ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน ID: MYANMAR_05

Responsive image
 • 12900THB - 13900THB

 • Available: Winter, Summer
 • 2 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน

อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง

ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา สะพานไม้สักกูเบ็ง

เริ่ม  10,900 บ./ท่าน
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563

รายละเอียดโดยสังเขป:

วันแรก: 
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก [--/--/DN] 

วันที่สอง: 
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระสะพานไม้อูเบ็ง  [BF/LN/DN]

วันที่สาม: 
มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจองวัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ [BF/LN/--]

กำนดการเดินทาง:
2562 พฤศจิกายน 15-17 / 22-24
2562 ธันวาคม 29-1 มกราคม
2563 มกราคม 17-19 

เที่ยวบิน: 
FD244 DMK-MDL 08.30-11.00
FD245 MDL-DMK 12.45-15.00

รายละเอียดโปรเกรมทัวร์:


 วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก 

08.30น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย

11.00น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม 

นำท่านแวะ สักการะ เจดีย์บูพญา(Bupaya Pagoda)ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอิรวดี เจดีย์องค์เล็กๆสีทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีกจุดชมวิวที่สงบและสวยงามมาก นำท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย นำท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก


 วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง 

7.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda), ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) และชม วัดมนุหา (Manuha Temple)

บ่ายนำท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware)

จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา

จากนั้น นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่

เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งน้ำเผา


 วันที่สาม มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจองวัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ 

04.00น. นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ

นำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5

12.45น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

15.00น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

แผนที่

Pon Nyat St, New Bagan, เมียนมาร์ (พม่า), Bagan, Myanmar

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  DMK-MDL FD 244

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  MDL-DMK FD 245

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
พักห้องคู่ 2 ท่าน 15-11-2019 17-11-2019 12900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 22-11-2019 24-11-2019 12900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 29-11-2019 01-12-2019 12900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 17-01-2020 19-01-2020 13900 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
  -ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
  -อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  -ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  -ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 7,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  - เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท *แต่ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการเดินทางช่วงวันหยุด...

  Show all
 • หมายเหตุ :

  -หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     -บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
     เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays