Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรม น่าน ปัว แพร่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรม น่าน ปัว แพร่ 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202113

สักการะสองพระธาตุประจำปีเกิด
พระธาตุแช่แห้ง, พระธาตุช่อแฮ
ชมภาพกระซิบรักบันลือโลก วัดภูมินทร์
ชมทะเลหมอกดอยเสมอดาว
เที่ยวอำเภอปัว เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์

กำหนดการเดินทาง:
เดินทางพ.ค.-ก.ย.64
เส้นทางบินโดยสายการบิน นกแอร์
ดอนเมือง-น่าน DD172 08:30-09:45
แพร่-ดอนเมือง DD187 16:40-18:00

วันแรก กรุงเทพฯ-น่าน-วัดพระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหัวข่วง-โฮงเจ้าฟองคำ-อ.นาน้อย (- -/LN/DN)

06:30น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3
08:30น. เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน
09:45น. ถึงสนามบินน่าน เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ
จากนั้นเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดคนเกิดปีเถาะ เป็นปูชนียสถาน ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน มาช้านาน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง เจ้านครน่าน โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจาก เมืองสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) พ.ศ.1896 มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศ ตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้น แห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่ นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง

http://nantourism.go.th/filesAttach/travel/1533022970.jpg
Photo by nantourism.go.th 14/05/2021

ไหว้พระวัดวัดพระธาตุเขาน้อย สักการะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับวัดพญาวัด ตรงหลักกิโลเมตรที่ 2ร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง ลองขึ้นมาชมวิวเมืองน่านสักครั้งจากยอดดอยเขาน้อยในวันที่สาย หมอกขาวลอยอ้อยอิ่งเหนือเมือง ท่านจะพบกับความงามของดินแดนที่สวยราวภาพวาดจน ยากจะถอนสายตาจากนั้นเดินไปสักการะ “พระพุทธรูปมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” พระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ที่ยืนอย่างสง่างาม โดยบนยอดพระ เกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03012716_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021

นำท่านชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อตำบลในเวียงใน ปัจจุบัน วัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองน่าน ด้วยลักษณะ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยมีภาพ “ปู่ ม่านย่าม่าน” อันลือเลื่อง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นภาพงามเยี่ยมของวัด ภูมินทร์ ทั้งยังได้รับฉายาว่า “ภาพกระซิบรักบรรลือโลก

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03004747_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021
Photo by JB Happy 14/05/2021

ถ่ายรูปซุ้มต้นดอกลำลาวดี อยู่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน
ใกล้กันคือวัดพระธาตุช้างค้ำ, วัดหัวข่วง

Photo by JB happy 14/05/2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย หลังอาหารกลางวัน ชมโฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของ เจ้าฟองคำ ซึ่งมีเชื้อสายของเจ้า อนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 62 โฮงเจ้าฟองคำ มีอายุกว่า 200 ปี เป็น บ้านไม้สักยกใต้ถุนสูง รูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่างๆ ห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องครัว ทั้งหมด เชื่อมต่อกันด้วยนอกชานและทางเดิน

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20210323b4b147bc522828731f1a016bfa72c073112209.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 14/05/2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นเดินทางสู่อำเภอนาน้อย ระยะทาง 59 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก อำเภอนาน้อย เข้าเช็คอินที่พัก

วันที่สอง น่าน-อ.นาน้อย-ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-อ.ปัว-วัดหนองบัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ (BF/LN/DN)

ตื่นเช้ามืดเดินทางสู่ดอยเสมอดาว เพื่อชมพระอ้าทิตย์ขึ้น และมีโอกาสได้ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวผาหัวสิงห์ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มี เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน

Photo by JB Happy 14/05/2021
Photo by JB Happy 14/05/2021

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

นำท่าน เดินทางต่อสู่เสาดินนาน้อย เป็นเสาดินที่มีลักษณะแปลกตาคล้าย “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ เสาดินนาน้อยเกิดจากการที่ดินตะกอน ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงขึ้นจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลาย ล้านปี ถูกน้ำและฝน กัดเซาะ จนทำให้เกิดรูปร่าง ประหลาด แปลกตา

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180127016edb2d3d26788ad123977f5e378a1b152621.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 14/05/2021

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอปัว ระยะทาง 131 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เมือง เล็กๆ ที่มีเสน่ห์ อากาศดีตลอดทั้งปี เหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพื้นที่ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นทุ่งนา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านชมวัดหนองบัว เป็นวัดที่สร้างด้วยฝีมือช่างไทยลื้อ ซึ่งได้โยกย้ายถิ่นฐานมาจาก แคว้นสิบสองปันนาภายในวิหารวัดหนองบัวมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ตามประวัติ กล่าวว่าภาพเหล่านี้เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของ ภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180127f9389f6db51195260a6cbc60a2314dd5151656.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 14/05/2021

ชมวิวหน้าอุโบสถวัดภูเก็ต เห็นชื่อแล้วอาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยว่าชื่อวัด น่าจะอยู่ใน จังหวัดภูเก็ต มากกว่าที่จะอยู่ใน จังหวัดน่านซึ่งตามจริงแล้ววัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ ชื่อว่า หมูบ้านเก็ต ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิ ทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มี ระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขา

http://nantourism.go.th/filesAttach/travel/1493871798.jpg
Photo by nantourism.go.th 14/05/2021
Photo by JB Happy 14/05/2021

ชิมกาแฟที่ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และซื้อของฝากผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง

Photo by JB Happy 14/05/2021
Photo by JB Happy 14/05/2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
พักที่ อำเภอปัว

วันที่สาม น่าน-แพร่-พระธาตุช่อแฮ-คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี-กรุงเทพฯ (BF/LN/- -)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดแพร่ ระยะทาง 183 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
สักการะพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่มาแต่โบราณ และ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขาล มีงานนมัสการพระธาตุในราวเดือน 4 ของทุกปี เป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ 28 เมตร องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ ศิลปะ เชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก องค์พระธาตุ สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียง สี่เหลี่ยม 1 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม3 ชั้นรองรับ ถัดไปเป็นฐานบัว คว่ำ และชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนลดชั้นกันขึ้นไป 7 ชั้น จากนั้นเป็นบัวระฆัง 1 ชั้น และ หน้ากระดานหนึ่งชั้นจนถึง องค์ระฆัง แปดเหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นบัลลังค์ย่อมุมไม้สิบสองและ ปล้องไฉนส่วนยอดฉัตรประดับ ตกแต่งด้วยเครื่อง บนแบบล้านนา มีรั้วเหล็ก รอบองค์พระ ธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่าง สวยงาม ทุกปีจะมีประเพณีการไหว้พระธาตุช่อแฮเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เดิมจะจัด 5 วัน 5 คืน ได้เปลี่ยนแปลงเป็น 7 วัน 7 คืน

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03012769_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านชมคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2440 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2443 โดยนายช่างชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและมีช่างพื้นเมือง เป็นผู้ช่วยจนเสร็จสมบูรณ์ เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้น ทรงไทยผสมยุโรป สีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีดั้งเดิม เป็นคุ้มที่มีฐานะพิเศษ เนื่องด้วยเป็นที่พำนักของอดีตชายาของ เจ้าหลวงฯ จึงสามารถขนานนามว่า “คุ้ม” ได้ โดยสร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถา มหา ยศปัณญา ชายาองค์แรกของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้าย เพื่อ เป็นของกำนัลในการเสกสมรสระหว่างเจ้าสุนันตา ผู้เป็นบุตรีพระยาบุรีรัตน์(น้องชาย) ที่รับ มาเป็นบุตรีบุญธรรม กับ คุณหลวงพงษ์พิบูล(เจ้าพรหม วงศ์พระถาง) โดยทั้งสองได้ใช้ เรือนหลังนี้เป็นเรือนหอในพิธีเสกสมรสด้วย

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03012766_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021

จากนั้นนำท่านแวะร้านของฝากเสื้อผ้าหม้อฮ่อมของขึ้นชื่อเมืองแพร่

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/202102185246d1f9a60c6269da3221b040543e9e160545.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 14/05/2021

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบินแพร่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:40น. เหินฟ้าจากสนามบินแพร่
18:00น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่