ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (พักเซินเจิ้น 2คืน/จูไห่ 1คืน) ID: HKG SZX 2 ZHU1 MFM สะพานแก้ว

Responsive image
 • 11888THB - 18888THB

 • Available: Winter
 • 3 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

เที่ยวครบ 4 เมืองหลัก ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

หมุนกังหันรับโชคองค์เทพแชกง ณ วัดกังหัน

ทดสอบความตื่นเต้น กับสะพานแก้ว Huangtengxia

นมัสการ วัดอาม่า วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นต์ปอล

จูไห่ ชมความงามหวี่หนี่ ถนนคู่รัก พระราชวังหยวนหมิง

 

เริ่ม 11,888 บ./ท่าน
เดินทาง ตุลาคม 62-มกราคม 63

 

รายละเอียดโดยสังเขป:

วันแรก:
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม-วัดกังหัน-อ่าวอาเบอร์ดีน-เซินเจิ้น HX768 [--/LN/DN]

วันที่สอง:
สะพานแก้วหวงเทิงเซีย-ชมโชว์การแสดงไฟ 3D-ตลาดตงเหมิน [BF/LN/DN]

วันที่สาม:
เซินเจิ้น-จูไห่-พระราชวังหยวนหมิง-ถนนคูรัก-หวีหนี่-วัดไป๋หลิน-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย [BF/LN/DN]

วันที่สี่:
จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน-สนามบิน- กรุงเทพฯ NX882 [BF/LN/--]

 

กำนดการเดินทาง:
2562 ตุลาคม 11-14 / 21-24 / 25-28
2562 พฤศจิกายน 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ธันวาคม
2562 ธันวาคม 6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 31-3 มกราคม 63(เทศกาลปีใหม่)
2563 มกราคม 1-4 / 3-6 / 7-10 / 16-19 / 23-26 / 25-28

 

เที่ยวบิน:
HX768 BKK-HKG 08.25-11.30
NX882 MFM-BKK 19.00-21.00

 

รายละเอียดโปรเกรมทัวร์: 

วันแรก     กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม-วัดกังหัน-อ่าวอาเบอร์ดีน-เซินเจิ้น 

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row K โดยสายการบิน Hong Kong Airlines พบกับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้าน สัมภาระ

08.25 น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบิน HX768 สายการบิน Hong Kong Airlines

11.30 น.  ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง Chek Lap Kok หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดิน ทางสู่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดลัทธิเต๋าที่โด่งดัง และสําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผู้ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทํานายซึ่ง ตัวเลขเหล่านั้นจะมีคําทํานาย ไขข้อข้องใจในสิ่งที่ตั้งคําถาม จากนั้นนําท่านเดินทางสักการะ เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม (KunIm Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครอง และปกปักรักษา พิเศษกว่านั้นนอกจาก สักการะขอพรแล้วยังมี พิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง(วัดกังหัน) ประชาชนที่่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่่เรียกว่า "กังหันนำโชค"เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป นําท่านผ่านชม อ่าวอาเบอร์ดีน ความทันสมัยและความเก่าแก่ผ่าน วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในเรือสำเภา นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกงทีมีชื่อเสียงของวงการท่องเที่ยวฮ่องกงด้านของศาสตร์ฮวง จุ้ยชิ้นนี้เพื่อเสริมบารมี สิริมงคลให้กับชีวิต ทั้งนี้ยังมีอัญมณี หยก ไข่มุกอีกมากมาย

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50นาที)

มื้อค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง     สะพานแก้วหวงเทิงเซีย-ชมโชว์การแสดงไฟ 3D-ตลาดตงเหมิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วหวงเทิงเซีย ให้ท่านได้ สัมผัสและชมความอลังการของสะพานแก้ว จุดชมวิวแห่งใหม่ เชิญท่าน สัมผัสประสบการณ์ความหวาดเสียวของสะพาน แก้วที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้ชมวิวแบบ 360 องศา ท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมา สัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน ระเบียงแก้วต้องสวมถุงผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือก ซื้อกำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง นำท่านเลือกชมความสวยงาม ของ ผ้าไหม ณ ร้านผ้าไหม
นำท่าน รับชมการแสดงแสง สี สุดตระกาลตา โชว์การแสดง CIVIC CENTER SHOW 3D การ แสดง แสง สี ผ่านรูปแบบแสงไฟจากตึกต่างๆ จากนั้นอิสระชิอปปิ้ง ตลาดตงเหมิน ศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ แหล่งรวมสินค้าช้อปปิ้ง และแหล่งรวมเรื่องอาหารมากมาย

มื้อค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     เซินเจิ้น-จูไห่-พระราชวังหยวนหมิง-ถนนคูรัก-หวีหนี่-วัดไป๋หลิน-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเยี่ยมชม พระราชวังหยวนหมิงจำลอง ถูก สร้างขึ้นบริเวณใจกลางของภูเขาชิลิน เมืองจูไห่ แทนพระราชวังแห่งเดิมที่ ปักกิ่ง นำท่าน ชม ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ จากนั้น ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงาม แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ นำท่านแวะถ่ายรูป กับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่ รูปสลักนี้สร้างขึ้นตามนิทานพื้นบ้านของเมืองจูไห่ และเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักอันยิ่ง ใหญ่ จึงได้มีการสร้างรูปปั้นของนางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้า ไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย แหล่งช้อปปิ้งใต้ดินชื่อดัง 

มื้อค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก JING JING HOTEL ZHUHAI หรือเทียบเท่า

 


วันที่สี่     จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน-สนามบิน- กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ง มาเก๊า จากนั้นนำคณะเดินทางขอพรวัดอาม่า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงโตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อ ว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรจะสมหวัง จากนั้นสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเจ้าแม่กวนอิมเป็น 1 ใน 3 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า และเป็นหนึ่งในวัด ใหญ่ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์พอล โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็น สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้สแควร์ Senado Square เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า เป็นแหล่ง ช้อปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า อิสระให้ ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียง ของฝากชื่อดังย่านมาเก๊า คือ ทาร์ตไข่ ที่แสน อร่อยนุ่มละมุนลิ้น

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเชิญอิสระเพลินเพลินกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเครือโกไท ท่าน สามารถทำกิจกรรมที่ต้องการ เดินเล่นบริเวณรอบๆโรงแรมที่พัก ถ่ายรูปคู่กับหอ Eiffel โรงแรม THE PARISIAN เลือกชมโชว์ต่างๆ เลือกเดินเล่นโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL รับชมการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอค และสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหรา ให้ท่านเลือกใช้ บริการ มีร้านอาหารอิสระเข้าชมคาสิโนเชิญเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย

ตามเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊า

19.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ NX882 สายการบินAIR MACAU

21.00 น.  กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

แผนที่

496 Yuehua Rd, Xiangzhou Qu, Zhuhai Shi, Guangdong Sheng, China, Zhuhai, Hong Kong

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  BKK-HKG HX768

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  MFM-BKK NX882
 • สายการบิน

  Hong Kong Airlines
  AIR MACAU

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX768 0825-1130 // NX882 1900-2100 04-10-2019 07-10-2019 11888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0440-0825 // NX882 1900-2100 11-10-2019 14-10-2019 13888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX768 0825-1130 // NX882 1900-2100 21-10-2019 24-10-2019 13888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 25-10-2019 28-10-2019 12888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 01-11-2019 04-11-2019 11888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 08-11-2019 11-11-2019 11888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 15-11-2019 18-11-2019 11888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 22-11-2019 25-11-2019 11888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 29-11-2019 02-12-2019 13888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 06-12-2019 09-12-2019 11888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 13-12-2019 16-12-2019 12888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 20-12-2019 23-12-2019 12888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 27-12-2019 30-12-2019 12888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 31-12-2019 03-01-2020 14888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0320-0705 // NX882 1945-2150 01-01-2020 04-01-2020 13888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 03-01-2020 06-01-2020 12888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 07-01-2020 10-01-2020 12888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 16-01-2020 19-01-2020 13888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX780 0400-0805 // NX882 1945-2150 23-01-2020 26-01-2020 18888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน : Flight HX762 0250-0640 // NX882 1945-2150 25-01-2020 28-01-2020 18888 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดหรือตามที่ได้ระบุไว้ในการการทัวร์ดังกล่าว
  -ค่าภาษีสนามบินฮ่องกงค่าประกันภัยทางอากาศและค่าเชื้อเพลิง
  -ค่าที่พักตามที่ได้ระบุไว้ในรายการหรือเที่ยบเท่า
  -ค่ารถรับ-ส่งทัศนาจรที่ระบุในรายการและอาหาร
  -ค่าประกันภัยการเดินทาง กรณีเสียชีวิตไม่เกิน ท่านละ 1,000,000บาท
  -ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000บาท
  -ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ

 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  ~ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  ~ ค่าดำเนินการจัดทำกรุ๊ปวีซ่าจีน 1,500 บาท
  ~ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หรือคนขับรถ 1,500 บาท / ท่าน (เก็บทิปที่ไทย)
  *กรณีประเทศจีนระงับวีซ่าชนิด...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  - ราคาทัวร์และรายการท่องเที่ยวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  - เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000-2,000 บาท *แต่ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการเดินทางช่วงวันหยุด...

  Show all
 • หมายเหตุ :

  -รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเทียวแต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ1ชม.-1.30ชม.
  -กรณีการไหว้พระที่วัด ศาลเจ้า หรือการทำพิธีการต่างๆ...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ท่านต้องระบุวันเดินทางของท่านพร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้งหมดตามหนังสือเดินทางเพื่อทำการจองสายการบินและโรงแรม เพื่อยืนยันราคาโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบินและโรงแรม ณ วันนั้นฯบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays