ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน ID: Europe_New Year_3

Responsive image
 • 68900THB

 • Available: Winter
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

โดยสายการบินไทย ** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **

ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก

เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิร์ก

เข้าชมสตูดิโอกับฉากจำลองการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดัง Harry Potter

ท่านละ 68,900 บาท
เดินทาง 24 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63

รายละเอียดโดยสังเขป:

วันแรก: 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ TG-910 [--/--/--] 

วันที่สอง: 
สนามบินฮีทโทรว์ ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์ (อังกฤษ) [--/LN/DN]

วันที่สาม: 
แมนเชสเตอร์-วินเดอร์เมียร์-เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) [BF/LN/DN] 

วันที่สี่: 
เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)-นิวแคสเซิลอัพอนไทน์ (อังกฤษ) [BF/LN/DN] 

วันที่ห้า: 
นิวแคสเซิลอัพอนไทน์- ยอร์ค-เบอร์มิงแฮม [BF/LN/DN] 

วันที่หก: 
เบอร์มิงแฮม-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน [BF/LN/DN]

วันที่เจ็ด: 
ลอนดอน-แฮรี่พ็อตเตอร์สตูดิโอ-ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet-ลอนดอน [BF/LN/DN]

วันที่แปด: 
ลอนดอน-บริติชมิวเซี่ยม-ช้อปปิ้ง (อังกฤษ) [BF/LN/--]

วันที่เก้า: 
สนามบินสุวรรณภูมิ TG-917 [--/--/--]

กำนดการเดินทาง: 
24 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

เที่ยวบิน:
BKK-LHR TG-910 00.15-06.20

LHR-BKK TG-917 21.35-16.00

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 


 วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW D


 วันที่สอง      สนามบินฮีทโทรว์ ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์ (อังกฤษ) 

00.15 น.      ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-910

06.20 น.     เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร หลังท่านตรวจรับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่าน

นำท่านชม มหานครลอนดอน นำท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามคำที่เรียกขานโดยกวีชื่อดังแมทธิวอาร์โนลด์เพื่อกล่าวถึงยอดโบสถ์ที่งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนู Fish & Chip
บ่าย            นำท่านชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เมืองที่มีชื่อเสียงซึ่งรู้จักกันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดที่มีอายุมากกว่า 800 ปี 

นำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester เมืองดังที่ท่านคุ้นชื่อจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง 

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
                 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hallmark Inn Manchester South หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่สาม      แมนเชสเตอร์-วินเดอร์เมียร์-เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ 
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Marriott Edinburgh Hotel หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่สี่          เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)-นิวแคสเซิลอัพอนไทน์ (อังกฤษ) 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งย่านถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู้ด (Palace of Holyrood house) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อต, หรือแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรีย์หมาน้อยผู้ซื่อสัตย์และกตัญญูที่นอนเฝ้าหลุมศพเจ้านายถึง 14 ปีเต็ม

นำท่านเดินทางสู่เมือง นิวแคสเซิล-อัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne หรือนิวคาสเซิล เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝั่งแม่น้ำไทน์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Maldron Hotel Newcastle หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่ห้า         นิวแคสเซิลอัพอนไทน์- ยอร์ค-เบอร์มิงแฮม 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมความสวยงามของเมืองนิวแคสเซิล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค York ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             นำท่านชมเมืองยอร์ค ในอดีตเป็นเมืองโบราณในยุคโรมันทียังมีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี 2007 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Garden Inn Birmingham Brindleyplace หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่หก         เบอร์มิงแฮม-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านผ่านชมเมืองเบอร์มิงแฮม ผ่านย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ศาลาว่าการเมืองหรือวิคทอเรียสแควร์ โบสถ์เซ้นต์ฟิลลิป หรือ Gas Street Basin, Soho House Museum เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ Bathเมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร์รี่  นำชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาดที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดาเท่านั้น เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton London Canary Wharf หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่เจ็ด        ลอนดอน-แฮรี่พ็อตเตอร์สตูดิโอ-ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet-ลอนดอน 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลีฟเดน Leavesden ที่ตั้งของ Warner Brother Studio
นำท่านเข้าชมสถานที่จำลองการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry Potter

นำท่านชมเบื้องหลังเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่หลังกล้องของทั้ง 8 ภาค พร้อมสำรวจฉากต่างๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์

บ่าย              นําท่านเดินทางสู่บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ Bicester Outlet Village  ให้ท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ลอนดอน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
                      จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton London Canary Wharf หรือระดับเทียบเท่า


วันที่แปด          ลอนดอน-บริติชมิวเซี่ยม-ช้อปปิ้ง (อังกฤษ) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม มหานครลอนดอน เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ระลึกก่อนกลับบ้าน
21.35 น.          นำท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-917 


 วันที่เก้า          สนามบินสุวรรณภูมิ 

16.00 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

340 Wilmslow Rd, Manchester M14 6AF สหราชอาณาจักร, Manchester , United Kingdom

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  ิ่่BKK-LHR TG-910

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  LHR-BKK TG-917

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
พักห้องคู่ 2 ท่าน 24-12-2019 01-01-2020 68900 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways International เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮีทโทรว์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
  -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมและบางเมืองอาจไม่มีห้องแบบ...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
  -ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 25,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ...

  Show all
 • หมายเหตุ :

  -รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     -ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง //
     ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง
     -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง
     -โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม
     - อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
     - กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
     - กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันกลับ มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นต่างหาก เนื่องจากวีซ่าอังกฤษไม่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเชงเก้น

     **การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays