<< ย้อนกลับไปหน้ารวมรายการทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N ID: SINGAPORE_03

Responsive image
 • 12999THB - 15999THB

 • Available: Winter, Summer, Autumn
 • 3 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

 SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N 

ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

ชม THE JEWEL CHANGIที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

 เริ่ม 12,999 บ. 
เดินทาง ธันวาคม 62
 

รายละเอียดโดยสังเขป:

 วันแรก:  
กรุงเทพฯ – Singapore SL104 [--/LN/DN] 

 วันที่สอง:  
CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard–THE JEWEL CHANGI [BF/LN/DN]

 วันที่สาม:  
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ [BF/--/--]

 วันที่สี่:  
ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับประเทศไทย SL101 [BF/--/--]  

 กำหนดการเดินทาง: 
2562 ธันวาคม 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 28-31 / 29-1 มกราคม / 30-2 มกราคม / 31-3 มกราคม

 เที่ยวบิน:  
SL104 DMK-SIN 16.05-19.30
SL101 SIN-DMK 12.20-13.50

รายละเอียดโปรเกรมทัวร์:


วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore 

13.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air
16.05 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินที่ SL104
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์

พัก Marrison / Quality Hotel / Hotel RE หรือเทียบเท่า 3*++

 


วันที่สอง CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard–THE JEWEL CHANGI 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำผ่านชมนำเนียบรัฐบาล ศาลฏีกาและศาลาว่าการเมือง,อาคารรัฐสภาเก่า,
Elephant Statue, ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน, โรงละครเอสเพลนาท, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, แวะชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth,
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม Kwan im Thong Hood Cho Temple

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ Boon Tong Kee จากนั้นชม Garden By The Bay, ช้อปปิ้วดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูกระดูกหมูต้มยาจีน ร้าน Song Fah Buk Kut Teh จากนั้นนำท่านชม ช้อป ห้างใหม่ The Jewel

พัก Marrison / Quality Hotel / Hotel RE หรือเทียบเท่า 3*++

 


วันที่สาม เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT 

18.00 ชม ช้อป Marina Bay Sand พร้อมชมโชว์ แสง สี เสียงน้ำพุ

พัก Marrison / Quality Hotel / Hotel RE หรือเทียบเท่า 3*++

 


วันที่สี่ ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับประเทศไทย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำชมวัดพระเขี้ยวแก้ว

12.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินที่ SL101
13.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 2744216

สอบถามเพิ่มเติม คลิ๊ก  

แผนที่

201 Balestier Rd, Singapore 329926, Singapore, Singapore

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  DMK-SIN SL104

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  SIN-DKM SL101
 • สายการบิน

  Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่1 12-12-2019 15-12-2019 12999 THB ต่อท่าน
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่2 13-12-2019 16-12-2019 12999 THB ต่อท่าน
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่3 19-12-2019 22-12-2019 12999 THB ต่อท่าน
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่4 20-12-2019 23-12-2019 12999 THB ต่อท่าน
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่5 28-12-2019 31-12-2019 14999 THB ต่อท่าน
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่6 29-12-2019 01-01-2020 15999 THB ต่อท่าน
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่7 30-12-2019 02-01-2020 15999 THB ต่อท่าน
SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N คณะที่8 31-12-2019 03-01-2020 14999 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัด
  ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าที่พัก...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3 วัน ท่านละ 700 บาท / 4วัน ท่านละ 800 บาทตลอดทริป
  (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ) เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง
  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 7,000 บาท
  ช่วงเทศกาลท่านละ 8,000 บาท
  *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
  พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  **** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

  หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ

  ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้
  เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

 • หมายเหตุ :

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้
  เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย
  สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา

     หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
     กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)

     แนะนำ

     There is no comment.