Responsive image Dhakul Chan Nice Holidays: www.dhakulchan.org ลาว เวียงจันทร์ วังเวียงหลวงพระบาง 3วัน 2คืน รถไฟฟ้าความเร็วสูงเวียงจันทร์-หลวงพระบาง-วังเวียง วัดเจ้าแม่ศรีเมือง, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, ประตูชัย ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, นมัสการธาตุพูสี วัดวิชุนราช, ถ้ำปูคำ เล่นน้ำบลูลากูน, ถ้ำจัง เริ่ม 13,999 บ/ท่าน

ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง ID: Laos_4D3N_16999_ลาว

Responsive image
 • 13999THB - 19999THB

 • 3 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน 
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง

วัดเจ้าแม่ศรีเมือง, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วัดเชียงทอง, นมัสการธาตุพูสี,วัดวิชุนราช ตักบาตรข้าวเหนียว, ล่องแม่น้ำซอง, ถ้ำปูคำ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, เล่นน้ำบลูลากูน, ถ้ำนางฟ้า, ตลาดเช้าหลวงพระบาง
 พัก วังเวียง 1คืน หลวงพระบาง 2คืน 

 เริ่ม 16,999 บ/ท่าน 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน
สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง-อุดรธานี 07.05-08.15
อุดรธานี-สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง 19.10-20.20

กำนดการเดินทาง:
วันนึ้ - ธันวาคม 2566

วันแรก: 
กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วัดเจ้าแม่ศรีเมือง- พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว-หลวงพระบาง [--/LN/DN] 

วันที่สอง: 
หลวงพระบาง-ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-พระราชวัง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-น้ำตกตาดกวางสี-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดินหลวงพระบาง [BF/LN/DN]

วันที่สาม:
วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-สถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง-วังเวียง-บลูลากูน [BF/LN/DN]

วันที่สี่:
วังเวียง-ถ้ำนางฟ้า-เวียงจันทน์-หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพฯ [BF/LN/- -]

รายละเอียดโปรเกรมทัวร์:

วันแรก กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วัดเจ้าแม่ศรีเมือง- พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว-หลวงพระบาง

05.00 น. พร้อมกันที่ สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินชั้นนำ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.05 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยเที่ยวบินที่ VZ/DD/FD/SL (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)**บนเที่ยวงดบริการอาหารทั้งขาไปและกลับ**

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.หนองคาย

นำท่านออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เพื่อทำเอกสารผ่านแดนข้ามประเทศ สู่ สปป.ลาว
**เอกสารที่ใช้แสดง คือ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) เล่มปัจจุบันที่มีอายุคงมากกว่าเหลือ 6 เดือน และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 CERTIFICATE) เช่น วัคซีนพาสปอร์ตแบบเล่ม(สีเหลือง) , ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (E-VACCINE PASSPORT) เป็นต้น **

จากนั้นเดินทางผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์

09.00 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ "พระธาตุหลวง" หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่ง หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรี ประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5 องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ใน องค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำพาประชาชน สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว

10.30 น. นำท่านเข้าชม "อนุสาวรีย์ประตูชัย" (Patuxai Monument) สถาปัตยกรรม ผสม ผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึง วีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)

13.00 น. จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ "วัดเจ้าแม่ศรีเมือง" วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

นำท่านชม หอพระแก้ว เป็นอาคารไม้แกะสลักสวยงาม แต่ไม่ใช่หลังเดิมมีการบูรณะใหม่ภายหลัง ปี 2480 – 2483 โดยเจ้าสุวรรภูมา ภายใน (แม้ไม่มีพระแก้วมรกตอยู่แล้ว) ก็ได้วางพระประธานใหม่ มีพระไตรปิฎกและ ตู้วางโบราณวัตถุต่างๆไว้

14.30 น. นำคณะเดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วสูงนครเวียงจันทน์

16.00 น. คณะโดยสาร รถไฟฟ้า EMU Train ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิด เป็นเส้นทางการค้าละการท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบางใช้เวลาเดินทางประมาน 2 ชั่วโมง ชมบรรยากาศ สองข้างทางในรถไฟ

18.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2) หลังอาหารเดินเที่ยวช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในตลาดกลางคืนหลวงพระบาง อาทิ อาหาร ผ้าทอ ไม้แกะสลัก ต่างๆ

20.00 น. นำคณะเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวราตรีตามอัธยาศัย


วันที่สอง หลวงพระบาง-ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-พระราชวัง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-น้ำตกตาดกวางสี-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดินหลวงพระบาง

05.30 น. เชิญ ท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้าพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับหลายร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อ ถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสดแบบฉบับ ของชาวลาว มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อแวะชมชิมอาหาร และสินค้าพื้นเมือง

07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)

08.30 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิก ชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านเข้าชมภายในตัวอาคารที่ประทับ ชมห้องต่างๆ ได้เวลานำท่านชม "หอพระบาง" เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูป ประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

09.00 น. นำท่านชมกำแพงหน้าอุโบสถ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสว่างวงศ์ ใกล้กับพระราชวังหลวงพระบาง มีไฮไลท์ คือกำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างดี ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถ อุโบสถของวัดนี้สร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกัน ห้าชั้นตามแบบหลวงพระบาง พระบางเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวัง 

10.00 น. หลังจากนั้น พาคณะเดินทาง ชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือ เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทาง เดินลัดเลาะเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ บันทึกภาพอันประทับใจ

12.30 น. เดินทางไปยัง หมู่บ้านซ่างไห เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ที่นี่ท่านสามารถชมวิถีชีวิตและช้อปปิ้งผ้าทอมือลายพื้นเมืองมีวางให้เลือกหลากหลาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านปากอู (มื้อที่ 4) เมนูปลาน้ำโขง

14.00 น. จากนั้นนำชม ถ้ำติ่ง (แต่เดิมชาวบ้านเรียก ถ้ำพญานาค) ลักษณะเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้ จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะ ไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำ ล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิ สารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนา

17.00 น. นำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี นำคณะเดินขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการ "ธาตุพูสี" เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอด เชิญนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูป ทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ณ ชมเขาพูสีแห่งนี้ท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางได้ทุกมุม ประทับใจพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวยามเย็น

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5) หลังจากนั้น เดินชมตลาดค่ำหลวงพระบางหรือพักผ่อนตามอัธยาสัย

วันที่สาม วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-สถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง-วังเวียง-ถ้ำจัง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อม บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านชม "วัดวิชุนราช" สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 เป็นที่ประดิษฐานพระบาง ชื่นชมเอกลักษณ์ของวัดนี้คือประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง นำท่านนมัสการพระประทานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่เป็นอย่างยิ่ง

10.00 น. จากนั้นนำท่านชม "วัดเชียงทอง" วัดหลวงประจำราชวงศ์ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102-2103 ชมพระอุโบสถ(สิม) ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของหลวงพระบางสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อัญมณีของศิลปะล้านช้าง" ด้านหลังสิมชมงานประดับกระจกรูปต้นทองขนาดใหญ่ ซึ่งสื่อถึงตำนานการสร้างเมืองหลวงพระบาง แวะถ่ายรูปหอไหว้สีกุหลาบ  ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้ที่เก็บมาจากวัดต่างๆ

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7)

12.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ สถานนีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง

13.20 น. อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบางเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง "วังเวียง" สายน้ำซองไหลผ่านใส บริสุทธิ์ระหว่างทางชมวิถิชีวิตของชาวลาวและวิวธรรมชาติสองข้างทางอันสวยสดงดงาม(กุ้ย หลิน เมืองลาว)วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามอากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาว ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้าซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูสูงใหญ่ตระการตา มองเห็นสายน้ากว้างสลับ กับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ ฉายาว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว"

14.40 น. คณะเดินทางถึงสถานี วังเวียง รถรับนำท่านจัดเก็บสัมภาระ ณ ที่พัก 

15.30 น. ออกเดินทางสู่  "ถ้ำปูคำ" หรือ "บลูลากูน" ตื่นตาประทับใจธรรมชาติแสนบริสุทธิ แอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวใสสะอาด มีจุดความลึกสูงถึง 4 เมตร ผ่อนคลายอิริยะบท เท้าแช่น้ำ หรือ ว่ายน้ำเล่นน้ำใน บูลลากูน ได้ตามอัธยาศัย  หรือ จะปีนเขา ขึ้นไปไหว้พระบน ถ้ำปูคำ (หรือ อิสระกิจกรรมซิปไลน์ ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองวังเวียงยามค่ำ

