Responsive image Dhakul Chan Nice Holidays: www.dhakulchan.org วังพญานาค วัดมณีวงศ์ | หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี | อุโมงค์ป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม | พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ | ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร | วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร | วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร | ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองฝั่งธนบุรี

นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน ID: BKK-Nakhonnayok_TTT

Responsive image
 • 4500THB

 • 2 nights

รายละเอียด และกำหนดการ

"ทัวร์เที่ยวไทย"

 สายบุญ ช้อป ชิม ชิว นครนายก-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน 

วังพญานาค วัดมณีวงศ์ | หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี | อุโมงค์ป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม | พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ | ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร | วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร | วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร | ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองฝั่งธนบุรี

สิทธิโครงการ 4,500 บ/ท่าน

 

วันแรก :
กรุงเทพฯ-นครนายก-วัดมณีวงศ์-วัดพราหมณี-พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์-วัดจุฬาภรณ์วนาราม-ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา(--/LN/DN)

วันที่สอง :
กรุงเทพฯ-ศาลหลักเมือง-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร-วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร- (ฺBF/LN/- -)

วันที่สาม :
กรุงเทพฯ-ตลาดน้ำคลองลัดมะยม-ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง (ฺBF/LN/--)

วันแรก กรุงเทพฯ-นครนายก-วัดมณีวงศ์-วัดพราหมณี-พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์-วัดจุฬาภรณ์วนาราม-ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา

07.00น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทตระกูลเฉินฯ คอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครนายก โดยรถปรับอากาศ

09.30น. เดินทางถึง "วัดมณีวงศ์" วัดเก่าแก่ของจังหวัดนครนายก มีอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ ต.ดงละคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิกับพระพุทธรูปหลวงพ่อพระปางป่าเลไลยก์ หลวงพ่อพันล้านและองค์พระสิวลี เข้าชม " วังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราช " กราบสักการะพระรัตนมณีมหาบาดาล ชื่นชมงานศิลปกรรมๆ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ทั้งด้านในและด้านนอก ถ้ำพญานาคเมืองบาดาล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไท

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "วัดพราหมณี" หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง เป็นวัดที่ชาวนครนายกให้การเคารพนับถือ และแวะเวียนมาสักการะกันไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์ ในการขอพร เสี่ยงโชคเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นำคณะกราบขอพรพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถ "หลวงพ่อปากแดง"

12.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวชมจันทร์ นครนายก

14.00น. เดินทางสู่ "พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์" ที่แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในเขตพุทธอุทยาน จะพบกับพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลเป็นวันสำคัญ วันมาฆะบูชา เชิญท่านอิสระทำบุญตามอัธยาศรัย

นำท่านเดินทางสู่จุดเชคอินแห่งใหม่ ณ "วัดจุฬาภรณ์วนาราม" ตั้งอยู่ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา ณ ที่วัดแห่งนี้มีซุ้มไผ่เป็นอุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่สวยงามให้บรรยากาศคล้ายกับป่าไผ่ เกียวโต เเห่งอาราชิยาม่า ประเทศญี่ปุ่นสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ บรรยากาศที่ร่มรื่น

18.00น. นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดินเนอร์แบบบุฟเฟต์บนเรือ

20.00น. เช็คอินที่พัก โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ศาลหลักเมือง-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร-วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

09.00น. นำท่านสักการะ "ศาลหลักเมือง" อยู่บริเวณใกล้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 บรรจุดวงชะตาของกรุงเทพฯ ไว้ภายใน เสาหลักเมืองเดิมทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร สูง 27 เซนติเมตร สร้างใหม่ในรัชกาลที่ 4 แทนของเดิมที่ชำรุด เป็นไม้ชัยพฤกษ์ สูง 108 นิ้ว ฐานเป็นแท่นกว้าง 70 นิ้ว อยู่ภายในอาคารยอดปรางค์ ในปัจจุบันภายในศาลหลักเมืองมีเทวรูปสำคัญ คือ เทพารักษ์ เจ้าพ่อหอกลอง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ และพระกาฬไชยศรี

นำเดินทางสู่ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือวัดพระแก้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 วัดอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวเนื้อเดียวทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 48.3 ซม. สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 ซม. บนบุษบกทองคำ ภายในพระอุโบสถของวัด และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากเรื่องรามเกียรติ์ สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในวัด ได้แก่ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาลและมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก 50 ปี นำท่านกราบสักการะองค์ พระแก้วมรกต

