ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ID: Europe_New Year_4

Responsive image
 • 54500THB

 • Available: Winter
 • 5 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

 Beautiful Bavaria Austria Czech Germany

บินตรงไป - กลับนครเวียนนา

ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก เข้าชม 2 ปราสาทดัง

พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรียและเยอรมัน

พระราชวังเชิร์นบรุน ปราสาทนอยชวานสไตน์

เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ

ท่านละ 54,500 บ.
เดินทาง 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63

รายละเอียดโดยสังเขป:

วันแรก: 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) BR061 [--/--/--] 

วันที่สอง: 
เวียนนา (ออสเตรีย)-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราค [--/LN/DN] 

วันที่สาม: 
ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) [BF/--/DN]

วันที่สี่: 
นูเรมเบิร์ก-Ingolstadt Village Outlet-มิวนิค (เยอรมัน) [BF/--/DN]

วันที่ห้า: 
มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) [BF/LN/--]

วันที่หก: 
ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย) [BF/LN/DN]

วันที่เจ็ด:
เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) [BF/LN/--]

วันที่แปด:
สนามบินสุวรรณภูมิ BR062 [--/--/--]

กำนดการเดินทาง:
26 ธันวาคม 62 - 2 มกราคม 63

เที่ยวบิน: 
BR061 BKK-VIE 02.20-08.35
BR062 VIE-BKK 18.25-10.30

รายละเอียดโปรเกรมทัวร์:


 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA Air เคาน์เตอร์ R 


 วันที่สอง เวียนนา (ออสเตรีย)-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราค 

02.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ นำท่านบินตรงสู่นครเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR061

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นรถโค้ชรอรับและนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรัฐเช็ค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Duo หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่สาม ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม กรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก 

บ่าย นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเนินร์แบร์ก หรือนูเรมเบิร์ก Nuremberg ในเขตประเทศเยอรมัน อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ารักๆ ของเยอรมันเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่สี่ นูเรมเบิร์ก-Ingolstadt Village Outlet-มิวนิค (เยอรมัน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิร์กที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักจากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม

นำท่านแวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ชมจัตุรัสกลางใจเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอิงกอลสตัดท์ Ingolstadt เมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ 

นำท่านเข้าสู่ อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง 

นำท่านเดินทางสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Azimut Hotel Munich หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่ห้า มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนีติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย

จากนั้นนำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลสเบิร์ก Salzburg

นำท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง 

จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของโมสาร์ต (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) ** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางค่ำตามอัธยาศัย **

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Plus Amedia Hotel หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่หก ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท Hallstatt อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป

จากนั้นนำท่านสู่ย่านถนนคนเดินหรือ Walking Street ที่ถนนคาร์ทเนอร์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเมืองพาร์นดอร์ฟ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก Pannonia Tower Hotel Parndorf หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่เจ็ด        เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์ก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น St.Stephens Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิก เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา 

14.30 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเวียนนา

18.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR062


 วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

 

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  ิBKK-VIE BR061

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  VIE-BKK BR062

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
พักห้องคู่ 2 ท่าน 26-12-2019 02-01-2020 54500 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA Air เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
  -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมและบางเมืองอาจไม่มีห้องพักแบบ...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  -ค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท
  -ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
  -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 25,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  -หากมีการยกเลิก 60-90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)...

  Show all
 • หมายเหตุ :

  -รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     -อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
     -อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
     รีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
     -กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์
     กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
     -การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays