Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย ระยอง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย ระยอง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202107

ชมสวนผลไม้ บุฟเฟต์ทุเรียน
เที่ยวทุ่งโปรงทอง
ไหว้พระวัดเขาสุกิม
พักโฮมสเตย์ ล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง
บุฟเฟต์ปู กุ้ง ไม่อั้น
ชมโบถส์สีน้ำเงิน, โบสถ์พระนางมารี

วันแรก กรุงเทพฯ-ระยอง-ชมสวนผลไม้ บุฟเฟต์ผลไม้ไม่อั้น-ทุ่งโปรงทอง-พักระยองริมทะเล (- -/LN/DN)

06.00 . คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริษัทตระกูลเฉินฯ บริการเครื่องดื่มชากาแฟ
07.00 น. เดินทางสู่สวนผลไม้สุภัทราแลนด์ เชิญท่านอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ผลไม้ จะมีทั้งสวนเงาะ, กระท้อน, องุ่น, และทุเรียนฯ นอกจากได้ชิมผลไม้สดๆ ถึงต้นแล้ว ยังได้ความรู้จากการดูงานวิชาการเชิงการเกษตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีบริการขายผลไม้ให้ท่านได้ซื้อติดมืออีกด้วย

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201710237b4d9e9a9814a6f80610822206e95d95010431.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 26.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สวนสุภัทราแลนด์

จากนั้นนำท่านชม ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตชายฝั่ง เพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลนที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น แสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ คือ ทุ่งโปรงทอง ที่เกิดจากการเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นของต้นโปรงใบสีเหลืองอร่าม ซึ่งยามที่แสงแดดส่องปะทะลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งต้นโปรงสีทองท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอบล้อมรอบทิศ สวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180220693a9fdd4c2fd0700968fba0d07ff3c0100147.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 22.04.2021

จากนั้นเช็คอินที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อน เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่ Bandara On Sea, Rayong หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ระยอง-จันทบุรี-วัดเขาสุกิม-เช็ตอินโฮมสเตย์-ล่องแพดูเหยี่ยวแดง-เล่นน้ำตามอัธยาศัย- ดินเนอร์บุฟเฟต์ปู+กุ้ง (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี นะท่านชม วัดเขาสุกิม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากเดิมคือสถานปฏิบัติธรรมในท้องถิ่นที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เขาอีกิม” มีพื้นที่ประมาณ 3,280 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย และภิกษุสามเณรจากสำนักสงฆ์เนินดินแดง ซึ่งอยู่ไม่ไกล มาจำพรรษาบนเขาอีกิม และด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย จึงมีการเริ่มก่อสร้างวัดในปีเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมกับสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม และโรงพยาบาลวัดเขาสุกิม เพื่อยังประโยชน์ต่อสาธารณะอีกด้วย วัดเขาสุกิมจึงเป็นวัดพัฒนาและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจันทบุรี

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03000964_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ รัตนบุรี โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมเปียก
เชิญท่านร่วมกิจกรรมล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมแม่น้ำเวฬุ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศเชิงธรรมชาติ ที่นี่มีนกเหยี่ยวเยอะตลอดทั้งปี อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-4498.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ พิเศษ! บุฟเฟต์ ปู กุ้ง ตัวใหญ่ๆ ไม่อั้น 

พักที่ รัตนบุรี โฮมสเตย์ หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม วัดปากน้ำแขมหนู-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล-ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร- กรุงเทพฯ       (BF/LN/–)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่วัดปากน้ำแขมหนู พระอุโบสถเซรามิก หรือโบสถ์สีน้ำเงิน โบสถ์ทนน้ำเค็มกันสนิมแห่งเดียวในโลก ลักษณะเด่นภายในพระอุโบสถ มีความสวยสดงดงาม ไม่แพ้เซรามิกสีน้ำเงินนอกโบสถ์ โดยด้านในเฉพาะประตูโบสถ์ไม้ ทั้ง 4 บาน มีการแกะสลักภาพนูนต่ำ เกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลงสีสดโดดเด่นเก็บทุกรายละเอียด ด้านนอกบานประตูและหน้าต่าง มีการลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนังด้านในพระอุโบสถ มีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดก และพระมหาชนก

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/2018102820a11a50c3f1c4fbf62a9714ae210fe5161427.jpeg
photo by chanthaburi.mots.go.th 22.04.2021

นำท่านชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบ “โกธิค” ตัวอาคารยาว 60 เมตร กว้าง 20 เมตร มีหอแหลมสูงเด่น หอสูงด้านขวามีนาฬิกาเรือนใหญ่ติดตั้งอยู่ เส้นรอบหน้าปัดวัดได้ 4.70 เมตร จากหอสูงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองจันทบุรีได้ไกลประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในมีการตกแต่งด้วยศิลปะเก่าแก่ มีความสวยงามมาก โดยมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่าง ๆ กระจกเหล่านี้มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ภายในโบสถ์มีองค์แม่พระประดับตกแต่งด้วยพลอยกว่า 2,000,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต บรรดาคริสต์ศาสนิกชนและชาวจันทบุรีได้จัดสร้างองค์แม่พระประดับพลอยนี้ขึ้น นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในภาคตะวันออก

https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article/4-582.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณ 300 ปี ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาริมน้ำจันทบูร ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนริมน้ำในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีร้านค้าเก่าแก่ บ้านเรือนเก่าที่ยังมีความงดงาม น่าชม ปัจจุบันมีที่พักและร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

https://api.tourismthailand.org/upload/live/article_desktop_cover_image/4-1648.png
photo by tourismthailand.org 22.04.2021

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภาพและความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่