นำคณะเดินทางไปยัง "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร" หรือ วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ ท่าเตียน ถนนสนามไชย ข้างพระบรมหาราชวัง วัดประจำรัชกาลที่ 1 เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอนวัดโพธิ์ (พระประจำวันอังคาร) พระนอนขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท วัดโพธิ์ ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ เจดีย์เหล่านี้ถูกประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบโบราณ ลวดลายดอกไม้สีสันสดใส สวยงามมาก

12.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวอัปษร สาขาถนนดินสอ

13.00น. นำท่านชมพระปรางค์ "วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร" หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีเรียกว่าวัดมะกอก แต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี โดยกรีธาทัพมาทางชลมารค และมาถึงหน้าวัดมะกอกเอารุ่งสาง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ โดยพระราชทานนามวัดว่า "วัดอรุณราชวราราม" และกลายเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์

จากนั้นเดินทางสู่ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร" หรือ วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า วัดสะแก ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชทานนามว่า วัดสระเกศ และจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในวัดสระเกศคือ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ชมความงดงามของภูเขาทอง นับเป็นพุทธสถานที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของวัดที่คนทั่วโลกรู้จักกันมาก โดยภูเขาทองแห่งนี้ รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนดั่งที่กรุงเก่ามีวัดภูเขาทอง

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

15.00น. นำคณะเดินทางเข้าพักที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เชิญท่านอิสระพักผ่อน/กิจกรรมส่วนตัว ที่นี่เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่

วันที่สาม กรุงเทพฯ-ตลาดน้ำคลองลัดมะยม-ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง

07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

09.00น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นตลาดน้ำกลางสวน อยู่ริมคลองลัดมะยม เป็นคลองเล็กๆ ที่สวยงาม มีความเงียบสงบและมีเสน่ห์ในตัว สินค้าส่วนหนึ่งมาจากชาวบ้านแถวนั้น ผัก ผลไม้ อาหารต่างๆ ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเป็นตลาดน้ำแบบผสมผสานกับตลาดบนบก มีขายทั้งของกินและสินค้าที่น่าสนใจมากมาย

ในพื้นที่ของตลาดน้ำคลองลัดมะยม ก็จะแบ่งออกเป็น 4 โซน ซึ่งแต่ละโซนก็มีจุดที่น่าสนใจหลายจุด จุดแรกที่ห้ามพลาดเลยก็คือร้านจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีของกินและสินค้าแฮนด์เมดให้เลือกซื้อมากมาย ต่อด้วยโซนเรือขายของในคลอง และโซน 2 โซน 3 จะเป็นวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียงไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นจุดที่บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีโซนศูนย์ฝึกขี่ม้าไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบทำกิจกรรมผจญภัยด้วย อีกทั้งยังล่องเรือชมวิถีชีวิตสูดอากาศสะอาดๆ ได้ชิมของอร่อยๆโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม อร่อยเย็นชื่นใจกินได้เรื่อย ๆ เพราะสดๆจากสวน เชิญท่านล่องเรือไหว้พระและชมวิถีชีวิตริมคลองฝั่งธนบุรี ชมบ้านโบราณทรงภาคกลาง ผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่นวัดสะพาน, วัดเกาะธนบุรี ไหว้ขอพรหลวงพ่อดำ, วัดประดู่ฉิมพลี สักการะหลวงปู่โต๊ะ, วัดนางชี, วัดปากน้ำภาษีเจริญ และวัดขุนจันทร์ อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่กระทบต่อการท่องเที่ยว

14.00น. จากนั้นนำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ..

ดูโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทยเพิ่มเติม คลิ๊ก

สำรองที่นั่ง 02-0266525, 02-274 4216
081-8453303, 084-6763334, 084-6763332

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ Chat หรือ Call กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 04-08-2022 06-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 06-08-2022 08-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 11-08-2022 13-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 13-08-2022 15-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 18-08-2022 20-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 20-08-2022 22-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 25-08-2022 27-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 27-08-2022 29-08-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 01-09-2022 03-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 03-09-2022 05-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 08-09-2022 10-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 10-09-2022 12-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 15-09-2022 17-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 17-09-2022 19-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 22-09-2022 24-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 24-09-2022 26-09-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 29-09-2022 01-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 01-10-2022 03-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 06-10-2022 08-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 08-10-2022 10-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 13-10-2022 15-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 15-10-2022 17-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 20-10-2022 22-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 22-10-2022 24-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 27-10-2022 29-10-2022 4500 THB ต่อท่าน
นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว 2คืน 3วัน รัฐช่วยจ่าย 40% 29-10-2022 31-10-2022 4500 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  1. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
  3. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
  4. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 4 มื้อ
  5. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  - ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
  - รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
  - เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
  -...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  ทัวร์เที่ยวไทย จองแล้วยกเลิกไม่ได้ทุกกรณี

 • หมายเหตุ :

  1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
  2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
  3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     แนะนำ

     There is no comment.