Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202106

ล่องเรือไฟฟ้าชมกรุงเทพฯ คลองผดุงกรุงเกษม
เที่ยวแนวใหม่ขี่สกู๊ดเตอร์เที่ยวตลาดน้อย
ดินเนอร์บุฟเฟต์ล่องเรือเจ้าพระยา
สนุกสนานเต็มวันซาฟารีเวิร์ล
ไหว้หลวงพ่อโสธร ขอพระวัดพระพิฆเนศวัดสมาน
อิ่มอร่อยเมนูกุ้งแม่น้ำเผา

 

วันแรก : ล่องเรือไฟฟ้าชมกรุงเทพฯ-ขี่สกู๊ดเตอร์เที่ยวตลาดน้อย-ดินเนอร์ล่องเรือเจ้าพระยา(–/LN/DN)

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริษัทตระกูลเฉินฯ บริการเครื่องดื่มชา-กาแฟ
10.00 น. นำคณะเดินทางลงเรือไฟฟ้า ล่องเรือตามเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ระยะทาง 5 กม. จอดท่าเรือ 11 ท่า ให้เราได้ชมความสวยงามและวิถีชีวิตของชาวบ้านระหว่างทางริมคลอง จนถึงท่าเทวราช สิ้นสุดการเดินทางโดยเรือ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ท่องเที่ยวแนวใหม่ โดยรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยมัคคุเทศก์แนะนำการขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและสนุกสนานกับการท่องเที่ยว ซักซ้อมจนมั่นใจในการขี่แล้วจึงออกเดินทาง

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/176195841_272711057912447_5787523375254312176_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeHibhWA_R1_k5xlYxT0aJmkUD1b1xElaxdQPVvXESVrF8nhfb2T4U8C3nSfL-aEWcO8FKo8gfUA7Ov2D9dFHjn2&_nc_ohc=0fUUB6G0RgMAX9sPKGn&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=4f217bacef70601a403a20fb64a558df&oe=60A5A0FC
photo by tid2020 22.04.2021

เริ่มเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์ แวะถ่ายรูปจุดสวยงาม อาทิเช่น

-วัดเทวราชกุญชร
-พิพิธภัณฑ์สักทอง
-ห้องสมุดวชิรญาณ
-หอสมุดวชิราวุธานุสรณ์
-หอสมุดแห่งชาติ
-วัดราชาธิวาส
-พิพิธภัณฑ์มหาราชนุสรณ์ ร.4
-พระตำหนักพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-พระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวง
-พระเจดีย์วัดราชาธิวาส
-ลานธรรม ลานบุญ
-ศาลาการเปรียญ
-ศาลาสมเด็จพระอัยยิกา
-พระอุโบสถวัดราชาธิวาส
-จิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก
-วิวแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม8
-วัดคอนเซญชัญ
-บ้านริมเจ้าพระยา
-ศาลารับเสด็จ
-โบสถ์เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
-บ้านญวนสามเสน
-ศาลเจ้าแม่ทับทิม
-Craftsman บ้านอาจารย์ฝรั่ง

สิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือเทเวศร์ ให้ท่านได้เลือกทานอาหารที่มีให้เลือกมากมายที่ตลาดเทเวศร์ด้วยความสะดวก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเอเชียทีค ลงเรือบริการอาหารเย็น

http://www.grandpearlcruise.com/content/gallery/1-File1.jpg
photo by grandpearlcruise.com 26.04.2021

17.30 น. ล่องเรือสำราญ พร้อมบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
19.00 น. เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ โรงแรม Holiday Inn Sukumvit

วันที่สอง : ซาฟารีเวิร์ล-ดินเนอร์ (ฺBF/–/DN)

ช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซาฟารีเวิร์ล พบกับกิจกรรมมากมายไม่รู้เบื่อ ทั้งส่องสัตว์ ดูโชว์ เช็คอินค่าเฟ่ ถ่ายรูปเก๋ๆ เพลิดเพลินได้ทั้งวัน “ซาฟารีเวิลด์” แบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสัตว์เปิด โซนซาฟารีปาร์ค และ โซนมารีนปาร์ค ในยุคนิวนอร์มอล มาพร้อมการปรับปรุงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม จะมีสิ่งใดน่าสนใจบ้าง ตามมากับ 8 ไฮไลท์เด็ดที่ไม่ควรพลาด อิสระอาหารกลางวันภายในสวน

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03013237_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 26.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม Holiday Inn Sukumvit

วันที่สาม : วัดหลวงพ่อโสธร-ไหว้พระวัดสมาน-กลางวันเมนูกุ้งแม่น้ำเผา (ฺBF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคระเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองแปดริ้ว
ไหว้พระ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่นี่คือวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันภายในพระอุโบสถจะอบร่ำไปด้วยควันจากธูปเทียน อันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งศรัทธาของผู้คนจากทุกสารทิศที่เดินทางมาสักการะและขอพรจากหลวงพ่อพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่น โดยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร สร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านช้าง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03005061_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 26.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนุกุ้งแม่น้ำเผ

ขอพระวัดพระพิฆเนศ ณ วัดสมานรัตนาราม พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขนี้เอง ที่ทำให้วัดสมานรัตนารามแห่งนี้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีผู้ใดมาขอพรก็มักจะสำเร็จสมดังใจหวัง จนทำให้เป็นที่นับถือของคนทั่วไปอย่างรวดเร็ว พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์นี้ มีเนื้อองค์เป็นสีชมพูและอาจเรียกได้ว่า เป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชิญท่านแวะซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองที่ตลาดวัดสมาน แนะนำมะพร้ามน้ำหอมลูกเล็ก หอม อร่อย

http://www.chachoengsao.go.th/ccoprovince/images/tour/%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E4.jpg
photo by chachoengsao.go.th 22.04.2021

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่