ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เริ่ม 5,888 บ. เดินทาง: วันนี้ - 30 มีนาคม2563 ID: NHF6-HKGSZX2N3D

Responsive image
 • 4888THB - 13888THB

 • Available: Winter, Autumn
 • 2 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

SAVE SAVE ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

เริ่ม 5,888 บ./ท่าน

"วัดแชกง" หมุนกังหันรับโชคองค์เทพแชกง

"วัดหวังต้าเซียน" นมัสการ เทพเจ้า ขอพรด้านสุขภาพ

"เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม" วัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง

ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 แบบ 2 สไตล์ City Gate Outlet และ ห้าง Lowu Center

 nx logo

รายละเอียดโดยสังเขป:

เที่ยวบิน:
HX780 BKK-HKG 04.15-07.45
HX769 HKG-BKK 20.45-22.50

วันแรก:
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง HX780 - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม - เซินเจิ้น [--/LN/DN]

วันที่สอง:
เซินเจิ้น - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER - พิพิธภัณฑ์เซิ่นเจิ้น - OCT EAST - โชว์ม่านน้ำ 3D [BF/LN/DN]


วันที่สาม:
วันที่สาม เซินเจิ้น - ฮ่องกง - City Gate (หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม) - สุวรรณภูมิ HX769  [BF/--/--]


กำนดการเดินทาง:

2562 พฤศจิกายน 7-9 / 20-22 / 27-29 
2562 ธันวาคม 5-7 / 8-10 / 12-14 /19-21 / 26-28 / 27-29 / 31-2 มกราคม
2563 มกราคม 1-3 / 4-6 /11-13 / 18-20 / 25-27 / 31-2 กุมภาพันธ์
2563 กุมภาพันธ์ 6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 
2563 มีนาคม 5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:


 วันแรก       สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม - เซินเจิ้น 

00.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row K โดยสายการบินHong Kong Airlines พบกับเจ้าหน้าที่ไนซ์ฮอลิเดย์ดิสคัฟเวอร์รี่ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
03.35  เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ HX780 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.05   ถึงท่าอากาศยาน Chek Lap Kok สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง(ฮ่องกง) พบเจ้าหน้าที่ท้อง ถิ่นรอรับท่าน ณ ทางออกประตู B พร้อมสัญลักษณ์ "Nice Holidays Discovery" นําท่าน ข้าม สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) จากนั้นท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้า ต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพื้นที่ โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม ขอพรเทพเจ้าเชกง วัดกังหัน ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็น เทพประจําวัดแห่งนี้ซึ่่งทางด้านขวามีอาวุธรบของ ทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มี กล้องด้านละตัว ประชาชนที่่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่่เรียกวา"กังหันนำโชค"เพื่อ หมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม (KunIm Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวน อิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกงทีมีชื่อเสียงของวงการท่องเที่ยวฮ่องกงด้านของศาสตร์ฮ วงจุ้ยชิ้นนี้เพื่อเสริมบารมี สิริมงคลให้กับชีวิต ทั้งนี้ยังมีอัญมณี หยก ไข่มุกอีกมากมาย หรือ เชิญตรวจสุขภาพโดยแพทย์จีน จากนั้นเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 50นาที)
มื้อค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ Holy Sun Hotel หรือเทียบเท่า วันที่สอง   เซินเจิ้น - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ -ช้อปปิ้ง LOWU Center - พิพิธภัณฑ์เซิ่นเจิ้น - OCT East - โชว์ม่านน้ำ3D 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ สวนดอกไม ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland)ได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคาร ถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ อิสระช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกแห่งใหญ่ของเซิ้นเจิ้น "Lowu Center" หรือ ที่คนไทยรู้จักกันใน นาม "มาบุญครองเมืองไทย" เป็นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงคนไทย ที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีที่นี่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้นมี ทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้า ชมมา ตั้งแต่ปี 1988จากนั้นนำท่านชมและเลือก ซื้อสินค้ายาประจำบ้านของ ชาวจีน ยาบัว หิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่าน แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยางพารา เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อ สุขภาพชม ร้านหยก มี สินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากจากนั้นนำ ท่านสู่ OCT East Shenzhen ตั้งอยู่เขต Dameisha มีพื้นที่มากถึง 9 ตารางกิโลเมตรเป็น สวนสนุกขนาดใหญ่ แห่งใหม่ของเซินเจิ้น มีพื้นที่ความกว้างกว่า 9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสวน สนุกแห่งนี้มีรูปแบบตกแต่งที่เน้นการผสมผสานระหว่างชีวิตคนเมืองและการคืนกลับสู่ความเป็น ธรรมชาติ
มื้อค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ Holy Sun Hotel หรือเทียบเท่า


 วันที่สาม เซินเจิ้น-ฮ่องกง-City Gate (หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 50นาที) นำท่านเดินทางสู่ City gate Outletให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก มากมาย เช่น Coach, Esprit,Polo,RalphLauren,Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ

เลือกซื้อโปรแกรมเที่ยวเพิ่มกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-274-4216 หรือLine Official : @dhakulchan
Option A : กระเช้านองปิง
ผู้ใหญ่ 750 บาท / เด็ก 400 บาท

Option B : Hongkong Disneyland (เดินทางโดยรถไฟฟ้า)
ผู้ใหญ่ 2,290 บาท / เด็ก 1,725 บาท

