าหน้าที่ดูแลเช็คอิน
07.00น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์รอรับท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รอรับที่สนามบิน รับประทานอาหารเช้า จากนั้น สักการะ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว300 ปี ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด กราบสักการะสถูปที่บรรจุอัฐิหลวงทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดปัตตานีและประชาชนทั่วไปเคารพบูชา

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711143dec9d12b62e85898daf33c6edb19f29100141.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

จากนั้นเดินทางไปสักกระศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งมีตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในการขอการรักยาโรคภัยไข้เจ็บ และการทำธุรกิจการค้าให้รุ่งเรืองจากสาวชาวจีนที่ชื่อ”ลิ้มกอเหนี่ยว” ที่นางมีความองอาจ สามารถทั้งทางธุรกิจและการรบ การต่อสู้และด้วยดวงจิตที่มุ่งมั่นที่ต้องการให้พี่ชายที่เป็นอดีตข้าราชการจีน ต้องกลายมาเป็นบุตรเขยเจ้าเมืองครือเซะให้กลับสู่อ้อมอกแม่ที่ประเทศจีน เมื่อพี่ชายไม่ยอมกลับ นางได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์ ก่อนตายได้ สาปแช่งไม่ให้พี่ชายสร้างมัสยิดแล้วเสร็จ และเหตุการณ์ก็เป็นตามกำสาปแช่ง มัสยิดถูกฟ้าผ่าหลายครั้งจนไม่สามารถสร้างได้ “ลิ้มโต๊ะเคี่ยม”พี่ชายจึงจัดสร้างสุสานและขอขมาต่อนาง จนเป็นที่ร่ำลือในความ ศักดิ์สิทธิ์ ของนาง ต่อมาชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วย เดือดร้อนสิ่งใด หรือต้องการทำธุรกิจค้าขายให้รุ่งเรือง ก็มาขอ พรจากนางได้สำเร็จ จนชาวบ้านให้การยอมรับเป็น “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” รวมถึงบุคคลในตระกูล”คณานุรักษ์”จึงได้มีการสร้างศาลให้นางและน้องสาวให้อยู่ในศาลเดียวกับ “ศาลพระเซ่าซูกง”ซึ่งเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อีกเช่นกัน

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-441.png
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลอนดอน

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.เบตง(ระยะทาง125กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง3-4 ชั่วโมง) เส้นทางโค้งที่มีความสวยงาม ตลอดสองข้างทาง แวะถ่ายรูป สะพานฮาลาบาลา ชมวิวทะเลสาปของเขื่อนบางลางแวะถ่ายรูป ป้าย OK เบตง

จากนั้น เดินทางถึงเบตง นำท่านชมสนามบินเบตง สถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ จากนั้นยนำท่านชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ หอนาฬิกา คู่บ้านคู่เมืองของเบตง บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง

https://www.pmdu.go.th/wp-content/uploads/2020/10/85229291_1359724057702274_7625792130006384640_n.jpg
Photo by pmdu.go.th 29.04.2021

จากนั้น เข้าสู่ที่พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน (ลิ้มรสไก่เบตง)
หลังรับประทานอาหาร กลับเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำร้อนเบตง (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เป็นวิศวกรรมชั้นยอดหนึ่งในแดนสยามและ เป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยอุโมงค์สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก มีรถผ่านเข้า-ออกตลอดทั้งวัน และเป็นทางเดินได้ด้วย ในบางช่วงจะเปิดไฟประดับอุโมงค์สวยมาก ช่วงเย็นๆ จะมี คนมาเที่ยวถ่ายรูปหน้าอุโมงคนี้เพื่อเป็นที่ระลึก

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711099d91ab8dbcf62a3bce7cfa8728497472085456.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

จากนั้นนำท่าน ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) เป็น สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นโครงการตาม พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันมีเสน่ห์สมชื่อ “สวนหมื่นบุปผา”

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711172002fcbc4a14ea3beee28ba25d8bd72b130929.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

จากนั้นชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ ประวัติศาสตร์ในการรบของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา มี ความยาว ประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางออก 9 ทาง ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง ใช้เวลาในการขุดประมาณ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการ ฐานหลบภัยทาง อากาศ และสะสมเสบียง และท่านยังสามารถชมต้นไม้พันปี ซึ่ง เป็นต้นไทรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของสถาน ที่นี้ด้วย

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-446.png
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

จากนั้นนำท่าน ชมบ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมายบริเวณน้ำอุ่นสามารถแช่เท้าเพื่อบำบัดโรค อาทิ โรคปวดข้อ โรคผิวหนัง กระตุ้นเลือดลม และลด ความเครียด เป็นต้นบริเวณน้ำร้อนอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนั้นสามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที โดยมีการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำ ร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน หย่อนใจ

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20171117986ad0402d0880f279c174435fa7b329153524.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 29.04.2021

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารคุณชาย
เดินทางกลับที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

วันที่สาม สกายวอล์คอัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ (BF/LN/- -)

04.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านสู่สกายวอล์ค (Skywalk ) จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บน ระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน้า ทะเลใช้งบประมาณการก่อสร้าง 91ล้านบาท โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กรูปพรรณ มีความสูง 45 เมตร สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง 360 องศา ซึ่งตามปรกติจะมีทะเลหมอกที่ปกคลุมตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีจุดเด่นในการชมแสงแรกของพระอาทิตย์หรือหาก ช่วงกลางวันสามารถชมวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลาบาลาได้ด้วย ให้ท่านได้สัมผัสกับภาพทะเลหมอกขาวโพลนที่สวยงามแผ่คลุมในหุบขุนเขา มีทิวเขาสลับซับซ้อน อากาศ หนาวเย็น สร้างรอยยิ้มแห่งความสดชื่นสุขใจให้แก่ทุกท่าน

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-444.png
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ อัยเยอรเวง (กาแฟ-บะจ่าง-ซาลาเปา-ปาท่องโก๋-ข้าวเหนียวปิ้ง) เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยาม ถ่ายรูปที่ป้ายใต้สุดสยาม ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย

08.30 น. นำท่านชม สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น้ำปัตตานีที่ชาวบ้านบริเวณนี้ยังใช้สัญจรไปมา ตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น้า ปัตตานีท่ามกลาง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
09.30 น. ออกเดินทางไป จ.สงขลา
12.30 น. ถึงหาดสมิหลา เป็นชายหาดที่มีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล ทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า “ทรายแก้ว” ร่มรื่นด้วยป่าสน และจากหาดสมิหลายังสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03006799_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น. ชมเมืองเก่าสงขลาถนนนครนอกถนนนครใน ถนนนางงามขึ้นเขาตังกวน(ลิฟต์)ชายหาดสมิหลา
15.30 น. เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ เดินทางถึง นำชมเมืองและซื้อของฝาก ตลาดสันติสุข ตลาดกิมหยง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03000041_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 29.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านต่อฮวด

18.30 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
19.30 น. เช็คอินเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินที่ท่านเลือก เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่