วันที่สี่ วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)

08.00 น. พาคณะเดินทางเพื่อเข้าชม "ถ้ำนางฟ้า" ถ้ำที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองวังเวียง ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ท่านจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่า หินงอกหินย้อยอันงดงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10 )

13.30 น. คณะออกเดินทางจากเมืองวังเวียง เพื่อมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ 150 กม

15.00 น. นำคณะมาที่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านแวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

19.10 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง โดยสายการบินชั้นนำ เที่ยวบิน VZ/DD/FD/SL

20.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

สำรองที่นั่ง 02-0266525, 02-2744216
081-8453303, 084-6763334, 084-6763332
สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ Chat หรือ Call

แผนที่

Laos

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  VZ200 BKKUTH 07:05-08:15

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  VZ203 UTHBKK 19:10-20:20

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 15-06-2022 18-06-2022 13999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 17-06-2022 20-06-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 22-06-2022 25-06-2022 13999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 24-06-2022 27-06-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 29-06-2022 02-07-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 01-07-2022 04-07-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 06-07-2022 09-07-2022 13999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 08-07-2022 11-07-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 13-07-2022 16-07-2022 15999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 15-07-2022 18-07-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 20-07-2022 23-07-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 22-07-2022 25-07-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 27-07-2022 30-07-2022 15999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 29-07-2022 01-08-2022 15999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 03-08-2022 06-08-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 05-08-2022 08-08-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 10-08-2022 13-08-2022 15999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 12-08-2022 15-08-2022 17999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 17-08-2022 20-08-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 19-08-2022 22-08-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 24-08-2022 27-08-2022 13999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 26-08-2022 29-08-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 31-08-2022 03-09-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 02-09-2022 05-09-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 07-09-2022 10-09-2022 13999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 09-09-2022 12-09-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 14-09-2022 17-09-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 16-09-2022 19-09-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 21-09-2022 24-09-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 23-09-2022 26-09-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 28-09-2022 01-10-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 30-09-2022 03-10-2022 14999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 05-10-2022 08-10-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 07-10-2022 10-10-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 12-10-2022 15-10-2022 18999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 14-10-2022 17-10-2022 18999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 19-10-2022 22-10-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 21-10-2022 24-10-2022 18999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 26-10-2022 29-10-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 28-10-2022 31-10-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 02-11-2022 05-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 04-11-2022 07-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 09-11-2022 12-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 11-11-2022 14-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 16-11-2022 19-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 18-11-2022 21-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 23-11-2022 26-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 25-11-2022 28-11-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 30-11-2022 03-12-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 02-12-2022 05-12-2022 18999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 07-12-2022 10-12-2022 18999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 09-12-2022 12-12-2022 18999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 14-12-2022 17-12-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 16-12-2022 19-12-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 21-12-2022 24-12-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 23-12-2022 26-12-2022 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 29-12-2022 01-01-2023 19999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 30-12-2022 02-01-2023 19999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 31-12-2022 03-01-2023 19999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 04-01-2023 07-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 06-01-2023 09-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 11-01-2023 14-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 13-01-2023 16-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 18-01-2023 21-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 20-01-2023 23-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 25-01-2023 28-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 27-01-2023 30-01-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 01-02-2023 04-02-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 03-02-2023 06-02-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 08-02-2023 11-02-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 10-02-2023 13-02-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 15-02-2023 18-02-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 17-02-2023 20-02-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 22-02-2023 25-02-2023 16999 THB ต่อท่าน
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 24-02-2023 27-02-2023 16999 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษีสนามบินทุกชนิด (Carry on 7kg)
  -ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
  -ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน
  -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  -ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
  -ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ วันละ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
  -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
  -ค่าทำหนังสือเดินทางไทย...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. กรุณายอดทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  จองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

 • หมายเหตุ :

  รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     แนะนำ

     There is no comment.