Option C : ฮ่องกงโอเซียนปาร์ค(เดินทางโดยรถไฟฟ้า)
ผู้ใหญ่ 1,650 บาท / เด็ก 850 บาท

18.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok
21:35น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX769
23.30น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  จากกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง HX780 ออกเดินทางเวลา 03.35-08.05

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  จากฮ่องกง - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ HX769 ออกเดินทางเวลา 21.35-23.30
 • สายการบิน

  สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
  Hong Kong Airlines

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
HX762 BKKHKG 0415 0820 / HX765 HKGBKK 1800 2000 17-09-2019 19-09-2019 4888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0415 0745 / HX779 HKGBKK 2045 2250 26-09-2019 28-09-2019 6888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX761 HKGBKK 2350 0150 29-09-2019 01-10-2019 7888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX761 HKGBKK 2350 0150 30-09-2019 02-10-2019 8888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0415 0820 / HX779 HKGBKK 2045 2250 03-10-2019 05-10-2019 5888 THB ต่อท่าน
HX768 BKKHKG 0825 1130 / HX765 HKGBKK 1800 2000 05-10-2019 07-10-2019 7888 THB ต่อท่าน
HX768 BKKHKG 0825 1130 / HX761 HKGBKK 2245 0045 09-10-2019 11-10-2019 6888 THB ต่อท่าน
HX768 BKKHKG 0825 1130 / HX761 HKGBKK 2245 0045 10-10-2019 12-10-2019 8888 THB ต่อท่าน
HX768 BKKHKG 0825 1130 / HX761 HKGBKK 2145 2355 17-10-2019 19-10-2019 8888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0200 0540 / HX761 HKGBKK 2145 2355 23-10-2019 25-10-2019 7888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0200 0540 / HX779 HKGBKK 2040 2250 24-10-2019 26-10-2019 5888 THB ต่อท่าน
HX768 BKKHKG 0825 11300 / HX761 HKGBKK 2350 0150 31-10-2019 02-11-2019 5888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX761 HKGBKK 2350 0150 07-11-2019 09-11-2019 5888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 20-11-2019 22-11-2019 6888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX761 HKGBKK 2350 0150 27-11-2019 29-11-2019 6888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX779 HKGBKK 2110 2310 01-12-2019 03-12-2019 6888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 05-12-2019 07-12-2019 8888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 08-12-2019 10-12-2019 8888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 12-12-2019 14-12-2019 6888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 19-12-2019 21-12-2019 7888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 26-12-2019 28-12-2019 9888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX779 HKGBKK 2110 2310 27-12-2019 29-12-2019 9888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX761 HKGBKK 2350 0150 31-12-2019 02-01-2020 12888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX779 HKGBKK 2105 2310 01-01-2020 03-01-2020 9888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0250 0640 / HX779 HKGBKK 2105 2310 04-01-2020 06-01-2020 7888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX779 HKGBKK 2110 2310 11-01-2020 13-01-2020 6888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 18-01-2020 20-01-2020 6888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX761 HKGBKK 2350 0150 25-01-2020 27-01-2020 13888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX761 HKGBKK 2350 0150 31-01-2020 02-02-2020 11888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 06-02-2020 08-02-2020 8888 THB ต่อท่าน
HX762 BKKHKG 0320 0705 / HX779 HKGBKK 2110 2310 13-02-2020 15-02-2020 7888 THB ต่อท่าน
HX768 BKKHKG 0850 1240 / HX779 HKGBKK 2110 2310 20-02-2020 22-02-2020 7888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 27-02-2020 29-02-2020 7888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 05-03-2020 07-03-2020 7888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX779 HKGBKK 2110 2310 12-03-2020 14-03-2020 7888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX761 HKGBKK 2350-0150 19-03-2020 21-03-2020 7888 THB ต่อท่าน
HX780 BKKHKG 0400 0805 / HX761 HKGBKK 2350-0150 26-03-2020 28-03-2020 7888 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ค่าใช้จ่ายนี้รวม (เฉพาะรายการทัวร์ที่เป็นหมู่คณะหรือแพคเกจทัวร์เท่านั้น) :
  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดหรือตามที่ได้ระบุไว้ในการการทัวร์ดังกล่าว
  -ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  - ค่าดำเนินการจัดทำกรุ๊ปวีซ่าจีน 1,500 บาท
  - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หรือคนขับรถ 1,500 บาท / ท่าน (เก็บทิปที่ไทย)
  - หากรายการทัวร์หรือกรุ๊ปทัวร์ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  -บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ราคาทัวร์นี้ใช่ไม่ได้สำหรับผู้เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา ที่มีอาชีพ สถานะ และหรือทำธุระกิจเช่น นักเรียน ครู หมอ พยายาบาล...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  -หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  -อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนหยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • หมายเหตุ :

  **รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพือโปรโมทการท่องเทียวแต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 1 ชม.-1.30 ชม.
  -กรณีการไหว้พระที่วัด ศาลเจ้า หรือการทำพิธีการต่างๆ...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ท่านต้องระบุวันเดินทางของท่านพร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้งหมดตามหนังสือเดินทางเพื่อทำการจองสายการบินและโรงแรม เพื่อยืนยันราคาโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบินและโรงแรม ณ วันนั้นฯบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ 02-2744216-18

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays