lownabar

จองเที่ยวบินภายในประเทศ

บริษัทตระกูลเฉินฯ ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA License 3530464 โดยมีสมาชิกรวมกันมากว่า 112 สายการบินทั่วโลก สามารถทำการออกบัตรโดยสารเครื่องบินได้เองที่สำนักงาน

Domestic Flights

Singapore Airlines

สายการบินบางกอกแอร์เวย์

Bangkok Airways


สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

Bangkok Airways


สายการบินไทยสมายล์

Bangkok Airways


สายการบินไทยเวียตเจ็ท

Bangkok Airways


สายการบินนกแอร์

Bangkok Airways

สายการบินแอร์เอเชีย

Bangkok Airways


หมายเหตุ:
- ​ราคา​ข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น​และ​รวมค่าภาษี ​ซึ่ง​ยัง​มิ​ไ​ด้​รวมค่าธรรมเนียม​ดำเนินการ​การออก​บัตร​โดยสารเริ่มต้น 50 บาทต่อข​าต่อบัตรโดยสาร
- หลังจากทำการจองเที่ยวบินแล้ว กรุณาทำการชำระเงินทันที หรืออย่างช้าหลังจากทำการจองและได้รับรหัสยืนยันแลัวภายใน 1-2 ชมเท่านั้น
- เมื่อได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาระบุเลขที่การจองและส่งภาพภาพถ่ายหน้าใบโอน​​ที่ Line @dhakulchan หรืออีเมล์ support@dhakulchan.com
- ราคาข้างต้นยัง​มิได้รวม​ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต 3-5%​ เปอร์เซ็นต์ ต่อการจอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือยกเลิกการจองหากมิได้ทำการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมด โดย​มิ​ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้​า​โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน

บริษัทตระกูลเฉินฯ ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA License 3530464 โดยมีสมาชิกรวมกันมากว่า 112 สายการบินทั่วโลก สามารถทำการออกบัตรโดยสารเครื่องบินได้เองที่สำนักงาน

Singapore Airlines (SQ)

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

Singapore Airlines

เส้นทางบินยอดนิยม - Top Destinations
ข้อเสนอตั๋วเครื่องบินล่าสุด
เงื่อนไขการจอง:
- สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส "Welcome Summer"
- เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ และภูเก็ต
- บินสู่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
- เริ่มจองตั้งแต่ 2-30 เมษายน 2564
- ออกเดินทาง 2 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ:
- ​ราคา​ข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น​และ​รวมค่าภาษี ​ซึ่ง​ยัง​มิ​ไ​ด้​รวมค่าธรรมเนียม​ดำเนินการ​การออก​บัตร​โดยสารเริ่มต้น 50 บาทต่อข​าต่อบัตรโดยสาร
- หลังจากทำการจองเที่ยวบินแล้ว กรุณาทำการชำระเงินทันที หรืออย่างช้าหลังจากทำการจองและได้รับรหัสยืนยันแลัวภายใน 1-2 ชมเท่านั้น
- เมื่อได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาระบุเลขที่การจองและส่งภาพภาพถ่ายหน้าใบโอน​​ที่ Line @dhakulchan หรืออีเมล์ support@dhakulchan.com
- ราคาข้างต้นยัง​มิได้รวม​ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต 3-5%​ เปอร์เซ็นต์ ต่อการจอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือยกเลิกการจองหากมิได้ทำการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมด โดย​มิ​ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้​า​ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

บริษัทตระกูลเฉินฯ ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA License 3530464 โดยมีสมาชิกรวมกันมากว่า 112 สายการบินทั่วโลก สามารถทำการออกบัตรโดยสารเครื่องบินได้เองที่สำนักงาน


แนะนำการเดินทางโดยเที่ยวบิน และข้อควรทราบในการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเอง
1. เมื่อท่านได้จองตั๋วเครื่องบินแล้ว

หลังจากท่านได้จองตั๋วเครื่องบินแล้ว ควรทำการตรวจสอบเที่ยวบินก่อนวันที่เดินทางอย่างน้อง 3-7 วัน เพื่อทำการเช็คอินออนไลน์ พร้อมระบุที่บนเครื่องบิน(อาจมีค่าจองที่นั่งตามเงื่อนไขแต่ละสายการบิน) เนื่องจากการสำรองที่นั้งของตัวแทนสายการบินถือเป็นคำขอ(request) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของแต่ละสายการบิน จนกว่าจะทำการเช็ดอินและได้บัตรโดยสาร(boarding pass) แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อมิให้ส่ง ผลกระทบกับการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน สามารถตรวจสอบเที่ยวบิน และทำการเช็คอินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสายการตามรายละเอียดด้านล่าง

สายการบินไทยสมายล์ (WE) :
เช็คสถานะเที่ยวบิน และเช็คอินออนไลน์ คลิ๊ก

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) :
ตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน คลิ๊ก
เช็คอินออนไลน์ คลิ๊ก

สายการบินแอร์เอเชีย (FD) :
ตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน คลิ๊ก
เช็คอินออนไลน์ คลิ๊ก

2. ถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกเดินทางอย่างน้อย 2.30 ชั่วโมง

ควรต้องถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 30 นาที โปรดนำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือพาสปอร์ต ควรมีอานุก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมตั๋วเครื่องบิน (สามารถแสดงเป็นไฟส์รูปภาพจากมือถือของท่านได้) เพื่อเช็คอินที่สนามบิน และโหลดกระเป๋า สัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน ยาว 22 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว x หนา 9 นิ้ว (อาจมีการแปลงได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน) เมื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า สัมภาระแล้ว ท่านจะได้รับบัตรโดยสาร (boarding pass) กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่อง (gate) อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาขึ้นเครื่อง (boarding Time)

รายละเอียดบัตรโดยสารที่ควรทราบ
Passenger Name: ชื่อผู้โดยสาร
Flight No : หมายเลขเที่ยวบิน
Boarding Time: เวลาขึ้นเครื่อง (รอที่ gate อย่างน้อย 30 นาที)
Gate No : ประตูขึ้นเครื่องบิน
Seat No : หมายเลขที่นั่ง

ข้อห้ามที่ควรทราบ
- ห้ามยาเสพติดให้โทษใดๆ
- ห้ามนำเครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน เข้าในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นเครื่องบิน
- ห้ามโหลดเครื่องชาร์จโทรศัพท์ (power bank) ใต้ท้องเครื่อง โดยสามารถถือขึ้นเครื่องได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh
- ของเหลวที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร พร้อมใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสซิปล็อค
- ห้ามนำสิ่งของขึ้นเครื่อง เช่นกรรไกรตัดเล็บ ตะไบ มีด และของมีคมใดๆ ให้ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางและโหลดใต้ท้องเครื่อง

3. ผู้โดยสารที่มีอาการไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ

หากผู้โดยสารที่มีอาการไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ผู้โดยสารอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

ตระกูลเฉินฯบริการตั๋วเครื่องบิน ทุกเส้นทางทั่วโลกมากถึง 80 สายการบิน
บริการตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทุกชนิด FIT/GROUP
มีทีมงานให้การดูแลหลังการขาย เพิ่มติดต่อได้ที่ช่องทางไลน์ @dhakulchan
Line Call: คลิ๊กที่นี่
ติดต่อทีมงาน 02-0266525 หรือ 02-2744216